SFS 2007:1009 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2007:1009 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
071009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 1 § skattebetalningslagen

(1997:483) skall ha följande lydelse.

22 kap.

1 §

2

Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i 2 §, överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige. Skatteverkets beslut i
fråga om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 18 kap.
4 b § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som ansökt om
sådan återbetalning. Beslut som myndighet fattat enligt 13 kap. 1 § överkla-
gas hos regeringen. Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i tredje
stycket, överklagas också av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den

skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till läns-
rätten. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tilläm-
pas dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:643) om allmänt ombud hos
Skatteverket.

Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag för egenavgifter får överklagas

också av Försäkringskassan. Vad som sägs i denna lag om överklagande av
det allmänna ombudet skall då i stället gälla Försäkringskassan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. I fråga om överklagande av

beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2004:1157.

SFS 2007:1009

Utkom från trycket
den 4 december 2007

2 SFS 2007:996�1041

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.