SFS 1975:1034

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1975:1034
751034.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1034

om ändring i tullagen (1973: 670);

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 27 november 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 36 § tullagen (1973; 670)

skall ha nedan angivna lydelse.

36 § För sådan kontroll som avses i 35 § är den, vars uppgifter skall
kontrolleras eller för vars räkning varan införts, skyldig att bereda
den som verkställer kontrollen tillfälle att undersöka varan och utan
kostnad tillhandahålla behövliga varuprov samt att lämna honom till­

träde till de lokaler och andra utrymmen som användes för den verk­

samhet kontrollen avser.

I fall som avses i första stycket skall den, vars uppgifter skall kon­

trolleras eller för vars räkning varan införts, svara för den transport av

varan som behövs och för uppackning och återinpackning. Han skall
även tillhandahålla arbetsbiträde vid provtagning och vägning.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den utko mmit från trycket i Svensk författningssamli ng.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

Karl-Ingmar Edstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 1975/76: 11, SkU 12, rskr 28 .

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.