SFS 1986:1302

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1986:1302
861302.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1302

om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och

Utkom från trycket

prisregleringsavgifter;

den 29 december 1986

utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984; 151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter

dels att i 5 kap. 5 § ordet "taxeringsintendent" skall bytas ut mot

"länsskattemyndighet",

dels att 8 kap. 5 § skall ha följande lydelse.

8 kap.
5 § Besvär över kammarrättens beslut i frågor som avses i 1 § förs ta

stycket skall ha kommit in inom två månader från den dag då den som
klagar har fått del av beslutet.

' Prop. 1986/87:47. SkU 1 i, rskr. 95.

2299

¬

background image

SFS 1986:1302

Besvär över kammarrättens beslut om utdömande av vite skall ha kom­

mit in inom tre veckor från den dag då den som klagar har fått del av
beslutet.

Denna lag t räder i kraft den 1 januari 1987. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.