SFS 1979:489

790489.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:489

Lag

Utkom frän trycket

den 2Sjuni 19 79

om ändring 1 uppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 31 maj 1979 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om uppbördslagen

(1953:272)2

dels att 23 § och punkt 4 av anvisningarna till 45 § skall upphöra att

gälla,

dels att i rubriken närmast före 22 §, i 34 -36 §§, 40 §. 43 § 2 mom ,, 46.

78 och 84 §§ samt i anvisninga rna till 40 och 46 §§ ordet " 'debetsedef i oli­

ka böjningsformer skall bytas ut mot ""skattsedel" i motsv arande form.

dels att 2 § 2 mom.. 10 och 13 §§. 17 § 1 mom.. 24 § 2 mom., 26 27 S I

mom.. 28. 31. 33. 37 och 38 §§. 39 § 1 mom.. 42 §. 43 § 1 mom.. 45 § 1 och
2 m om.. 47 §. 48 § 1 och 2 m om.. 49 § 3 mom.. 50-57 §§. 58 § I mom ..

59 §. 68 § 4 mom.. 69 § 2 mom.. 75. 77. 83 och 86 §S samt punkt 4 av anvis­

ningarna till 39 § skall ha neda n angivna lydelse.

dels att i 49 § s kall införas ett nytt moment. 2 a mom., av nedan angivna

lydelse,

dels att i lagen skall inforas én ny pa ragraf. 75 a §. av nedan angivna ly­

delse.

2 § 2 mom.^ 1 denna lag förstås med

slutlig skutt: skatt som har påförts vid den årliga debiteringen på grund

av taxeringsnämnds beslut eller på grund av annat beslut, som enligt gäl­

lande foreskrifter skall beaktas vid sådan debitering, och återstår efter

iakttagande av bestämmelserna om nedsättning av skatt enligt 4 och 5

mom. samt 2 § lagen (1978:423) o m skattelättnader for vissa sparformer;

preliminär skatt: i 3 § nämnd skatt, som betalas i avrä kning på slutlig

skatt;

kvarstående skatt: skatt, som återstår att betala, sedan preliminär skatt

har avräknats från slutlig skatt;

tillkommande skatt: skatt som skall betalas på grund av eftertaxering el­

ler enligt beslut om debitering sedan påföringen av slutlig skatt har avslu­

tats;

kvarskatteavgift: avgift enligt 27 § 3 mo m.;
respitränta: ränta enligt 32 §;

anståndsränta: ränta enligt 49 § 4 mom. ;
ö-skatteränta: ränta enligt 69 § I mo m.;
restitutionsränta: ränta enligt 69 § 2 mom .;

skattereduktion: nedsättning av skatt enligt 4 mom.;
särskild skattereduktion: nedsättning av skatt enligt 5 mo m.;

inkomstår: det kalenderår, som närmast har föregått taxeringsåret;

upphördsår: tiden från och med mars månad ett år till och med februari

månad nästföljande år;

upphördsmånad: mars, maj. Juli. september, november och januari:

1090

' Prop. 1978/79:161. SkU 50. rskr 379.

2 Lagen omtryckt 19 72:75. Senaste lydelse av l agens rubrik 19 74:771

2 Senaste lydelse 1978:426.

¬

background image

gift skattskyldig! Skattskyldig som taxeras med tillämpning av 52 § I

SFS 1979:489

mom. kommunalskatteiagen (1928; 370) och 11 § 1 mom. lagen (1947: 576)

om statlig inkomstskatt;

ogift skattskyldig: annan skattskyldig fysisk person än nyss har sagts.

10 §⬢' Preliminär A-skatt skall inte beräknas på ersättning, som vid kom­

munal tjänst lämnas för vissa med tjänsten förenade kostnader, ej heller pä

ersättning, som vid enskild tjänst lämnas för sådana kostnader, cm inte er­

sättningen väsentligen överstiger vad som skäligen kan anses vara erfor­
derligt för kostnadernas bestridande.

Preliminär A-skatt skall inte utgå för:

a) folkpension och tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän

försäkring, där ej annat följer av förordnande enligt 3 § 3 mom. eller den
skattskyldige begär att avdrag för sådan skatt skall göras;

c) familjebidrag enligt familjebidragslagen (1946:99); eller
d) sådan pension, livränta eller från försäkringsanstalt utgående annan

skattepliktig ersättning, söm uppgår till högst hä lften av det basbelopp som

enligt lagen om allmän försäkring gällde för december månad året före det

år under vilket ersättningen utges. Vad nu har sagts skall dock ej tillämpas

på pension och vårdbidrag, som utgår på grund av lagen om allmän försäk­
ring, delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring och på

yrkesskadelivränta eller livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskade­

försäkring eller lagen (1977: 265) om stat ligt personskadeskydd.

13

Preliminär B-skatt skall, om inte annat sägs nedan eller föranleds av

särskilda omständigheter, utgå med belopp motsvarande den slutliga skatt,
som har påförts den skattskyldige året före inkomståret, till den del sist­

nämnda skatt avser annat än utskiftningsskatt. ersättningsskatt, skattetill-

lägg eller förseningsavgift enligt taxeringslagen (1956:623) eller sådan i

denna lag inte omnämnd skatt eller avgift, vilken har påförts enligt bestäm­

melse i anna n författning. Vid beräkning av preliminär B-skatt skall, om

möjligt, hänsyn tagas till pre liminär A-skatt som den skattskyldige kan ha

att betala på grund av förordnande enligt 3 § 3 mom. andra stycket.

Har skattskyldig inte påförts slutlig skatt enligt den årliga taxeringen

året före inkomståret, men kan han antagas bli påförd sådan skatt enligt

den årliga taxeringen året efter inkomståret, skall preliminär B-skatt beräk­

nas med ledning av särskild taxering till statlig ink omstskatt, kommunal in­
komstskatt och statlig förmögenhetsskatt (preliminär taxering).

Preliminär B-skatt skall också beräknas med ledning av preliminär taxe­

ring. om d et med sannolikhet kan antagas, att vid årlig taxering året efter

inkomståret till statlig eller kommunal inkomstskatt taxerad inkomst kom­

mer att avvika från motsvarande inkomst vid den årliga taxeringen året fö­

re inkomståret med minst en femtedel av sistnämnda inkomst, dock minst
2000 kronor.

Preliminär B-skatt får beräknas på grundval av preliminär taxering även i

annat fall än som sägs i andr a eller tredje stycket, om särskilda omständig­

heter föranleder det. Sädana omständigheter kan föreligga exempelvis när

' Senaste lydelse 19 77:281.

Senaste lydelse 1978:201.

1091

¬

background image

SFS 1979:489

det är fråga om nedsatt skatteförmäga eller om mer betydande skillnad

mellan annars utgående preliminär skatt och påräknelig slutlig skatt.

17 § / mom. Skattskyldig, som har att betala preliminär B-skatt. skall

utan anmaning avge preliminär självdeklaration:

1) om han inte har påförts slutlig skatt enligt den årliga taxeringen året

före inkomståret;

2) om hans vid årlig taxe ring året efter inkomståret till statlig eller kom­

munal inkomstskatt taxerade inkomst, såvitt senast den I d ecember året

före inkomståret kan bedömas, kommer att överstiga motsvarande in­

komst vid den årliga taxeringen året före inkomståret med minst en femte­

del av sistnämnda inkomst, dock minst 2 000 kronor; samt

3) om han året före inkomståret har haft att betala preliminär A-skatt.

24 § 2 mo m. Preliminär A-skatt, som har innehållits genom skatteav­

drag som avses i 39 eller 40 S. skall betalas senast den 18 i den uppbörds­

månad. som infaller närmast efter utgången av den månad, då skatteavdra­

get gjo rdes.

26 § Preliminär B-skatt skall debiteras i en gemensam post. Skattebelop­

pet avrundas till det närmast lägre hela krontal, som utan att öretal upp­

kommer är jämnt delbart med an talet uppbördsmånader under vilka skat­
ten skall betalas. Skatt som inte uppgår till 600 kron or påförs ej.

Preliminär B-skatt skall betalas med lika stora belopp senast den 18 i v ar

och en av uppbördsmånaderna under uppbördsåret eller, vid debitering

under inkomståret, i var och en av de uppbördsmånader som återstår efter

utgången av den månad då skatten debiteras.

27 § I mom.Vid debitering av slutlig skatt skall iakttagas;

att för skattskyldiga, som avses i 10 § I mom. lagen (1947: 576) om stat­

lig inkomstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av

grundbeloppet, som har fastställts att gälla f ör den preliminära skatt, vil­

ken skall avräknas mot den slutliga skatten;

att kommunal inkomstskatt uträknas med ledning av den skattesats som

för inkomståret gäller i bes kattningsorten;

att kommunal inkomstskatt uträknas i en post. varvid skattebeloppet vid

öretal över 50 avrundas uppåt och vid annat öretal avrundas nedåt till he lt

krontal;

att skogsvårdsavgift uträknas enligt bestämmelserna i I § lagen

(1946: 324) om skog svårdsavgift;

att tilläggspensionsavgift uträknas med tillämpning av den för inkomstå­

ret f astställda procentsatsen för avgiftsuttaget, varvid öretal bortfaller;

att kommunal inkomstskatt debiteras med belopp som har uträknats av

lokal ska ttemyndighet i det fögd eri där beskattningsorten är belägen;

att i I § nämnd sjukförsäkringsavgift debiteras enligt 19 kap. lagen

(1962: 381) om allmän försäkring på grundval av uppgifter om försäkrings^

förhållanden som lämnas av allmän försäkringskassa;

1092

" Senaste lydelse 1979; 361.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.