SFS 2012:847 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2012:847 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
120847.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 37 kap. 1 §, 41 kap. 1 och 4 §§, 43 kap. 1 § och 47 kap. 1 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 37 kap. 11 § och 41 kap.

2 a §, samt närmast före 37 kap. 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

37 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om föreläggande att

� fullgöra uppgiftsskyldighet (2 §),
� medverka personligen (3 §), och
� lämna uppgift (4�11 §§).

Utbyte av upplysningar med en annan stat eller utländsk jurisdiktion

11 §

Om Skatteverket har tagit emot en begäran om upplysningar och ver-

ket behöver en uppgift för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen
(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga
om beskattning eller ett avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar
i skatteärenden, gäller följande.

Skatteverket får förelägga
1. den som de begärda upplysningarna avser, att lämna uppgift som verket

behöver, eller

2. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringsla-

gen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att
lämna uppgift som verket behöver om en rättshandling med någon annan.

Om det finns särskilda skäl, får även någon annan person än som avses i

andra stycket 2 föreläggas att lämna sådan uppgift som avses där.

1 Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:76.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete
i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).

SFS 2012:847

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:847

41 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� syftet med en revision (2 och 2 a §§),
� vem som får revideras (3 §),
� beslut om revision (4 och 5 §§),
� samverkan (6 §),
� revisorns befogenheter (7 §),
� den reviderades skyldigheter (8�11 §§),
� föreläggande (12 §), och
� revisionens avslutande (13 och 14 §§).

2 a §

Om Skatteverket har tagit emot en begäran om upplysningar och ver-

ket behöver uppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen
(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga
om beskattning eller ett avtal som medför skyldighet att utbyta upplysningar
i skatteärenden, gäller följande.

Skatteverket får besluta om revision för att inhämta uppgifter som verket

behöver från den som de begärda upplysningarna avser.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta sådana uppgif-

ter från någon annan än den som de begärda upplysningarna avser.

4 §

Ett beslut om revision ska innehålla

1. uppgift om syftet med revisionen,
2. uppgift om möjligheten att undanta uppgifter och handlingar
från kontroll, och
3. förordnande av de tjänstemän som ska verkställa revisionen
(revisorer).
Av uppgift som avses i första stycket 1 behöver det inte framgå vilken

person eller rättshandling som kontrollen eller uppgifterna avser om

1. beslutet om revision gäller en sådan revision som avses i 2 § andra

stycket eller 2 a § andra stycket, och

2. det finns särskilda skäl för att inte nämna personen eller rättshand-

lingen.

43 kap.

1 §

Den som i ett ärende eller mål har haft kostnader för ombud, biträde,

utredning eller annat som denne skäligen har behövt för att ta till vara sin rätt
har, efter ansökan, rätt till ersättning om

1. den sökandes yrkanden i ärendet eller målet bifalls helt eller delvis,
2. ärendet eller målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämp-

ningen, eller

3. det finns synnerliga skäl för ersättning.
Rätt till ersättning finns dock inte i ärenden som ska handläggas av behö-

rig myndighet enligt

1. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unio-

nen i fråga om beskattning,

2. ett skatteavtal eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden,

eller

background image

3

SFS 2012:847

3. det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Expor-

tråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.

47 kap.

1 §

Ett föreläggande som gäller kontroll av uppgifts- eller dokumentations-

skyldighet eller som är ett föreläggande enligt 37 kap. 11 § får inte avse en
uppgift i en sådan handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rätte-
gångsbalken.

Ett sådant föreläggande får inte heller avse en uppgift som har ett bety-

dande skyddsintresse om det finns särskilda omständigheter som gör att upp-
giften inte bör komma till någon annans kännedom och uppgiftens skyddsin-
tresse är större än dess betydelse för kontrollen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.