SFS 1975:1030

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1975:1030
751030.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1030

om ändrinig i taxermgslagen (1956: 623);

utfärdad den 27 november 1975.

Enligt riksdagens beslut^ före skrives att 56 § 2 mom. och 58 § taxe­

ringslagen (1956; 623)- skall ha nedan angivna lydelse.

56 § 2 mom? Den som har att verkställa taxeringsrevision äger rätt
att genast taga del av handlingar som skola granskas.

Vid taxeringsrevision är den, hos vilken revisionen sker, pliktig att

tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar, som erfordras
för revisionens verkställande, att lämna tillträde till de lokaler, som an­
vändas i hans verksamhet, samt att lämna nödigt biträde för granskning
av handlingar och varulager samt maskiner och andra för stadigvarande

bruk avsedda inventarier och för kassainventering.

58 § Underlåter någon, hos vilken taxeringsrevision enligt meddelat

beslut skall äga rum, att fullgöra vad som åligger honom enligt 56 § 2

mom., må den som beslutat revisionen förelägga den försumlige lämp­
ligt vite.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den u tkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

G. B. STR�NG

G. Björne
(Finansdepartementet)

1 Prop. 1975/76: 11, SkU 12, rskr 28 .

2 Lagen omtryckt 1971; 399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 773.

Senaste lydelse 1974: 298.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.