SFS 1981:1276

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1981:1276
811276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1276 Lag

Utkom från trycket

O�� ändr�0flig i lagen (1968:430) om mervärdeskatt;

utfärdad den 10 december 1981.

den 23 december 1981

2448

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5a, 17, 19, 21, 28, 33, 35, 36, 40

och 51 §§ samt anvisningarna till 10, 16 oc h 17 §§ lagen (1968:430) om
mervärdeskatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

5 a

Redovisningsskyldighet inträder när affärshändelse, genom vilken

skattskyldighet har inträtt, enligt god redovisningssed bokförs eller borde

ha bokförts, om ej annat följer av andra-fjärde styckena eller av 5b §. �r

den skattskyldige varken bokföringsskyldig enligt bokföringslagen
(1976:125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringsla­

gen (1979:141) inträder dock redovisningsskyldighet när skattskyldighet
inträder enligt 4 §.

Vid kreditförsäljning med förbehåll om återtaganderätt enligt konsu-

mentkreditlagen (1977:981) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan n äringsidkare m.fl. fär redovisningsskyldigheten anstå till dess be­
talning inflyter från köparen. Om fordringen diskonteras eller överlåts utan
samband med överlåtelse av verksamheten eller del därav inträder dock
redovisningsskyldighet vid diskonteringen eller överlåtelsen. I fråga om

annat tillhandahållande mot kredit kan länsstyrelsen, när principerna för
den skattskyldiges bokföring föranleder det, medge att redovisningsskyl­
digheten inträder först vid beskattningsårets utgång, dock senast när betal­

ning inflyter eller fordringen diskonteras eller överlåts.

Länsstyrelsen får, när särskilda skäl föreligger, medge att vad som sägs i

andra stycket om redovisningsskyldighetens inträde vid kreditförsäljning

med förbehåll om återtaganderätt skall tillämpas tills vidare av viss skatt­

skyldig även i anna t fall.

Försätts skattskyldig i k onkurs inträder redovisningsskyldighet för kon-

' Prop, 1981/82:59, SkU 18, rskr68.

^ L agen omtryckt 1979:304.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 885.

Senaste lydelse 1980:1090.

c;i

¬

background image

kursgäldenären för alla affärshändelser for vilka skattskyldighet men ej re­

dovisningsskyldighet har inträtt före konkursutbrottet. Den som övertar
skattskyldigs verksamhet eller del därav är redovisningsskyldig för affärs­

händelse som inträffar efter övertagandet, i den mån redovisningsskyldig­

het ej har inträtt för den tidigare ägaren.

(Se vidare anvisningarna.)

SFS 1981:1276

17 § Skattskyldig som är redovisningsskyldig får med de begränsningar
som anges i 18 § vid redovisning av skatt avdraga ingående skatt som hän­

för sig till förvärv eller införsel för verksamhet som medför skattskyldig­

het. Avdrag får göras även för ingående skatt som hänför sig till framställ­

ning för u tgivares räkning av tryckt upplaga av sådan publikation som är
undantagen från skatteplikt enligt 8 § 6. Rätt till avdrag föreligger för den
redovisningsperiod då förvärvet eller införseln enligt god redovisningssed
har bokförts eller borde ha bokförts om ej annat följer av andra stycket.
Har medgivande enligt 5 a § andra stycket erhållits får avdrag göras först
vid be skattningsårets utgång eller när betalning dessförinnan har erlagts.
Avdrag för ingående skatt som hänför sig till förskotts- eller a conto-likvid

får göras under den redovisningsperiod då betalning har erlagts eller, i frå­
ga om byggnads- eller anläggningsentreprenad, när faktura med uppgift om
skattens belopp har mottagits. Har skattskyldig försatts i konkurs inträder
avdragsrätt senast vid konkursutbrottet i fråga om ingående skatt, som

hänför sig till förvärv, införsel eller förskotts- eller a conto-likvid före kon­

kursutbrottet.

Vid kreditköp med förbehåll om återtaganderätt enligt konsumentkredit-

lagen (1977:981) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan nä­

ringsidkare m. fl. får avdrag for ingående skatt göras endast för skatt som
belöper på vad som har betalats under redovisningsperioden. Motsvarande

gäller när medgivande enligt 5 a § tredje stycket har lämnats och vid fö r­

värv av avverkningsrätt till sk og. Har skattskyldig övertagit annan skatt­

skyldigs ver ksamhet eller del därav äger han rätt till avdrag för ingående
skatt som hänför sig till den tidigare ägarens förvärv for verksamheten, i
den mån de nne skulle haft rätt till avdrag om skatten hade betalats av ho­

nom.

Delägare i samfällighet för vattenreglering, väghållning eller liknande

ändamål får avdraga ingående skatt som hänför sig till samfällighetens för­

värv med vad som belöper på hans andel i samfälligheten. Vad som nu har

sagts gäller endast i den mån i samfälligheten deltagande fastighet används

i verksamhet som medför skattskyldighet.

�ger ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller en

svensk ömsesidig skadeförsäkringsanstalt (moderföretag) mer än nio tion­

delar av aktierna i ett eller flera svenska aktiebolag (helägda dotterbolag)
och tillhandahåller ett av företagen något annat av företagen en tjänst som

inte är skattepliktig får det andra företaget göra avdrag för den skatt som
belöper på det förstnämnda företagets förvärv eller införsel för tillhanda­
hållande av tjänsten, i den mån avdragsrätt hade förelegat om förvärvet el­

ler införseln hade gjorts av det skattskyldiga företaget. Vad nu har sagts

gäller även aktiebolag vars aktier till mer än nio tiondelar ägs av ett eller

flera helägda dotterbolag.

Förvärvar skattskyldig mot vederlag skattepliktig vara från den som ej

154-SFS I98 I

2449

¬

background image

SFS 1981:1276

är skattskyldig för omsättning av varan skall som ingående mervärdeskatt

för den skattskyldige anses det belopp som skulle ha utgjort utgående mer­

värdeskatt för säljaren om denne hade varit skattskyldig för omsättningen.
Vad nu har sagts gäller även den som är skattskyldig för förmedling som

avses i p unkt 3 första stycket av anvisningarna till 2 §.

Skattskyldig, som i annan verksamhet än serveringsrörelse tillhandahål­

ler kost åt personal, äger rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig

till andra förvärv för detta tillhandahållande än sådana som avser livsme­

del eller andra förbrukningsvaror, i den mån ej annat följer av andra styc­

ket av anvisningarna.

Redovisar skattskyldig olika verksamheter var för sig får överskjutande

ingående skatt i en verksamhet kvittas mot utgående skatt i an nan verk­

samhet.

Om återbetalning av överskjutande ingående skatt som ej kunnat kvittas

föreskrivs i 49 §.

(Se vidare anvisningarna.)

19 § Den som är redovisningsskyldig skall anmäla sig för registrering hos

länsstyrelsen i det län, där den verksamhet drivs som anmälan avser.

Anmälan för registrering göres på blankett enligt fastställt formulär. Dri­

ver någon flera verksamheter lämnas anmälan för varje särskild verksam­
het.

Anmälan görs senast två veckor innan verksamhet som medför redovis­

ningsskyldighet börjar eller övertas. Vid ändr ing i förhållande som uppta­

gits i anmälningshandling skall länsstyrelsen underrättas inom två veckor.

Länsstyrelsen beslutar om registrering och utfärdar särskilt bevis om

verkställd registrering. Vid registreringen tilldelas den redovisningsskyldi­

ge ett registreringsnummer.

För att avgöra om redovisningsskyldighet föreligger får länsstyrelsen in­

fordra uppgifter från näringsidkare som inte har anmält sig för registrering.

(Se vidare anvisningarna.)

21 § Varje länsstyrelse skall föra register över dem som har registrerats

inom länet.

Utan hinder av vad som är föreskrivet i annan lag får uppgift i ett sådant

register om en registrerads registreringsnummer, namn, adress, firma och
verksamhet lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan

antas att den registrerade eller någon denne närstående lider men om upp­
giften röjs.

2450

28 § För kontroll av att deklarations- eller uppgiftsskyldigheten har full­
gjorts riktigt och fullständigt eller för att på annat sätt få upplysning till led­

ning för fastställelse av skatt, får skatterevision göras hos den som är de­
klarations- eller uppgiftsskyldig. Skatterevision får också göras hos den
som har anmält sig för registrering för kontroll av att lämnade uppgifter är

riktiga och fullständiga.

Beslut om skatterevision meddelas av länsstyrelsen eller riksskattcver-

ket.

1 övrigt gäller i fråga om skatterevision i tillämpliga delar bestämmelser­

na om tax eringsrevision i 56 och 58 §§ taxe ringslagen.

'^5

¬

background image

33 § Föranleder framkomna omständigheter omprövning av fastställd

skatt meddelar länsstyrelsen beslut om fastställelse av skatten. Av beslutet
skall framgå att den skattskyldige kan erhålla slutligt beslut enligt 36 §.

35 § Fråga om beslut enligt 33 § skall väckas senast under sjätte året ef­

ter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått till

ända.

Har slutligt beslut meddelats får fråga om beslut enligt 33 § inte prövas.

36 § Slutligt beslut om fastställelse av skatt skall meddelas, om den

skattskyldige begär sådant beslut inom sex år från utgången av det kalen­

derår under vilket beskattningsåret har gått till ända. Har beslut enligt 33 §

meddelats skall dock slutligt beslut meddelas, om den skattskyldige begär

ett sådant beslut inom två månader från den dag då han fått del av det med­
delade beslutet. Föreligger särskilda skäl får slutligt beslut meddelas även
om den skattskyldige inte har begärt det.

Har slutligt beslut meddelats får fråga om nytt sådant beslut icke prövas.

SFS 1981:1276

40 § Efterbeskattning får ske först sedan slutligt beslut om fastställelse
av skatt har meddelats. Fråga om efterbeskattning skall väckas senast un­
der sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattnings­
året har gått till ända. Efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i mål om

skatt får dock ske inom ett år efter utgången av den månad då dom eller
slutligt beslut i måle t har vunnit laga kraft.

Harden skattskyldige avlidit, påföres efterbeskattning hans dödsbo. Så­

dan efterbeskattning får ske endast om fråga därom prövats senast under
andra året efter utgången av det kalenderår under vilket bouppteckning ef­
ter den skattskyldige lämnats in för registrering.

Har skattskyldig åtalats för skattebrott som avser mervärdeskatt för ho­

nom får, även efter utgången av den i första eller andra stycket angivna ti­

den, efterbeskattning ske för det år som brottet avser. Detsamma gäller,

om efterbeskattning medför att den skattskyldige enligt 12 § skattebrotts­
lagen (1971:69) är fri från ansvar för sådant brott. Efterbeskattning som

har sagts nu få r dock ske endast om fråga därom prövats före utgången av
kalenderåret efter det under vilket åtalet väcktes eller åtgärd som avses i
12 § skattebrottslagen vidtogs. Har den skattskyldige avlidit, skall fråga

om efterbeskattning av dödsboet prövas inom sex månader från dödsfallet.

Efterbeskattning som har åsatts efter åtal mot den skattskyldige skall un­

danröjas av länsstyrelsen, om åtalet ej bifalls till någon del. Detta gäller
dock ej, om åtalet ogillas med stöd av 12 § skattebrottslagen.

Tredje stycket skall tillämpas också i fall då den som har företrätt ju­

ridisk pers on åtalats för skattebrott som avser mervärdeskatt för den juri-

diske personen eller är fri från ansvar för sådant brott på grund av 12 §
skattebrottslagen.

51 § Följande beslut får överklagas hos länsrätten genom besvär:

1. slutligt beslut,
2. beslut att inte meddela beslut enligt 33 eller 36 §,

3. beslut enligt 19 § fjärde stycket i fråga om registrering, samt

4. beslut om efterbeskattning, skattskyldighet, redovisningsskyldighet

eller restavgift.

2451

¬

background image

SFS 1981:1276

Följande beslut får ej överklagas:
1. beslut enligt 33 §,

2. beslut om skatterevision, samt

3. länsstyrelsens beslut i fråga om föreläggande av vite.
Länsstyrelsens beslut i övrigt enligt denna lag överklagas hos riksskatte-

verket genom besvär. Riksskatteverkets beslut får ej överklagas.

2452

Anvisningar

till 10 §

Skatteplikt föreligger icke för lagring av vara åt annan än skattskyldig el­

ler för tvätt av utrustning till icke skattepliktigt fartyg eller luftfartyg.

Tjänst under 1 som avser sådan krigsmateriel, som anges i 8 § under 2 och

som äges av staten, är skattefri.

Med tillverkning på beställning avses förfärdigande av vara av material

som huvudsakligen tillhandahålls av beställaren. Till skattepliktig tjänst

enligt 1 räkn as även inseminering och betäckning av djur.

Som skattepliktig uthyrning anses icke tillhandahållande av mätare, ap­

parat eller dylikt vid abonnemang på gas, vatten, värme, elektrisk kraft, te­

letjänst eller liknande.

Med servering förstås tillhandahållandet av mat, dryck eller annan ser­

veringsvara för förtäring på stället inom därför iordningställd lokal eller
plats.

Förmedling under 1 är skattepliktig endast när den sker av den som är

handelsagent enligt lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och

handelsresande.

Som skattepliktig anses icke rengöring av möbler och annan lös egen­

dom i samband med rengöring av bostäder och andra lokaler.

Med omhändertagande och förstöring avses även omhändertagande av

sopor och avfall samt rening av avloppsvatten.

Tilll skattepliktig tjänst under 5 hänföres även tjänst som avser inred­

ning av byggnad eller anläggning.

Tjänst som innebär bärgning räknas som transporttjänst.

Med a nnonsering avses ackvisition och utformning av annons samt in­

förande av annons, dvs. upplåtelse av annonsutrymme i tidning eller annan

publikation eller i s. k. ljustidning.

till 16 §

Faktura eller motsvarande handling skall utöver beskattningsvärde och

skattebelopp innehålla uppgift om utställarens och mottagarens namn och
adress eller annan för identifieringen godtagbar angivelse, transaktionens
art samt platsen för varans mottagande. Den som är redovisningsskyldig
skall dessutom ange sitt registreringsnummer.

till 17 §

Avdrag för ingående skatt skall styrkas av skattedebitering på inköps­

faktura, avräkningsnota eller motsvarande handling, Detta gäller dock inte
om s äljaren enligt 16 § tredje stycket är undantagen från skyldighet att på
sådan handling ange skattens belopp och inte heller vid ink öp från detalj­
handeln, om vederlaget understiger 200 kronor.

¬

background image

Avdragsrätten för ingående skatt på driftkostnader för personbil eller

SFS 1981:1276

motorcykel som utgör inventarium i skattskyldigs verksamhet eller som

förhyrs för bruk i s ådan verksamhet omfattar alla sådana kostnader oav­

sett om fordonet helt eller endast delvis används i verksamheten. Används

personbil eller motorcykel, som har förhyrts för annat ändamål än yrkes­
mässig återuthyrning, i me r än ringa omfattning i ve rksamhet som medför
skattskyldighet föreligger avdragsrätt för 50 procent av den ingående skatt
som be löper på hyran. Avser ingående skatt i an nat fall e ndast delvis så­

dant förvärv som omfattas av avdragsrätten eller endast delvis verksamhet

som medför skattskyldighet eller verksamhet som endast delvis medför
skattskyldighet, skall beloppet av den avdragsgilla ingående skatten be­
stämmas genom uppdelning efter skälig grund när annat ej följer av 18 §
tredje stycket.

Kan det styrkas att vid leverans av vara till skattskyldig här i landet

skatt erlagts för utländsk ej skattskyldig leverantörs räkning vid varans in­
försel, föreligger avdragsrätt för köparen med belopp motsvarande den av

tullmyndigheten uttagna skatten, om avdragsrätt förelegat om köparen

själv erlagt skatten.

Avdragsrätten för ingående skatt på jordbruksarrende omfattar hela

skatten, även om i arrendet ingår värdet av bostad.

Finansieringsföretag äger rätt till a vdrag för ingående skatt som hänför

sig till värdet av vara som enligt köpeavtal återtagits av företaget.

Skattskyldigs avdragsrätt omfattar även ingående skatt som hänför sig

till avhjälpande av skada som han vållat i sin verksamhet.

Förvärv eller införsel för verksamhet föreligger även när skattskyldigs

kostnad härför bestrides av skadevållande eller försäkringsgivare.

Har fastighetsägare inom tre år från utgången av det kalenderår under

vilket utförts ny-, till- eller ombyggnad av fastighet medgivits skattskyldig­
het för uthyrning eller upplåtelse av fastigheten eller del därav enligt 2 §

Qärde st ycket får han vid redovisningen av skatt avdraga ingående skatt
som hänför sig till byggnadsarbetena till den del de avser lokaler, som

upplåts för verksamhet som medför skattskyldighet enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982 såvitt avser anvisningarna till 16 §

och i övrigt den 1 januari 1982.

I samband med ikraftträdandet skall följande iakttas.

1. De äldre bestämmelserna i 5 a § och 17 § andra stycket tillämpas

även efter ikraftträdandet i fråga om kreditförsäljningar för vilka skattskyl­
dighet har inträtt före ikraftträdandet.

2. De äldre bestämmelserna i 33, 35, 36, 40 och 51 §§ tillämpas även ef­

ter ikraftträdandet i fråga om redovisningsperioder som hänför sig till be­
skattningsår som har gått till ända senast den 31 december 1978.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Leif Lindstam

(Budgetdepartementet)

2453

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.