SFS 1974:298

740298.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:298 Lag

Utkom från trycket

den 11 juni 1974

om ändbri i g i taxerrngsförordmEgen (1956: 623);

utfärdad den 31 maj 1974.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen^ att 56 § 1 ocli 2 mom., 68,

72 a, 116 a och 123 §§ taxeringsförordningen (1956: 623)^ skall ha ne­

dan angivna lydelse.

56 § 7 mom.^ För kontroU av att deklarations- och uppgiftsslcyldig-

het enligt denna förordning riktigt och fullständigt fullgjorts eller för
att eljest bereda beskattningsmyndighet upplysning till ledning vid be­
slut om taxering eller eftertaxering må taxeringsrevision äga mm hos
envar deklarations- eller uppgiftsskyldig, dock att sådan revision ej

må äga mm hos myndighet eller annat organ, som avses i 46 § första
stycket.

Taxeringsrevision må jämväl verkställas hos den som bedriver för­

medlingsverksamhet eller annan verksamhet av sådan beskaffenhet, att
uppgifter av betydelse för taxeringskontrollen kunna hämtas ur an­
teckningar eller andra handlingar, som föras vid verksamhetens be­
drivande.

Vid taxeringsrevision må granskning ske av räkenskaper och an­

teckningar med därtUl hörande verifikationer ävensom av korrespon­

dens, protokoll och andra handlingar rörande verksamheten.

Taxeringsrevision får verkställas för kontroll även av det löpande

beskattningsårets räkenskaper och handlingar.

Vid taxeringsrevision hos bokföringspliktig skattskyldig må även

verkställas kassainventering och granskning av vamlager samt maski­

ner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier.

2 mom.^ Den som har att verkställa taxeringsrevision äger rätt att

genast taga del av handlingar som skola granskas.

Vid taxeringsrevision är den, hos vilken revisionen sker, puktig att

lämna de upplysningar som erfordras för revisionens ve rkställande, att
lämna tillträde till de lokaler, som användas i vederbörandes verksam­
het, samt att lämna nödigt biträde för granskning av handlingar och

varulager samt maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda
inventarier.

686

68 §5 Följande taxeringslängder skola föras, nämligen inkomstlängd
och förmögenhetslängd, vari av taxeringsnämnd beslutade taxeringar

skola införas med angivande av taxeringens belopp och den skattslcyl-

diges namn.

I inkomstlängden antecknas särskilt
dels i avseende å statlig inkomstskatt inkomst av olika förvärvskällor

med angivande tillika i f råga om skattskyldiga som avses i 9 § 3 mom.

förordningen (1947: 576) om statlig inkomstskatt huruvida inkomsten

utgör A-inkomst eller B-inkomst, medgivet avdrag för underskott å

1 Prop. 1974: 117, SkU 36, rskr 258.

® Förordningen om tryckt 1971: 399.

® Senaste lydelse 1972: 764.

^ S enaste lydelse 1972: 764.

'' Senaste lydelse 1972: 83.

¬

background image

förvärvskälla, sammanräknad nettoinkomst (summan av inkomsterna

SFS 1974; 298

av olika förvärvskällor, minskad med avdrag för underskott), medgivna
allmänna avdrag som icke avse underskott å förvärvskälla, taxerad och

beskattningsbar inkomst,

dels beskattningsbar inkomst enligt 2 § förordningen (1958: 295) om

sjömansskatt och enligt 1 § 2 mom. nämnda förordning skattepliktig
dagpenning samt det antal perioder om trettio dagar för vilka den

skattskyldige uppburit sådan inkomst under beskattningsåret,

dels i avseende å kommunal inkomstskatt taxerad och beskattnings­

bar inkomst,

dels beslut i övrigt, som avser förutsättning för avdrag enligt 48 §

2 och 3 mom. kommunalskattelagen (1928: 370) eller för skattereduk­

tion enligt 2 § 4 mom. uppbördsförordningen (1953: 272),

dels ock uppgift om de värden å skogsmark och växande skog, varå

skogsvårdsavgift skall beräknas.

Uppgår den enligt förordningen om statlig inkomstskatt beräknade

taxerade inkomsten till minst 4 500 kronor för ensamstående och till
sammanlagt minst 4 500 kronor för makar, som varit gifta vid ing ången
av beskattningsåret och under detta år levt tillsammans, skall den be­

räknade taxerade inkomsten införas, även om beskattningsbar inkomst
icke uppkommer.

I förmögenhetslängden antecknas den till statlig förmögenhetsskatt

skattepliktiga och beskattningsbara förmögenheten.

Närmare föreskrifter om taxeringslängds upprättande meddelas av

Kungl. Maj:t.

Taxeringslängd underskrives av lokal skattemyndighet eller annan

längdförare. Taxeringslängd skall därefter anses innefatta taxerings­

nämndens beslut.

72 a §0 Har taxering för inkomst eller förmögenhet som beslutats av

taxeringsnämnd icke införts i taxeringslängd inom föreskriven tid eller
har sådan taxering införts för annan än den taxeringen avsett eller
eljest uppenbarligen införts felaktigt i taxeringslängd, må den myndig­
het som ombesörjt längdföringen besluta om rättelse av taxeringsläng­
den i denna del. Har beskattningsbar inkomst enligt 2 § förordningen
(1958: 295) om sjömansskatt eller enligt 1 § 2 mom. nämnda förord­
ning skattepliktig dagpenning eller det antal perioder om trettio dagar

för vilka skattskyldig uppburit sådan inkomst ändrats, skall myndig­

heten vidtaga härav betingad rättelse av längden.

Har taxering av fysisk person eller dödsbo för inkomst eller förmö­

genhet som beslutats av taxeringsnämnd blivit oriktig till följd av

1) uppenbar felräkning eller uppenbart felalctig öv erföring av belopp

i deklaration,

2) uppenbar felaktighet i fråga om uppgift till ledning för påförande

av skogsvårdsavgift eller om fastighets taxeringsvärde eller avdrag som

medgives skattskyldig utan särskild utredning,

3) uppenbar felaktighet i fråga om allmänt avdrag, vars rätta belopp

framgår av debitering, eller avdrag för premier och andra avgifter, som

avses i 46 § 2 mom. första stycket 3) kommunalskattelagen, eller mot-
" Senaste lydelse 1972: 764.

687

¬

background image

SFS 1974: 298

svarande avdrag enligt 4 § 1 mom. andra stycket förordningen om stat­
lig inkomstskatt eller avdrag enligt 46 § 3 mom. nämnda lag eller 4 §

2 mom. nämnda förordning eller i fråga om grundavdrag eller uppen­

bar felaktighet till den skattskyldiges nackdel i fråga om sådana förut­

sättningar för skattereduktion som enligt 68 § skall antecknas i in­

komstlängd,

4) uppenbar felaktighet, varigenom A-inkomst enligt 9 § 3 mom.

förordningen om statlig inkomstskatt betecknats som B-inkomst,

5) uppenbarligen för lågt avdrag enligt 50 § 2 mom. koramunal-

skattelagen eller motsvarande avdrag enligt förordningen om statlig in­

komstskatt i fall då den skattskyldiges inkomst eller, vad angår makar

som båda taxerats, de skattskyldigas inkomster helt eller delvis utgjorts

av folkpension,

må den myndighet som har att ombesörja längdföring av taxeringen,

om ej särskilda skäl föranleda att skatterätten bör avgöra frågan, be­

sluta om rättelse i denna del.

Förehgger felaktighet av angivna slag får myndigheten även besluta

om därav föranledd ändring av den skattslcyldiges eller makens taxe­

ring i ovan angivna hä nseenden.

Efter utgången av mars månad året efter taxeringsåret må rättelse

enligt denna paragraf beslutas endast om anmärkning i fråga om fel­
aktighet av den art som denna paragraf avser dessförinnan gjorts hos

den som h ar att besluta om rättelsen.

Innan rättelse beslutats skall, om det behövs, yttrande inhämtas från

taxeringsnämndens ordförande. Innebär ifrågasatt åtgärd enligt andra
eUer t redje stycket höjning av taxering, skall den skattskyldige beredas

tillfälle yttra sig innan rättelse sker, om hinder härför ej möter.

Beslutas rättelse eller vägras rättelse som den skattskyldige yrkat,

skall, om detta ej är uppenbart överflödigt, beslutet inom två veckor

tillställas den skattskyldige i den ordning som i 69 § 4 mom. andra

stycket föreskrives i fråga om underrättelse beträffande taxerings­

nämnds beslut.

Talan mot beslut i fråga om rättelse enligt denna paragraf må ej

föras särskilt. Talan mot taxeringen må även i den del beslutet avser
föras hos skatterätten i den ordning som föreskrives i 74, 76, 100 och

101 §§.

Närmare föreskrifter om förfarandet vid rättelse enligt denna para­

graf meddelas av Ku ngl. Maj:t.

116 a §7 Har skattskyldig i självdeklaration eller annat skriftligt med­

delande, avgivet till ledning vid den skattskyldiges taxering, lämnat orilc-
tig uppgift, påföres honom särskild avgift {skattetillägg) med femtio
procent av den inkomstskatt eller förmögenhetsskatt som till följd av
avvikelse fr ån den orilctiga uppgiften, utöver vad som eljest skulle ha
utgått, påföres den skattskyldige eller hans make eller, vad angår för­
mögenhetsskatt, annan med honom samtaxerad person. Simile den orik­

tiga uppgiften, om den följts, ha föranlett att skattslcyldigs make er­
hållit skattereduktion enligt 2 § 4 mom. uppbördsförordningen med

688

' Senaste lydelse 1973; 367.

¬

background image

för högt belopp, påföres den skatt slcyldige skattetillägg med femtio pro-

SFS 1974: 298

cent av det belopp med vilket skattereduktionen nedsättes tiU följd av

avvikelsen.

Skattetillägg påföres även då avvikelse skett från självdeklaration med

stöd av 21 §. I sådant fall beräknas tillägget på den skatt som till följd
av uppskattning utgår utöver skatt på inkomsten eller förmögenheten
enligt deklarationen.

Har inkomst eller förmögenhet uppskattats med stöd av 21 § på grund

av utebliven s jälvdeklaration, påföres skattetillägg. Tillägget beräknas på
den skatt som utgår på grund av taxeringen eUer, om den skattskyldige
lämnat skriftlig uppgift om inkomst eller förmögenhet till ledning för

taxeringsnämnden, på den skatt som på grund av uppskattningen utgår
utöver skatt på inkomsten eller förmögenheten enligt uppgiften.

Beslut om tillägg enligt tredje stycket skall undanröjas av skatte­

rätten, om deklaration inkommit inom två månader efter det den skatt­
skyldige fått del av beslutet, dock senast innan skatterätten avgjort
besvär över beslutet eller taxeringen. Inkommer deklaration avseende

fysisk person före utgången av året efter det då tillägget beslutats, skall

skattetillägg som nu avses av skatterätten bestämmas till tio procent av
det tillägg, som eljest skulle utgå enligt tredje stycket, och till högst

10 000 kronor; gör den skattskyldige sannolikt, att han icke fått känne­

dom om storleken av skattetillägget inom tid som nu sagts, skall ned­
sättning ske om deklarationen inkommit inom två månader efter det
han erhållit sådan kännedom. I fråga om skattetillägg, som ingår i till­
kommande skatt, skall nedsättningen dock beräknas endast på belopp
som påförts utöver tidigare beslutat tillägg av förevarande slag. Taxe­

ringsintendenten anmäler till skatterätten fall som avses i detta stycke.

Vid tillämpning av första�fjärde styckena skall meddelande, som

lämnats för skattskyldig som är juridisk person, anses avlämnat av den

skattskyldige, om det icke var uppenbart att uppgiftslämnaren saknat

behörighet att företräda den skattskyldige.

123 § Vite, som förelägges enligt denna förordning, bestämmes till

belopp, som med hänsyn till den skattskyldiges eller uppgiftsskyldiges

ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan antagas
förmå honom att iakttaga föreläggandet, dock lägst till femhundra

kronor.

Vite må icke föreläggas staten, kommun eller annan menighet, ej

heller ämbets- eller tjänsteman i tjänsten.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå

meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Bestämmelserna i 68 och 72 a §§ tillämpas första gången vid 1975 års

taxering. Bestämmelserna i 116 a § tillämpas ej i den mån det är fråga

om förfarande eller underlåtenhet som ägt rum före ikraftträdandet.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

689

44�SFS 1974

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.