SFS 2014:51 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2014:51 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
140051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 30 januari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)

dels att 3 kap. 3 a § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 7 § ska lyda ⬝Uppbörd av tull och

skatt⬝,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 11 a § och 11 kap.

6 a §, av följande lydelse.

3 kap.

3 a §

2

Om en vara deklareras för övergång till fri omsättning med stöd av ett

enhetstillstånd utfärdat i ett annat EU-land, och varan fysiskt befinner sig i
Sverige när den övergår till fri omsättning, ska importen i skattehänseende an-
mälas till Tullverket genom en deklaration med skatteredovisning.

Tullverket får tillåta innehavaren av enhetstillståndet att lämna in deklara-

tionen med skatteredovisning till den myndighet i det andra landet som är be-
hörig att ta emot tulldeklarationen. Deklarationen med skatteredovisning ska i
sådant fall anses ha kommit in till Tullverket när den togs emot av det andra
landets behöriga myndighet.

Första och andra styckena gäller endast när skatt ska fastställas och betalas

enligt det förfarande som gäller för tull i enlighet med bestämmelserna i
5 kap. 11 §.

5 kap.

11 a §

Mervärdesskatt som avses i 11 § första stycket ska inte tas ut enligt

denna lag utan i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244), om dekla-
ranten eller, om deklaranten är ett ombud, den för vars räkning ombudet
handlar

1. är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för tulltaxe-

ringsbeslutet, och

2. agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen

vid importen eller införseln.

Det som sägs om beskattningsunderlag i 11 § gäller även i de fall som av-

ses i första stycket.

1 Prop. 2013/14:16, bet. 2013/14:SkU13, rskr. 2013/14:93.

2 Senaste lydelse 2011:296.

SFS 2014:51

Utkom från trycket
den 11 februari 2014

background image

2

SFS 2014:51

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

11 kap.

6 a §

Tullverket ska skriftligen underrätta Skatteverket, om

1. det finns anledning att anta att någon
a) på annat sätt än muntligen har lämnat eller kommer att lämna oriktig

uppgift till Skatteverket, eller

b) har underlåtit eller kommer att underlåta att lämna mervärdesskatte-

deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift till Skatteverket,
och

2. det därigenom finns risk för att mervärdesskatt undandras, felaktigt till-

godoräknas eller återbetalas.

Av underrättelsen ska det framgå vilka omständigheter som ligger till

grund för antagandet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt vid

import för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.