SFS 2013:101 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2013:101 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
130101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)2

dels att 9 kap. 11 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 kap. 24 § och 9 kap. 12 § ska ha följande lydelse.

5 kap.

24 §

3

I fråga om betalningsskyldighet för företrädare för en gäldenär som är

juridisk person och som inte har betalat in tull i rätt tid och på rätt sätt tilläm-
pas 59 kap. 13, 15�21, 26 och 27 §§, 67 kap. 4 §, 68 kap. 1 § samt 70 kap.
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 §

lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende tull enligt
denna lag.

Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske enligt

23 §.

9 kap.

12 §

4

Om någon har överklagat ett beslut av en förvaltningsrätt eller kam-

marrätt i frågor som avses i 3 och 6 §§, får även någon annan som har haft rätt
att överklaga beslutet ge in ett överklagande, även om den tid för överkla-
gande som gäller för honom eller henne har gått ut. Ett sådant överklagande
ska ges in inom en vecka från utgången av den tid inom vilken det första över-
klagandet skulle ha gjorts.

�&terkallas eller förfaller på annat sätt det första överklagandet, är även det

senare överklagandet förfallet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse av 9 kap. 11 § 2009:834.

3 Senaste lydelse 2011:1258.

4 Senaste lydelse 2009:834.

SFS 2013:101

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:101

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.