SFS 2015:891 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2015:891 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
150891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 11 a § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

5 kap.

11 a §

2

Mervärdesskatt som avses i 11 § första stycket ska inte tas ut enligt

denna lag utan i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244), om dekla-
ranten eller, om deklaranten är ett ombud, den för vars räkning ombudet
handlar är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för tulltaxe-
ringsbeslutet och

1. agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen

(1994:200) vid importen eller införseln, eller

2. är en juridisk person som inte agerar i egenskap av beskattningsbar per-

son enligt mervärdesskattelagen vid importen eller införseln.

Det som sägs om beskattningsunderlag i 11 § gäller även i de fall som

avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.

2 Senaste lydelse 2014:51.

SFS 2015:891

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.