SFS 1986:477

860477.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:477

om ändring i tullagen (1973:670);

Utkom frän trycket

den 19 juni 1986

utfärdad den 11 juni 1986.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs att 22 8 tuiiagen (1973: 670) skall ha

följande lydelse.

22 8^ Har tullskyldig inbetalat tull eller annan införselavgift med högre
belopp än han rätteligen har att erlägga, återbetalas överskjutande belopp.

Motsvarande gäller när han inbetalat tull eller annan införselavgift trots att

avgift ej skall utgå. Har med stöd av 5 8 tullförordninge n (1973:979) med­
delats förordnande att tull inte skall utgå för vara av visst slag återbe talas
inbetalat tullbelopp. Belopp, som den tullskyldige kan dra av enligt lagen

(1968:430) om merv ärdeskatt, återbetalas dock ej.

På belopp som åt erbetalas utgår ränta. Ränta utgår även på ränta enligt

208 som återbetalas. Vid ränteberäkningen tillämpas bestämmelserna i
20a 8 första styc ket. Räntan för visst k alenderår skall dock b eräknas efter

en räntesats som motsvarar halva det av riksbanken fastställda diskonto
som gällde vid utgången av närmast föregående kalenderår. Räntesatsen

bestäms till procenttal med högst en decimal, som i för ekommande fall

avrundas uppåt. Ränta utgår från utgången av den månad under vilken

beloppet erlagts till och med den månad då beloppet utbetalats.

Har beslut, som föranlett ränta enligt andr a stycket, ändrats på sådant

⬢Sätt att ränta icke skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägre bel opp,

skall den tullskyldige återbetala vad han sålunda uppburit för mycket.

Bestämmelserna i denna lag om tull och annan införselavgift gäller d ärvid i
tillämpliga delar.

Vid återbet alning till den tullskyldige får avdrag göras för till betalning

förfallen tull eller avgift som den tullskyldig e har att erlägga till tullverket. I

lagen (1985; 146) om avräkning vid å terbetalning av skatter och avgifter
finns också föreskrifter som begränsar rätten till återbetalning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas i fråga om ränta

som belöper på tid eft er ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

' Prop. 19K.S/86: I. S() (bil, I). .SkU 50. iskr. .560,

- Senas(c lytickse 1985: 151.

943

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.