SFS 2015:810 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2015:810 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
150810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

2

Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter upp-

gifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av
varor: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Havs- och vatten-
myndigheten, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommers-
kollegium, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket,
Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Natur-
vårdsverket, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för press, radio och tv,
Sveriges riksbank, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Statens energimyndighet,
Statistiska centralbyrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och
Transportstyrelsen. Tullverket ska vidare på begäran tillhandahålla Säkerhets-
polisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av
varor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr.1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:61.

2 Senaste lydelse 2014:1008.

SFS 2015:810

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.