SFS 1985:151

850151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:151

Utkom från trycket

den 11 april 1985

Lag

om ändring i tullagen (1973:670);

utfårdad den 28 mars 198 5.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 22 § tullagen (1973:670) skall ha

nedan angivna lydelse.

22

Har tullskyldig inbetalat tull eller annan införselavgift med högre

belopp än han rätteligen har att erlägga, återbetalas överskjutande belopp.
Motsvarande gäller när han inbetalat tull eller annan införselavgift trots att

avgift ej skall utgå. Har med stöd av 5 § tullförordningen (1973:979)

meddelats förordnande att tull inte skall utgå för vara av visst slag återbe­
talas inbetalat tullbelopp. Belopp, som den tullskyldige kan dr a av enligt

lagen (1968:430) om mervärdeskatt, återbetalas dock ej.

På belopp som återbetalas utgår ränta. Ränta utgår även på ränta enligt

20 § som återbetalas. Vid ränteberäkningen tillämpas bestämmelserna i
20 a § första stycket. Räntan skall dock beräknas utan tillägg av där
angivna procentenheter. Ränta utgår från utgången av den månad under

vilken beloppet erlagts till och med den månad då beloppet utbetalats.

Har beslut, som föranlett ränta enligt and ra stycket, ändrats på sådant

sätt att ränta icke skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägre belopp,
skall den tullskyldige återbetala vad han sålunda uppburit för mycket.

Bestämmelserna i denna lag om tull oc h annan införselavgift gäller därvid i

tillämpliga delar.

Vid åte rbetalning till den tullskyldige får a vdrag göras för till betalning

förfallen tull eller avgift som den tullskyldige har att erlägga till tullverket. I

lagen (1985: 146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
finns också föreskrifter som begränsar rätten till återbetalning.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

270

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

' Prop. 1984/85: 108. SkU 40, rskr 17 9.

^ Senaste lydelse 1983: 981.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.