SFS 1979:174

790174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:174

Lag

Utkom frän trycket

oifi ändring i uppbörd slagen (1953:272);

den 9 maj 1979

utfärdad den 5 april 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om uppbördslagen

(1953:272)2

dels att i 83 § och 85 § 1 m om. ordet "länsskatterätten" skall bytas ut

mot "länsrätten",

dels att i 73 § och 85 § 1 mom. ordet "skatterätt" skall bytas ut mot

"länsrätt",

dels att 2 § 1 mo m. skall ha nedan angivna lydelse.

2 § / mom.^ Där beteckningar, som användas i kommunalskattelagen,
lagen om statlig inkomstskatt, lagen om statlig förmögenhetsskatt

eller

i

taxeringslagen, begagnas i denna lag, hava de, såvida ej annat angives eller

's

av sammanhanget framgår, samma innebörd som i nä mnda författningar.

1

' Prop. 1978/79; 86, JuU 27 , rsk r216.

^

2 L agen omtryckt 19 72: 75

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974:771

i

73 § 1978:355

v

83 §1978:318

i

85 § 1 mom. 1978:318.

432

® Senaste lydelse 1974:771.

¬

background image

i

Med länsrätt förstås i denna lag även den mellankommunala skatterät-

SFS 1979:174

'f ten, om inte annat framgår av omständigheterna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Jan Fran eke

(Budgetdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.