SFS 1984:151

840151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:151

punktskatter och prisregleringsavgifter;

utkom från trycket

den 25 april 1984

Utfärdad den 29 mars 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om sär­

skild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372)
om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, lagen (1972:266) om
skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen
(1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, lagen (1973:1216) om
särskild avgift för oljeprodukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343),
lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på

motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om

skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspe­
lare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053)
om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om sär­

skild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk,

2. lagen (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område, lagen

(1974:226) om prisreglering på fiskets område.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som

utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker

från denna lag gäller dock den bestämmelsen.

2 § Vissa bestämmelser i denna lag gäller också för överlastavgift, väg­
trafikskatt och växtförädlingsavgift enligt vad som föreskrivs i lagen
(1972:435) om överlastavgift, vägtrafikskattelagen (1973:601) och utsädes­
lagen (1976:298).

3 § Lagen gäller inte för skatter och avgifter som enligt bestämmelser i
de i 1 § angivna lagarna skall erläggas till tullmyndighet.

4 § Vad som sägs i denna lag om skatt, skattskyldig eller beskattning
gäller även avgift, avgiftsskyldig och uttag av avgift i motsvarande fall.

Vad som sägs om vara gäller även annan nyttighet eller tjänst.

Bestämmelserna om skatt i denna lag, med undantag av bestämmelserna

i 9 kap. 4 § första stycket, gäller också för ränta, restavgift, skattetillägg

och förseningsavgift.

Beskattningsmyndigheter

5 § Den myndighet som i första instans skall besluta om beskattning
enligt denna lag {beskattningsmyndighet) är

' Prop. 1983/84:71, SkU 22, rskr 145.

389

I >

y

¬

background image

SFS 1984:151

1. när det gäller författningarna i 1 § första stycket 1, riksskatteve
2. när det gäller författningarna i 1 § först a stycket 2, statens jord

nämnd, med undantag förde fall då riksskatteverket förordnats till beska
ningsmyndighet enligt lagen (1967:340) om prisreglering på jordbru

område.

6 § Beskattningsmyndigheten får anlita sakkunnig för beskattningsfrågor
som kräver särskild sakkunskap. Den sakkunnige har rätt till ersättning av
statsmedel med belopp som bestäms av beskattningsmyndigheten.

Allmänt ombud

7 § Hos beskattningsmyndigheten skall det finnas ett allmänt ombud

som för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål o ch ärenden
enligt denna lag. Ombudet skall också yttra sig i sådana ärenden hos

beskattningsmyndigheten som avser förhandsbesked enligt 6 kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar

det allmänna ombudet och ersättare för denne.

Skattskyldighet

8 §

Vem som är skattskyldig samt tidpunkten för skattskyldighetens

inträde anges i författningarna enligt 1 §, eller i författningar som har

utfärdats med stöd av dem.

Beskattningsår

9 § Beskattningsår enligt denna lag utgörs av beskattningsåret enligt

kommunalskattelagen (1928:370). Om den verksamhet som redovisningen

avser inte medför skattskyldighet enligt den lagen utgörs beskattningsåret

av kalenderåret. Förs i verksamheten räkenskaper som avslutas med års­
bokslut, far dock räkenskapsåret utgöra beskattningsår om det samman­

faller med räkenskapsår som är tillåtet enligt bokföringslagen (1976:125).

2 kap. Redovisning av skatt

Deklarationsskyldiga

1 § Den som är skattskyldig skall redovisa skatten till beskattningsmyn­

digheten genom att lämna deklaration.

Om deklarationsskyldighet i visst fall för den som är registrerad som

skattskyldig föreskrivs i 6 § första stycket.

Redovisningsperioder
2 § Skatteredovisningen i deklarationen skall avse bestämda tidsperi­

oder (redovisningsperioder).

Första stycket gäller dock inte i fråga om skatt på lotterivinster och inte

heller för avgifter som las ut enligt författningarna i 1 kap. 1 § första

stycket 2 i den mån statens jordbruksnämnd meddelar avvikande bestäm­
melser.

t '(

3 § För skatt enligt författningarna i 1 kap. 1 § första stycket 1 är kålen-;
dermånad redovisningsperiod. Särskilda bestämmelser gäller i fråga o

390

skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

1

⬢.t"

¬

background image

: 820) om skatt på spel, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband

SFS 1984:151

^ lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper.

/^ör avgifter enligt författningarna i 1 ka p. 1 § första stycket 2 är kalen­

dermånad redovisningsperiod om statens jordbruksnämnd inte föreskriver

något annat.

'Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer far för så­

dana skattskyldiga som kan beräknas redovisa skatt med låga belopp

medge att redovisningsperioden tills vidare skall vara ett halvt eller ett helt
beskattningsår. Beskattningsmyndigheten far meddela föreskrifter om re­

dovisningsperiod för fall då den skattskyldige har försatts i konkurs.

4 § För en skattskyldig som regelmässigt upprättar kortperiodiska bok­
slut far beskattningsmyndigheten medge att redovisningsperiod om en eller

två månader förkortas eller förlängs med ett mindre antal dagar.

Redovisningsskyldighetens inträde

5 § Till vaije redovisningsperiod skall hänföras den skatt för vilken redo­

visningsskyldighet har inträtt under perioden.

Redovisningsskyldigheten inträder när affärshändelser, som grundar

skattskyldighet, enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bok­

förts. �r den skattskyldige varken bokföringsskyldig enligt bokföringsla­
gen (1976:125) el ler skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokfö­

ringslagen (1979:141) inträder redovisningsskyldigheten samtidigt med

skattskyldigheten. Detsamma gäller om skattskyldigheten inträder vid

händelser som inte föranleder någon bokföringsåtgärd.

Vid försäljning mot kredit kan beskattningsmyndigheten, om princi­

perna för den skattskyldiges bokföring föranleder det, medge att redovis­
ningsskyldigheten inträder vid beskattningsårets utgång, dock inte senare
än när betalning inflyter eller fordran diskonteras eller överlåts.

Om en skattskyldig försätts i konkurs inträder redovisningsskyldighet

genast för de affärshändelser för vilka skattskyldighet har inträtt före

konkursbeslutet.

Deklarationen

6 § Deklarationen skall för vaije redovisningsperiod eller, om skattere­
dovisningen in te avser redovisningsperioder, för varje skattepliktig hän­
delse lämnas till beskattningsmyndigheten. Den som hos beskattningsmyn­
digheten är registrerad som skattskyldig skall lämna deklaration även för

redovisningsperioder för vilka han inte har någon skatt att redovisa.

Statens jordbruksnämnd får föreskriva att deklarationen i s tället skall

lämnas till en sådan ekonomisk förening som avses i 1 a § lagen (1967; 340)
om prisreglering på jordbrukets område.

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på

blankett enligt formulär som fastställs av beskattningsmyndigheten.

7 § Deklarationen skall ta upp beskattningsvärde, beskattningsvikt eller
annan grund som gäller för beräkning av skatten, skattens bruttobelopp
och yrka de avdrag samt skattens nettobelopp. Beskattningsmyndigheten

far föreskriva att grunderna för skatteberäkningen, bruttobeloppen och de

"yrkade avdragen skall delas upp på särskilda poster. Beskattningsmyn-

391

(f

¬

background image

SFS 1984:151

digheten far vidare föreskriva att deklarationen skall innehålla uppgift'

varulager.

I fråga om avgifter enligt författningarna i 1 k ap. 1 § första stycket 2

statens jordbruksnämnd föreskriva att uppgift enligt första styckef iti
skall tas upp i deklarationen.

Skattens nettobelopp skall i deklarationen avrundas till närmast lägre V

hela krontal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer far föreskri­

va att till deklaration skall fogas en förteckning med uppgifter om de varor

som omfattas av deklarationen.

De deklarationsskyldiga bör utöver vad deklarationsformuläret föranle­

der meddela de upplysningar som kan vara av betydelse för att skatten
skall kunna bestämmas till ett riktigt belopp.

Deklarationstider

8 § Deklarationer som avser skatt enligt författningarna i 1 kap. 1 §

första stycket 1 skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den

tjugofemte i m ånaden efter redovisningsperiodens slut eller, när skattere­
dovisningen inte avser redovisningsperioder, senast tjugofem dagar efter
den skattepliktiga händelsen.

I fråga om avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 § första stycket 2

bestämmer statens jordbruksnämnd deklarationstiden.

9 § Visar den deklarationsskyldige att hinder på grund av särskilda om­
ständigheter möter att lämna deklaration inom föreskriven tid, får beskatt­

ningsmyndigheten medge honom anstånd med att lämna deklarationen.

Ansökan om anstånd skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten

senast den dag då deklarationen skulle ha lämnats.

�ndras förutsättningarna för anståndet innan anståndstiden har gått ut

skall anståndet omprövas.

�vriga bestämmelser

10 § Bestämmelserna i 47 § taxeringslagen (1956:623) om vem som skall
fullgöra deklarationsskyldigheten för omyndiga, dödsbon och andra gälleri

tillämpliga delar.

11 § De deklarationsskyldiga skall i skälig omfattning genom räkenska­

per, anteckningar eUer på annat lämpligt sätt söija för att underlag finns för

fullgörande av deklarationsskyldigheten och för kontroll av deklarationen.

Handlingar som nu avses skall bevaras under sju år efter utgången av det
kalenderår under vilket beskattningsåret har gått till ända.

I skatteförfattning eller bestämmelse som utfärdats med stöd därav

föreskrivs i särskilda fall hur de deklarationsskyldiga skall föra sina räken­
skaper och bevara sina handlingar.

3 kap. Skattekontroll

Deklarationsgranskning

\ § När en deklaration har kommit in till beskattningsm yndighetcn skall

392

den granskas så snart som möjligt.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.