SFS 1983:981

830981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:981

om ändring i tuilagen (1973:670);

utkom från trycket

den 23 december 1983

Utfärdad den 15 decembe r 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 a och 22 §§ tullagen

(1973:670) skall ha nedan angivna lydelse.

20 a

Ränta enligt 20 § utgår för visst kalenderår efter den räntesats

som motsvarar det av riksbanken fastställda diskonto som gäller vid ut­
gången av december det föregående året med tillägg av tre procentenheter.

För tid som infaller efter utgången av det år då införselavgiften slutligt
fastställes tillämpas dock den räntesats som gäller för det året. Räntebe­
lopp som understiger femtio kronor påföres ej.

Vid beräkning av ränta enligt 20 § första eller andra stycket gäller att

ränta utgår

från utgången av den andra månaden efter den då varan angavs till

förtullning, d ock att ränta på avgift, som motsvarar tidigare återbetalat
avgiftsbelopp, utgår från utgången av den månad då beloppet återbeta­
lades,

till och med den månad då beloppet skall erläggas.

Ränta enligt andra stycket utgår ej för längre tid än två år utom i fall som

avses i 20 § första stycket 3.

Ränta enligt 20 § fjärde stycket utgår för den tid fördröjningen omfattar.
Har beslut, som föranlett ränta, ändrats på sådant sätt att ränta icke

skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägre belopp, skall ny beräkning
av ränta göras och för mycket påförd ränta återbetalas. Ränta utgår ej på

räntebelopp som tullskyldig ålägges betala enligt 20 § utöver tidigare er-

lagd ränta.

Bestämmelserna i den na lag om tull och annan införselavgift äger mot­

svarande tillämpning beträffande ränta enligt denna paragraf.

22 § ' Har tullskyldig inbetalat tull el ler annan införselavgift med högre

belopp än han rätteligen har att erlägga, återbetalas överskjutande belopp.

' Prop. 1983/84:58, SkU 18, rskr 100.

^ Senaste lydelse 1979:979.

' Senaste lydelse 1980:450.

2609

164-SFS 1983

¬

background image

SFS 1983:981

Motsvarande gäller när han inbetalat tull eller annan införselavgift trot S

avgift ej skall utgå. Har med stöd av 5 § tullförordningen (1973:

meddelats förordnande att tull inte skall utgå för vara av visst slag åte
talas inbetalat tullbelopp. Belopp, som den tullskyldige kan dra av enl

lagen (1968:430) om m ervärdeskatt, återbetalas dock ej.

' j

På belopp som återbetalas utgår ränta. Ränta utgår även på ränta enl igt

20 § som återbetalas. Vid ränteberäkningen tillämpas bestämmelserna i
20 a § första stycket. Räntan skall dock beräknas utan tillägg av daf ⬢

angivna procentenheter. Ränta utgår från utgången av den månad under

vilken beloppet erlagts till och med den månad då beloppet utbetalats.

Har beslut, som föranlett ränta enligt a ndra stycket, ändrats på sådant

sätt att ränta icke skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägre belopp,
skall den tullskyldige återbetala vad han sålunda uppburit för myckel.

Bestämmelserna i denna lag om tull och annan införselavgift gäller därvid i
tillämpliga delar.

Vid återbet alning till den tullskyldige får avdrag göras för till betalning

förfallen tull eller avgift som den tullskyldige har att erlägga till tullve rket.

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1984. �ldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om ränta som belöper på tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

'i

)i ⬢

C'

⬢⬢-jl

.⬢]II

v'

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.