SFS 1986:1284

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1986:1284
861284.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1284

om ändring i taxeringslagen (1956:623);

Utkom från trycket

den 29 december 1986

utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om taxeringslagen

(1956:623)2

dels att 3 och 29 §§, 105 § 2 mom. och 109 § skall upphöra att gälla,
dels att i 6-9, 12 och 13 §§, 16 § 4 mom., 35 §, 37 § 2 mom., 50 § 2

mom., 61 § 1 mom., 116 d § och 129 § 2 mom. ordet "länsstyrelse" i olika
böjningsformer skall bytas ut mot "länsskattemyndighet" i motsvarande

form,

dels att i 15 och 26 §§, 31 § 3 mom., 33 §, 37 § 2 mom., 42 § 4 mom. och

46 § ordet "skattechef i olika böjningsformer skall bytas ut mot "läns-
skattemyndighet" i motsvarande form,

dels att i 7 4 och 96 §§, 101 § 1-3 mom., 102, 115 och 116 n §§ ordet

"taxeringsintendenf i olika böjningsformer skall bytas ut mot "länsskat-
temyndighef i m otsvarande form,

dels att nuvarande 16 § 4 mom. och 105 § 1 mom. skall betecknas 16

respektive 105 §,

dels att2 § 1 mom., 10, 11, 14 och 18 §§, 22 § 1 och 3 mom., 24 § 2 och 3

mom., 25 och 28 §§, 38 § 1 mom., 42 § 1 och 2 mom., 43 § 5 mom., 51 och

53 §§, 56 § 3 mom,, 57 §,61 § 2 mom., 63 och 66 a�68 §§, 69 § 1 mo m., 72
a, 73,75, 76 och 100 §§, den nya 105 §, 106, 116 1, 116 m , 116 o och 124 §§
samt 129 § 3 och 5 mom. skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

' Prop. 1986/87: 47, SkU I I, rskr. 95.

35 § 1979:490

^ L agen omtryckt 1971:399.

37 §2 mom. 1986:513

Senaste lydelse av

42 § 4 mom. 1984:952

lagens rubrik 1974:773

46 § 1980:1086

3 § 1978:316

50 § 2 mom. 1980: 1086

6 §1978:316

61 § 1 mom. 1981: 1110

7 §1981: 1110

96 § 1 979: 175

8 §1981:1110

101 § 1 mom. 1985:406

9 §1981: 1110

101 § 3 m om. 1978: 196

12 § 1978:316

102 § 1981: 1120

13 § 1978:316

105 § 2 .mom. 1979:175

16 §4 mom. 1979:490

115 § 1 985: 106

26 § 1983:318

116 d § 1 980: 1015

29 § 1984; 1081

116 n § 1979: 175

2257

31 § 3 mom. 1986:467

129 § 2 m om. 1974:773.

33 § 1984:1081

¬

background image

SFS 1986:1284

2 § 7 mom ? I denna lag förstås med

inkomsttaxering: taxering till kommunal inkomstskatt och till statlig

inkomstskatt;

förmögenhetstaxering: taxering till statlig förmögenhetsskatt;

allmän fastighetstaxering: sådan taxering av fastighet, som enligt 1 kap.

7§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall verkställas vartannat år;
samt

särskild fastighetstaxering: sådan taxering av fastighet, som enligt

16 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall verkställas de år, då

allmän fastighetstaxering inte äger rum.

Inkomsttaxering och förmögenhetstaxering samt särsk ild fastighetstaxe­

ring innefattas under benämningen årlig taxering.

Till den årliga taxeringen hänförs också vad som enligt 68 § skall anteck­

nas i skatte längden i fråga om annat än inkomsttaxering eller förmögen­

hetstaxering.

6 a § Länsskattemyndigheten får förordna en tjänsteman vid myndigh e­
ten eller vid lokal skattemyndighet {taxeringsnämndsombud) att fullgöra
de uppgifter i en taxeringsnämnd som följer av 11 § andra stycket och 63 §
tredje stycket. Förordnandet far när som helst återkallas.

10 §'' Besvär över kommunfullmäktiges eller landstings beslut enligt 7 §
eller över val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnd anförs hos

kammarrätt. I fråga om överklagandet skall bestämmelserna i kommunal­

lagen (1977: 179) om besvär över beslut av kommunfullmäktige tillämpas.

Mot en kammarrätts beslut enligt första stycket får talan ej föras. Talan

far ej heller föras mot beslut enligt 5 § eller mot en länsskattemyndighets

beslut enligt 6-9 §§.

11 §' Taxeringsnämndens ordförande skall, utöver vad i denna lag an­

nars anges, huvudsakligen ha till uppgift att planera och leda nämndens

arbete. Ordföranden skall granska deklarationer och andra handlingar i
den utsträckning som behövs för en noggrann och tillförlit lig taxering och

vid behov föranstalta om utredning i ärendena. Ordföranden får själv

föredra ärende i nämnden.

Taxeringsnämndsombudet skall biträda nämndens ordförande i arbetet

med f örenklade självdeklarationer. Ombudet får föredra ärende i nämn­

den.

14

Länsskattemyndigheten får anlita sakkunnig för utredning av taxe­

ringsfråga, som kr äver särskild sakkunskap.

Om det behövs, får länsskattemyndigheten kalla ordförande eller annan

ledamot av taxeringsnämnd i länet för att av denne erhålla upplysningar.

2258

^ Senaste lydelse I98I: 1120. �ndringen Innebär bl. a, att fjärde styck et upphävs.

" Senaste lydelse 1978; 316.

' Senaste lydelse 1978:316,

'⬢ Senaste lydelse 1978: 316. �ndringen innebär bi. a. att första stycket upphävs.

¬

background image

18 §' Riksskatteverket leder och ansvarar för skatteförvaltningens verk­

samhet enligt denna lag. Länsskattemyndigheten leder och ansvarar för

verksamheten i länet.

Riksskatteverket har samma befogenheter som länsskattemyndighet en­

ligt 14 §, 43 § 5 mom., 46, 51 och 53 §§, 61 § 2 mom. och 124 § och som

chef för länsskattemyndighet enligt 57 §.

Det allmännas talan i ärenden enligt denna lag förs av länsskattemyn­

digheten. En länsskattemyndighet får uppdra åt en annan länsskattemyn­

dighet att föra det allmännas talan i visst ärende eller viss grupp av

ärenden. Ett uppdrag far ges endast om d en andra myndigheten medger
det.

Riksskatteverket får ta över uppgiften att föra det allmännas talan i visst

ärende eller viss grupp av ärenden. Därvid skall vad som är föreskrivet
angående länsskattemyndighet gälla i tillämpliga delar.

SFS 1986:1284

22 § I mom} Nedannämnda skattskyldiga är, om ej annat följer av 3

mom., skyldiga att utan anmaning till ledning för egen taxering avlämna

deklaration (självdeklaration), nämligen:

1) aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, ömsesidig skadeförsäk­

ringsanstalt och aktiefond ävensom sådan stiftelse, fond eller inrättning
som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss familjs, vissa familjers

eller bestämda personers ekonomiska intressen,

2) ideell förening, som avses i 7 § 5 mom. första stycket lagen

(1947:576) om statlig inkomstskatt, om dess bruttointäkter av en eller flera

förvärvskällor under beskattningsåret överstigit grundavdraget enligt 8 §

nämnda lag,

3) annan juridisk person, om dess bruttointäkter av en eller flera för­

värvskällor under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 100 kro­

nor,

4) fysisk person, vilkens bruttointäkter av en eller flera förvärvskällor

under beskattningsåret uppgått, om han varit här i riket bosatt under hela
beskattningsåret och under denna tid icke erlagt sjömansskatt, till sam­
manlagt minst 10000 kronor och eljest till sammanlagt minst 100 kronor,

5) fysisk eller juridisk person, vilkens tillgångar av den ar t som anges i

3 § 1 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, vid beskatt­

ningsårets utgång haft ett värde överstigande 400 000 kronor eller, såvitt

angår sådan juridisk person som avses i 6 § 1 mom. b nämnda lag, 25000

kronor,

6) juridisk person för vilken underlag för skogsvårdsavgift eller statlig

fastighetsskatt skall fastställas.

Vid bedöm andet av fysisk eller juridisk persons deklarationsskyldighet

enligt punkterna 2)-5) skall hänsyn icke tagas till sådan inkomst eller

förmögenhet, för vilken den fysiska eller juridiska personen icke är skatt­

skyldig enligt kommunalskattelagen (1928:370), lagen om statlig inkomst­
skatt eller lagen om statlig förmögenhetsskatt.

Har makar, som ingått äktenskap före ingången av beskattningsåret och

levt tillsammans under större delen därav, var för sig haft inkomst eller

Senaste lydelse 1974:773.

® Senaste lydelse 1984:1081.

2259

\

¬

background image

\

SFS 1986:1284

2260

förmögenhet, skall v ardera makens deklarationsskyldighet bedömas med

hänsyn till makarnas sammanlagda inkomst och förmögenhet.

Skall skattskyldig enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt taxeras för

förmögenhet, som tillhör barn eller annan, skall hänsyn därtill tagas vid
deklarationsskyldighetens bedömande.

Vid tillämpning av vad i för sta stycket vid 4) är stadgat, skall sv ensk

medborgare, som under beskattningsåret tillhört sven sk beskickning hos

utländsk makt, svensk permanent delegation hos mellanstatlig organisa­
tion eller lönat svenskt konsulat eller beskickningens, delegationens eller
konsulatets betjäning och som på grund av sin tjänst varit bosatt utom­

lands, anses ha varit bosatt här i riket. Detsamma skall gälla sådan persons
make samt barn under 18 år, om de har varit svenska medborgare och bar
bott hos honom. En person, som under beskattningsåret har tillhört främ­
mande makts beskickning eller lönade konsulat här i riket eller beskick­

ningens eller konsulatets betjäning, som inte har varit svensk medborgare

och som inte var bosatt här i riket när han kom att tillhöra beskickningen
eller konsulatet eller beskickningens eller konsulatets betjäning, anses

däremot vid tillämpning en av vad i första stycket vid 4) är stadgat inte ha

varit bosatt här i riket. Detsamma skall gälla sådan persons make, barn

under 18 år och enskilda tjänare om de har bott hos honom och inte har
varit svenska medborgare.

I fråga om deklarationsskyldighet för dödsbo efter skattskyldig, som har

avlidit und er beskattningsåret, skall tillämpas vad som skulle ha gällt för
den avlidne.

3 mom? Skattskyldig, som uppburit folkpension, är med undantag som

anges i a ndra stycket skyldig att utan anmaning avlämna självdeklaration
endast om hans bruttointäkt av en eller flera förvärvskällor under året varit
större än belopp motsvarande intäkten för skattskyldig, som under be­
skattningsåret inte haft annan intäkt än ålderspension enligt 6 kap. 2 §
första stycket lagen (1962: 381) om allmän försäkring och pensionstillskott
enligt 2 § lagen (1969: 205) om pensionstillskott. För gift skattskyldig, som

uppburit folkpension med belopp som tillkommer gift vars make uppbär

folkpension, beräknas intäkten med utgångspunkt från en pension utgöran­

de 78,5 procent av basbeloppet. För övriga skattskyldiga beräknas intäk­

ten med utgångspunkt från en pension utgörande 96 procent av basbelop­
pet. Sistnämnda beräkningsgrund gäller också för gift skattskyldig som

under viss del av beskattningsåret uppburit folkpension med belopp som
tillkommer gift vars make uppbär folkpension, och under återstoden av
året uppburit folkpension med belopp som tillkommer gift vars make
saknar folkpension. Med folkpension av ses folkpension i form av ålders­

pension, förtidspension, änkepension och hustrutillägg. Som folkpension
räknas inte barnpension eller vårdbidrag.

Bestämmelserna i första s tycket gäller inte om den skattskyldiges make

är skyldig att utan anmaning avlämna självdeklaration eller om den s katt­

skyldige har varit bosatt i riket endast en del av bes kattningsåret. Bestäm­

melsen gäller inte heller i fråga om ogift skattskyldig om hans skattepliktiga

förmögenhetstillgångar överstiger 90000 kronor och i fråga om gif t sk att­

skyldig om makarnas gemensamma skattepliktiga förmögenhetstillgån gar
överstiger 180000 kronor.

Senaste lydelse 1983:971.

¬

background image

24 § 2 mom.'® Fysis k person får, om inte annat följer av 3 mom., av-

SFS 1986:1284

lämna förenklad självdeklaration, om vad som skall redovisas i fråga om
intäkter och avdrag avser endast

1. inkomst av annan fastighet beträffande högst två fastigheter vilka den

skattskyldige innehaft hela beskattningsåret och för vilka dels intäkten

skall beräkn as enligt 24 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370), dels
taxeringsvärde har bestämts för beskattningsåret,

2. inkomst av tjänst samt intäkten utgått i pengar och annat avdrag än

som avses i 33 § 2 mom. kommunalskattelagen inte yrkas för kostnader för

fullgörande av tjänsten,

3. inkomst av kapital samt avdrag för kostnader yrkas endast för ränta

och intäkten utgörs av

a) ränta eller
b) utdelning på svenska aktier och andelar i svenska aktiefonder eller

ekonomiska föreningar,

4. allmänt avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn eller för

avgift för pensionsförsäkring,

5. sådant avdrag för nedsatt skatteförmåga som avses i 50 § 2 mom.

andra eller ^ärde stycket kommunalskattelagen.

3 mom." Förenklad självdeklaration får inte avlämnas, om

1. den skattskyldige eller den med vilken den skattskyldige skall sam­

taxeras inte varit bosatt här i riket under hela beskattningsåret,

2. den skattskyldige under beskattningsåret haft inkomst av anställning i

utlandet eller annars från utlandet haft inkomst eller vid utgången av
beskattningsåret där ägt skattepliktig förmögenhet,

3. den skattskyldige under beskattningsåret varit skyldig att betala sjö­

mansskatt enligt lagen (195 8:295) om sjömansskatt,

4. den skattskyldige är företagsledare i fåmansföretag, närstående till

sådan person eller delägare i fåmansföretag eller

5. den skattskyldige skall samtaxeras med person som är skyldig att i

självdeklaration läm na uppgift om inkomst av rörelse eller jordbruksfas­
tighet eller av annan fastighet, för vilken intäkten skall beräknas enligt 24 §

1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

25 §'^ Allmän självdeklaration skall uppta

1) den skattskyldiges namn och postadress, hemortskommun, där sådan

finnes, och hemvist därstädes, personnummer samt nummer å för honom
utfärdad skattsedel å preliminär skatt för året näst före taxeringsåret även­

som beträffande utlänning nationalitet, beträffande utländsk juridisk per­
son det land, där styrelsen haft sitt säte, samt beträffande skattskyldig,

som allenast under någon del av beskattningsåret varit i riket bosatt,

uppgift om den tid, han sålunda haft bostad härstädes,

2) alla förvärvskällor, beträffande vilka skattskyldighet för beskattnings­

året åligger den skattskyldige; och skall därvid i fråga om fö rvärvskälla, i

vilken skattepliktig fastighet ingått, särskilt angivas dels beskaffenheten av

den skattskyldiges innehav av fastigheten, dels fastighetens taxeringsvärde

Senaste lydelse 1985:406.

" Senaste lydelse 1985:406.

Senaste lydelse 1986: 513.

2261

¬

background image

v

SFS 1986:1284

året näst före taxeringsåret eller, om sådant värde det året icke varit

fastigheten åsätt, dess eljest antagliga värde vid taxeringsårets ingång, dels
ock, därest fastigheten icke ingått i förvärvskällan under hela beskattnings­

året eller fastigheten ingått däri endast till viss del, huru lång tid eller till

vilken del fastigheten sålunda ingått i förvärvskällan,

3) de intäkter och de avdrag, som äro att hänföra till varje förvärvskälla,

dock att ersättning, som enligt bestämmelserna i 37 § 1 mom. l.g) icke
behöver upptagas i kontrolluppgift, ej heller behöver upptagas i deklaratio­

nen såsom intäk t,

4) de allmänna avdrag, som den skattskyldige yrkar få tillgodonjuta vid

taxeringen,

5) den skattskyldiges tillgångar och skulder vid slutet av beskattnings­

året, ändå att förmögenheten icke uppgår till skattepliktigt belopp, dock

endast om och i den mån skattskyldighet för förmögenhet åligger honom,

6) beloppet av den preliminära skatt, som genom skatteavdrag erlagts för

året näst före taxeringsåret,

7) om deklarationen avser famansföretag, delägares eller honom när­

stående persons namn, personnummer och adress och i förekommande fall
aktie- eller andelsinnehav tillika med angivande av röstvärde, om olika

röstvärden förekomma, dock att uppgifter icke behöva lämnas för när­

stående person, som ej uppburit ersättning från, träffat avtal eller haft
annat därmed jämförligt förhållande med företaget,

8) räntetillägg som skall beaktas vid f astställande av underlag för till-

läggsbelopp.

Allmän självdeklaration skall därjämte innehålla de uppgifter, som för

särskilda fall föresk rivs i den na lag eller som erfordras för beräkning av

pensionsgrundande inkomst enligt lagen (196 2; 381) om allmän försäkring

eller för beräkning av skogsvårdsavgift enligt lagen (1946:3 24) om skogs­

vårdsavgift eller fastighetsskatt enligt lagen (1984:10 52) om statlig fastig­
hetsskatt.

Om skattskyldig skall taxeras för barns eller annans förmögenhet, skall

uppgift lämnas även om sådan förmögenhet.

Belopp, som upptagas i självdeklaration, skola utföras i hela krontal så

att överskjutande öretal bortfalla.

28 §'^ Förenklad självdeklaration skall uppta

1) den skattskyldiges namn, personnummer, postadress och hemorts­

kommun,

2) de uppgifter som behövs för att bestämma huruvida den skattskyldige

skall samtaxeras eller inte,

3) de intäkter och avdrag som är att hänföra till inkomst av annan

fastighet, varvid särskilt skall anges fastighetens taxeringsvärde för be­

skattningsåret,

4) de intäkter som är att hänföra till inkomst av tjänst och som den

skattskyldige inte har fått meddelande om enligt 37 § 5 mom., med undan­

tag av ersättning som enligt 37 § 1 mom. 1 g inte behöver tas upp i
kontrolluppgift,

2262

" Senaste lydelse 1985:406.

¬

background image

5) de intäkter som är att hänföra till inko mst av kapital och som den

SFS 1986:1284

skattskyldige inte har fått meddelande om enligt 37 § 5 mom., jämfört med
8 mom. femte stycket, samt de avdrag för ränta som den skattskyldige

yrkar,

6) sådant räntetillägg som den skattskyldige inte har fatt meddelande om

enligt 37 § 5 mom., jämfört med 2 mom. tionde stycket,

7) de avdrag som den skattskyldige yrkar för underhåll av icke hemma­

varande barn, för avgift för pensionsförsäkring eller för nedsatt skatteför­
måga enligt 50 § 2 mom. and ra stycket kommunalskattelagen (1928; 370),

8) den skattskyldiges skattepliktiga tillgångar och hans skulder vid ut­

gången av beskattningsåret, om hans skattepliktiga förmögenhetstillgångar

uppgick till minst 90000 kronor eller, om beskattningsbar förmögenhet

skall beräknas gemensamt för den skattskyldige och hans make eller barn
enligt 12 § 1 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, de
sammanlagda skattepliktiga förmögenhetstillgångarna uppgick till minst

180000 kronor,

9) de uppgifter som behövs för beräkning av pensionsgrundande inkomst

enligt lagen (1962: 381). om allmän försäkring eller av fastighetsskatt enligt
lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

Skall den skattskyldige taxeras för barns eller annans förmögenhet, skall

uppgift lämnas också om sådan förmögenhet som om den tillhörde den

skattskyldige. Härvid tillämpas första stycket 8.

Om uppgiftsskyldighet i fråg a om skuldbelopp och långivare föreskrivs i

25 c §.

38 § / mom}'' Vanligt handelsbolag, kommanditbolag och rederi för

registreringspliktigt fartyg skall vaije år till ledning för delägare s taxering

utan anmaning avlämna uppgifter särskilt för varje delägare angående den

delägaren tillkommande andelen av bolagets eller rederiets inkomst och

värdet av hans andel eller lott i bolaget eller rederiet. Uppgifterna skall

avfattas och avlämnas enligt reglerna för allmän självdeklaration. Till
uppgifterna skall fogas de i 30 § 1 mom. första och andra styckena nämnda

handlingarna.

42 § 7 mom}^ H ar medlem av bostadsförening eller delägare i bostads­
aktiebolag u nder hela eller större delen av beskattningsåret helt eller till
övervägande del till annan upplåtit honom i nämnda egenskap tillkom­

mande lägenhet, skall till ledning fö r medlemmens eller delägarens taxe­
ring vaije år av föreningen eller bolaget lämnas uppgift om beloppet av
medlemmens eller delägarens inbetalningar till föreningen eller bolaget och
huru mycket därav som utgör kapitaltillskott.

Motsvarande gäller beträffande sådan ekonomisk förening eller sådant

aktiebolag som enligt punkt 2 femte stycket av anvisningarna till 38 §

kommunalskattelagen likställs med bostadsförening och bostadsaktiebolag
vid inkomstbeskattningen.

2 mom. Efter anmaning åligger det bostadsförening eller bostadsaktie­

bolag att i den omfattning, som i anm aningen angives, avlämna uppgift

Senaste lydelse 1973: 1106.

''Senaste lydelse 1984:1081. �ndringen innebär att andra och fjärde styck ena

upphävs.

2263

¬

background image

SFS 1986:1284

angående värdet av medlems eller delägares andel i föreningens eller
bolagets behållna förmögenhet.

43 § 5 mom.Länsskattemyndighet och lokal skattemyndighet är berät­

tigad att hos den, som har mottagit uppgifter som i 1 mom. sägs, för
taxeringskontroll taga del av dessa uppgifter. Den hos vilken uppgifterna

förvaras är därvid skyldig att lämna det biträde, som erfordras för kontrol­

lens genomförande.

51 §'' Anmaning som av ses i 22 § 2 mom., 31 § 2 mom., 33 och 36 §§,

39 § 1 mom. samt 45 § far utfardas av länsskattemyndighet, lokal skatte­

myndighet, taxeringsnämnd och tjänsteman som biträder taxeringsnämn­

den. Samma rätt tillkommer den, som verkställer taxeringsrevision, dock

att han icke får anmana någon att avlämna självdeklaration.

Anmaning som avses i 39 § 2 mom. utfardas av länsskattemyndigheten i

det län där den uppgiftsskyldige är bosatt.

I de fall som av ses i 39 § 3 mom., 41 §, 42 § 2 mom. samt 42 § 3 mom.

andra stycket får anmaning utfärdas av länsskattemyndighet och lokal
skattemyndighet.

53 §'® I anmaning, som utfärdas av länsskattemyndighet, lokal skatte­

myndighet eller taxeringsnämnd far, utom i fall som i 31 § 2 mom. andra

stycket sägs, vite föreläggas.

56 § i mom. Taxeringsrevision skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och

på sådan tid att den icke förorsakar hinder i verksamheten för den, hos
vilken revisionen s ker.

Den som meddelar ett beslut om taxeringsrevision äger, när det finnes

påkallat, bestämma tid och plats för revisionen. Denna må verkställas hos

den, vars verksamhet skall granskas. Skall revisionen äga rum annorstä­
des, skola räkenskaper och andra handlingar, som skola granskas, på

anfordran av den som skall verkställa revisionen mot kvitto överlämnas till
denne.

Böcker och andra handlingar, som överlämnats för taxeringsrevision,

må ej vara tillgängliga för annan än den som har att verkställa revisionen

och honom underställt biträde ävensom tjänsteman, som har att övervaka
revisionens verkställande. Handlingarna skola återställas så fort ske kan.

Meddelande om resultatet av revisionen skall snarast lämnas den, hos

vilken revisionen skett, i vad a ngår hans taxering.

57 §'^ Beslut om taxer ingsrevision meddelas av chef för länsskattemyn­
dighet eller av en sådan annan kvalificerad tjänsteman vid myndigheten
eller vid lokal skattemynd ighet som länsskattemyndigheten har gett i upp­
drag att meddela sådana beslut. En sådan tjänsteman är granskningsledare
enligt bevissäkringslagen (1975 ; 1027) för skatte- och avgiftsprocessen en­
dast om länsskattemyndigheten särskilt har förordnat honom till det. Fin-

2264

Senaste lydelse 1978: 316.

" Senaste lydelse 1983: 1045.

Senaste lydelse 1978: 316.

" Senaste lydelse 1978:316.

¬

background image

ner en länsskattemyndighet att taxeringsrevision bör verkställas i a nnat

län, skall begäran om detta framställas till länsskattemyndigheten i det
länet.

Finner taxeringsnämnd taxeringsrevision vara erforderlig, har nämnden

att göra framställning därom till den som får meddela beslut om taxerings­

revision.

Taxeringsrevision skall verkställas av tjänsteman, som den, som får

meddela beslut om r evision, därtill förordnar. Taxeringsrevision får även
uppdragas åt annan i bokföring och taxer ing sakkunnig person, som därtill
har godkänts av länsskattemyndigheten.

Tjänsteman vid länsskattemyndighet eller lokal skattemyndighet, som i

taxeringsnämnd har deltagit i slutlig handläggning av taxering, får utan
hinder av 11 § första stycket 3 förvaltningslagen (1986:223) utföra taxe­
ringsrevision rörande taxeringen om särskilda skäl föreligger. Detsamma

gäller sådan tjänsteman som avses i 13 §.

Mot beslut om taxeringsrevi sion får talan ej föras.

SFS 1986:1284

61 § 2 mom}^ Sammanträde med taxeringsnämnd skall hållas inom
stängda dörrar.

Taxeringsnämndsombud, föredragande tjänsteman och suppleant som ej

har trätt i ledamots ställe far deltaga i näm ndens överläggningar men ej i

dess beslut.

�r den som har verkställt taxeringsrevision ej tillika föredragande får

han företräda inför nämnden för att lämna upplysningar i ärendet.

Länsskattemyndigheten får bestämma att viss tjänsteman skall få närva­

ra vid sammanträde med taxeringsnämnd. En sådan tjänsteman har rätt att

närvara vid nämndens överläggningar end ast om nämnden beslutar det.

63 §^' Taxeringsnämnd är beslutför med ordföranden och minst två eller,
i taxeringsnämnd vars distrikt omfattar mer än en kommun, minst tre
andra ledamöter. Dock skall den omständigheten att ledamot har att av­

träda vid behandling av visst ärende icke utgöra hinder mot att beslut fattas
rörande detta ärende.

Om det ej är påkallat av särskild anledning att ärendet prövas av fullsut-

ten nämnd, är taxeringsnämnd beslutför med ordföranden ensam vid

1) beslut som ej innefattar prövning av ärendet i sak ,
2) beslut om taxering utan avvik else från självdeklaration eller annan av

den skattskyldige till ledning för egen taxering lämnad uppgift,

3) beslut om taxering med avvikelse från självdeklaration eller annan av

den skattskyldige till ledning för egen taxering lämnad uppgift, om avvikel­
sen uppgår till högst 2 500 kronor taxerad inkomst,

4) beslut om rättelse av tidigare be slut, som till följd av skrivfel, räknefel

eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet,

5) beslut i ärende i vilket saken är uppenbar samt
6) avgivande av yttra nde i besvärsmål eller i annat mål eller ärende.
Taxeringsnämnd är beslutför med taxerin gsnämndsombudet ensam vid

beslut om taxering på grundval av en förenklad självdeklaration i fall som

avses i andra stycket 2.

Senaste lydelse 1978; 316.

Senaste lydelse 1983:976.

2265

¬

background image

SFS 1986:1284

66 a

Vid inkomsttaxeringen skall särskilt iakttas att den skattskyldige

utan yrkande medges de avdrag som han har rätt till enligt 33 § 2 mo m.,

39 § 3 mom., 46 § 1 mom. och 50 § 2 mom. fjärde stycket kommunalskatte­
lagen (1928:370).

66 b

Taxering får beslutas på grundval av en förenklad självdeklara­

tion utan att den som avgett deklarationen underrättats om och beretts

tillfälle att yttra sig över

1. vad som från folkbokföringsmyndighet har inhämtats i fråga om

förutsättningarna för sådan skattereduktion enligt 2 § 4 mom. uppbördsla­
gen (1953:272) som får åtnjutas av ogift skattskyldig eller

2. kontrolluppgift som den lokala skattemyndigheten fått enligt 37 § och

som avser inkomst av tjänst eller kapital eller avser räntetillägg.

Har den skattskyldige lämnat en förenklad självdeklaration, far taxering

beslutas på grundval av denna, även om förutsättningarna enligt 24 § 2 och

3 mom. för en sådan självdeklaration inte föreligger i alla delar. Detta
gäller dock inte om uppgift skall lämnas om inkomst av rörelse eller
jordbruksfastighet eller av annan fastighet, för vilken intäkten skall beräk­
nas enligt 24 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928: 370).

67

Omräkning av inkomst på grund av 43 § 1 mom. kommunalskatte­

lagen (1928:370) far inte verkställas av taxeringsnämnd. Anser nämnden

att sådan åtgärd bör vidtas skall skriftlig anmälan härom göras hos läns­

skattemyndigheten, som får göra framställning i frågan hos länsrätten. I

förekommande fall skall länsskattemyndigheten överlämna anmälan till

annan länsskattemyndighet för framställning hos länsrätten i det länet. Vad

nu sagts gäller också i fråga om tillämpning av lagen (1980:865) mot

skatteflykt.

Om handläggning av framställning enligt förs ta stycket och om fullföljd

av talan mot beslut i sådan fråga skall i tillämpliga delar gälla vad som är
stadgat om besvär rörande taxering.

68

Av taxeringsnämnd beslutade taxeringar skall för vaije skattskyl­

dig införas i skattelängd.

I skattelängden antecknas särskilt

dels i avseende på statlig inkomstskatt inkomst av olika förvärvskällor,

medgivet a vdrag för underskott i fö rvärvskälla, sammanräknad nettoin­

komst (summan av inkomsterna av olika förvärvskällor, minskad med

avdrag för underskott), medgivna allmänna avdrag som inte avser under­
skott i förvärvskälla, taxerad och beskattningsbar inkomst samt räntetill-
lägg och underlag för tilläggsbelopp,

dels beskattningsbar inkomst enligt 2 § lagen (1958:2 95) om sjömans­

skatt och enligt 1 § 2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning samt det
antal perioder om trettio dagar för vilka den skattskyldige har uppburit

sådan inkomst under beskattningsåret, samt sjömansskattenämndens be­
slut om jämkning enligt 12 § 4 mom. l agen om sjömansskatt.

2266

Senaste lydelse 1985:406.

Senaste lydelse 1985:406.

Senaste lydelse 1980:867.

" Senaste lydelse 1986: 513. �ndringen innebär att tredje s tycket upphävs.

¬

background image

dels i avseende på kommunal inkomstskatt taxerad och beskattningsbar

SFS 1986:1284

inkomst,

dels beslut i övrigt, som avser förutsättning för avdrag enligt 48 § 2 och 3

mom. kommunalskattelagen (1928:370) eller för skattereduktion enligt 2 §

4 mom. uppbördslagen (1953:272),

dels beslut om avräkning av utländsk skatt eller tillämpning av progres­

sionsbestämmelser enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning,

dels uppgift om underlag, varpå skogsvårdsavgift skall beräknas,
dels uppgift om underlag, v arpå statlig fastighetsskatt skall beräknas,
dels vinstdelningsunderlag,
dels skattepliktig och beskattningsbar förmögenhet, om skatt skall utgå

enligt 11 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Skattelängden skall underskrivas av lokal skattemyndighet. Den skall

därefter såvitt gäller den årliga taxeringen anses innefatta taxeringsnämn­
dens beslut.

69 § / mom}^ Har självdeklaration icke blivit följd vid tax eringen, skall
deklarationen förses med uppgift om avvikelsen och skälen därför. Tillika
skall till de n skattskyldige sändas underrättelse om i vilka hänseenden
deklarationen har frångåtts samt om skälen härför och om möjligheten till

omprövning enligt 3 mom. Vad nu har sagts skall också gälla beträffande
avvikelse från annan av skattskyldig till ledning för egen taxering lämnad
uppgift eller upplysning.

Underrättelse enligt första stycket får underlåtas, om avvikelsen leder

till lägre taxering och grundas på fö rhållanden som anges i högst två av

följande punkter:

1. uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i

självdeklarationen;

2. uppenbar felaktighet i fråga om beräkning av intäkt av annan fastighet

enligt 24 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370);

3. uppenbar felaktighet i fråga om avdrag enligt 33 § 2 mom. kommunal­

skattelagen;

4. uppenbar felaktighet i fråga om avdrag enligt 39 § 3 mom. kommunal­

skattelagen.

Bestämmelsen i andra stycket skall inte tillämpas, om särskilda skäl

talar för att den skattskyldige underrättas enligt första stycket. Tillämpas
bestämmelsen i and ra stycket skall den skattskyldige i stället underrättas
om avvikelsen genom anmärkning på skattsedeln för slutlig skatt enligt de

närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer.

Har taxering för inkomst eller förmögenhet åsatts skattskyldig, som icke

avgivit deklaration, skall underrättelse om taxeringen sändas till den skatt­
skyldige.

72 a

Har taxering för inkomst eller förmögenhet som har beslutats av

taxeringsnämnd icke införts i skattelängd inom föreskriven tid eller har

Senaste lydelse 1903:976.

" Senaste lydelse 1986:513.

2267

¬

background image

\

SFS 1986:1284

2268

sådan taxering införts för annan än den taxeringen avsett eller eljest

uppenbarligen införts felaktigt i sådan längd, får länsskattemyndigheten

eller den lokala skattemyndigheten besluta om rättelse av längden i denna
del. Har beskattningsbar inkomst enligt 2 § lagen (1 958; 295) om sjö mans­

skatt eller enligt 1 § 2 mom . nämnda lag skattepliktig dagpenning eller det
antal perioder om trettio dagar för vilka skattskyldig uppburit sådan in­

komst ändrats, skall myndigheten vidtaga härav betingad rättelse av läng­

den.

Länsskattemyndigheten eller den lokala skattemyndigheten får vidare,

om inte särskilda skäl talar för att länsrätten bör avgöra frågan, besluta om

rättelse av taxeringen i den mån denna blivit oriktig till följd av

1) uppenba r felräkning eller uppenbart felaktig överföring av belopp i

deklaration,

2) uppenbar felaktighet i fråga om uppgift till ledning för påförande av

skogsvårdsavgift eller statlig fastighetsskatt eller om fa stighets taxerings­
värde,

3) uppenbar felaktighet i fråga om beräkning av intäkt av annan fastighet

enligt 24 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928: 370),

4) u ppenbar felaktighet i fråga om schablonavdrag för egenavgift och

avstämning av sådant avdrag eller avdrag som annars medges skattskyldig
utan särskild utredning,

5) uppenbar felaktighet i fråga om avdrag, vars rätta belopp framgår av

debitering,

6) uppenbar felaktighet i fråga om grundavdrag,
7) uppenbar felaktighet i frå ga om sådana förutsättningar för skattere­

duktion, som enligt 68 § skall anteckn as i skattelängd,

9) uppenbar felaktighet i fråga om beräkning av makars och hemmava­

rande barns förmögenhet enligt 12 § lagen (1947:577) om statlig förmögen­
hetsskatt,

II) uppenbarligen för lågt avdrag enligt 50 § 2 mom. Qärde stycket

kommunalskattelagen eller motsvarande avdrag enligt lagen om statlig

inkomstskatt.

Länsskattemyndigheten eller den lokala skattemyndigheten får också,

om inte särskilda skäl talar för att länsrätten bör avgöra frågan, besluta om

rättelse av taxeringen i de fall då denna uppenbarligen blivit för hög till

följd av

1) att den skattskyldige på grund av ett felaktigt eller ofullständigt

underlag, som lämnats av annan än honom själv, har taxerats för en intäkt

som han inte har haft,

2) att den skattskyldige först efter taxeringsperiodens utgång har styrkt

sin rätt till ett i självdeklarationen eller hos taxeringsnämnden yrkat av­
drag,

3) att taxeringsnämnden inte har prövat uppgifter som varit tillgän gliga

för skattemyndigheterna,

4) att den skattskyldige först efter taxeringsperiodens utgång yrkat av­

drag enligt 46 § 2 mom. första styc ket 3 kommunalskattelagen.

Föreligger felaktighet av angivna slag får myndigheten även besluta om

därav föranledd ändring av den skattskyldiges eller mak ens taxering i ovan
angivna hänseenden.

Efter utgången av maj månad året efter taxeringsåret får rättelse enligt

¬

background image

denna paragraf beslutas endast om anmärkning i fråga om felaktighet av
den art som denna paragraf avser dessförinnan har gjorts hos den som har

att besluta om rättelsen.

i

Innan rättelse beslutas skall, om det behövs, yttrande inhämtas från

taxeringsnämndens ordförande. Innebär ifrågasatt åtgärd enligt andra eller

Qärde stycket höjning av taxering, skall den skattskyldige beredas tillfälle

yttra sig innan rät telse sker, om hinder härför ej möter.

Beslutas rättelse eller vägras rättelse som den skattskyldige har yrkat,

skall, om detta ej är uppenbart överflödigt, beslutet inom två veckor

tillställas den skattskyldige i den ordning som i 69 § 4 mom. föreskrivs i

fråga om underrättelse beträffande taxeringsnämnds beslut.

Talan mot beslut i fråga om rättelse enligt d enna paragraf för s genom

besvär över den taxering som avses med rätt elsebeslutet.

SFS 1986:1284

73

En taxeringsnämnds beslut får överklagas genom besvär hos läns­

rätten.

En skattskyldig eller en kommun skall ge in besvärsskrivelsen till lokala

skattemyndigheten i d et fögderi där den skattskyldiges hemortskommun

för det taxeringsår besvären avser är belägen. Saknar den skattskyldige

hemortskommun i riket skall besvären g es in till lokala skattemyndigheten

1 Stockholms fögderi. Lokala skattemyndigheten skall överlämna besvärs­

skrivelsen och övriga handlingar i ären det till den länsrätt som skall pröva
överklagandet.

Besvär av en länsskattemyndighet skall ges in till länsrätten.

Länsrätten prövar om besvärsskrivelsen har kommit in i rätt tid.

Ett överklagande av en taxeringsnämnds beslut förfaller, om beslutet

med stöd av 72 a § ändrats så som klaganden begärt.

Bestämmelserna i andra�femte styckena gäller i tillämpliga delar i fråga

om sådana framställningar som skall prövas av länsrätten enligt 49 §, 50 §

2 mom. och 75 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 9 § 2 mom. och
15 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt samt 15 § 1 mom.
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

75

Har en skattskyldig eller en kommun inom överklagandetiden gett

in besvärsskrivelsen till en annan lokal skattemyndighet än den som anges
i 73 § andra stycket, skall detta inte hindra att målet prövas. Detsamma
gäller om skrivelsen getts in till en taxeringsnämnd, en länsrätt eller en
länsskattemyndighet. Skrivelsen skall i såda na fall omedelbart översändas
till den lokala skattemyndighet som enligt 73 § andra stycket skall ta emot

den.

Har en länsskattemyndighet inom överklagandetiden gett in besvärsskri­

velsen till en annan länsrätt än den som skall pröva överklagandet skall
inte heller detta hindra att målet prövas. I sådant fall skall skrivelsen

omedelbart översändas till den länsrätt som skall prö va överklagandet.

Bestämmelserna i första stycket gäller i tillämpliga delar i fråga om

sådana framställningar som avses i 73 § sjätte s tycket.

Senaste lydelse 1983:976.

Senaste lydelse 1979: 175.

2269

¬

background image

SFS 1986:1284

76

Besvär av skattskyldig skall ha inkommit före utgången av febru­

ari månad åre t efter taxeringsåret.

Kommuns besvär skall ha inkommit före utgången av maj månad året

efter taxeringsåret.

Besvär av länsskattemyndighet skall ha inkommit före utgången av juni

månad året efter taxeringsåret. Myndigheten skall inom samma tid ha

angivit yrkanden och grunder för besvärstalan, om ej med hänsyn till

utredningens vidlyftighet eller andra synnerliga skäl länsrätten medgiver

anstånd, dock längst intill utgången av septemb er månad samma år.

Inkommer skattskyldigs besvär efter den i första stycket angivna tiden

men före utgången av juni månad året efter taxeringsåret, får länsrätten
pröva besvären om länsskattemyndigheten helt eller delvis biträder besvä­

ren i sak.

Har länsrätten avgjort besvär över viss skattskyldigs taxering far besvär

ej anföras hos länsrätten rörande samma taxering.

100 §^' Besvär må jämväl i särskild ordning anföras av den skattskyldi­

ge,

1) om han taxerats för inkomst eller förmögenhet, som icke är av

skattepliktig natur,

2) om han ta xerats för inkomst eller förmögenhet, för vilken han icke är

skattskyldig,

4) om han taxerats för samma inkomst eller förmögenhet på mer än en

ort eller eljest taxerats å orätt ort,

5) om hans taxering blivit oriktig på grund av felräkning, misskrivning

eller annat uppenbart förbiseende eller på grund av att kontrolluppgift
enligt 37 §, som avser inkomst av tjänst eller kapital, saknats eller varit

felaktig,

6) om han, till följd av underlåtenhet att avgiva deklaration eller annan

uppgift eller på grund av felaktighet i deklaration eller i annan uppg ift från

honom eller i a nnan kontrolluppgift än som avses vid 5) eller i handling

som legat till grund för sådan deklaration eller uppgift, taxerats till väsent­

ligt högre belopp än som svarar mot hans inkomst eller förmögenhet,

7) om han eljest kan åberopa omständighet eller bevis som bort föranle­

da väsentligt lägre taxering eller väsentligt lägre skatt på grund av taxering­
en,

8) om han inte erhållit avräkning av utländsk skatt eller avdrag enligt

46 § 2 mom. fö rsta stycket 3 kommunalskattelagen som han ä r berättigad

till.

I de fall som angivas i för sta stycket vid 6) och 7) må besvärstalan ej

tagas upp till prövning, med mindre den kan grundas på omständighet elle r
bevis, varom kännedom saknats vid fastställandet av den taxering vari
rättelse sökes, och det framstår såsom ursäktligt att den skattskyldige icke
i annan ordning åberopat omständigheten eller beviset till vinnande av
riktig taxering.

Besvär som a vses i denna paragraf må anföras inom fem år efter taxe­

ringsåret.

2270

Senaste lydelse 1979: 175.

Senaste lydelse 1985:924. �ndringen innebär att första styc ket 3 upphävs.

¬

background image

105

Finner länsrätt, kammarrätt eller regeringsrätten vid prövning av

besvär, att taxering verkställts på orätt ort eller underlåtits på rätt ort eller
ej skett till riktigt belopp, må rätten, efter vederbörandes hörande, vidtaga

erforderlig rättelse. Skattskyldigs hela taxering må dock icke höjas utöver

vad tidigare bestämts, om icke sådan höjning yr kats i besvären. �ndras

taxering därför att inkomst eller utgift bör hänföras till annat beskattnings­
år än det som taxeringen avser, må härav föranledd ändring vidtagas i den
skattskyldiges taxering för det förstnämnda beskattningsåret. Om någon

befrias från taxering därför att annan person i stället bort taxeras, må
rätten överflytta taxeringen på denne.

Vid ändring i skattsky ldigs taxering äger rätten besluta om härav påkal­

lad rättelse i taxering, som avser den skattskyldiges make eller med make

vid taxeringen jämställd skattskyldig, såvitt angår tillämpning av 52 § 1
mom. eller anvisningarna till 52 § kommunalskattelagen (1928; 370), 11 § 1
mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller 12 § 1 mom. lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt eller avser förutsättning för skat­
tereduktion enligt 2 § 4 mom. uppbördslagen (1953:272). I mål angående

avdrag eller beskattning för periodiskt understöd eller därmed jämförlig

periodisk utbetalning äger rätten vid ändring av givarens eller mottagarens
taxering vidtaga därav föranledd ändring av den andres taxering.

Har besvär anförts rörande taxering, som åsatts avliden person eller

hans dödsbo, och har dödsboet tidigare befriats från att erlägga skatt på

grund av taxeringen, skall vid ändring av taxeringen i anledning av besvä­

ren jämväl beslutet om skattebefrielse i erforderlig mån ändras.

SFS 1986:1284

106 § Länsskattemyndighet får inom den för myndigheten gällande be­

svärstiden anföra besvär till den skattskyldiges förmån. Därvid har myn­

digheten samma behörighet som den skattskyldige.

1161

En lokal skattemyndighets beslut om särskild avgift far överkla­

gas genom besvär hos länsrätten.

Ett överklagande av en skattskyldig skall ges in till den lokala skatte­

myndighet som har meddelat det beslut som överklagas. Ett överklagande
av en länsskattemyndighet skall ges in till länsrätten. Länsrätten skall

pröva om besvärsskrivelsen har kommit in i r ätt tid.

116 m

Skattskyldigs besvär över lokal skattemyndighets beslut om

särskild avgift som har meddelats under taxeringsåret skall ha kommit in
före utgången av februar i månad året därefter. Har den skattskyldige inte
fått del av beslutet under taxeringsåret får han dock anföra besvär intill

utgången av året efter taxeringsåret eller, om han inte under taxeringsåret
har fått del av skattsedel eller annan handling med uppgift om den särskilda
avgiftens storlek, inom ett år efter det han erhöll sådan handling.

Har den lokala skattemyndigheten meddelat beslut i fråga om särskild

avgift efter taxeringsårets utgång, får den skattskyldige anföra besvär inom

två månader från det han fick del av b eslutet.

" Senaste lydelse av förutvarande 105 § 1 mom. 1984: 349. �ndringen innebär bl.

att Qärde stycket upphävs.

" Senaste lydelse 1979; 175.

Senaste lydelse 1980: 1015.

a.

2271

¬

background image

SFS 1986:1284

Utan hinder'av bestämmelserna i första och and ra styckena skall skatt­

skyldigs yrkande i fråga om särskild avgift prövas, om den taxering som
avgiften avser inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller sådant yrk ande

av länsskattemyndighet till förmån för skattskyldi g. Om yrkande som har

sagts nu framställs först hos regeringsrätten eller kammarrätt, kan domsto­

len förordna att målet om särskild avgift skall upptagas och vidare handläg­

gas av länsrätt.

116 o §" Har beslut om skattetillägg vunnit laga kraft, får den skattskyl­
dige genom besvär i särskild ordning föra talan mot beslutet, om detta

blivit oriktigt på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart

förbiseende. Detsamma gäller, om den skattskyldige kan åberopa tidigare
ej framförd omständighet eller nytt bevis till stöd för yrkandet och det

framstår som ursäktligt att han ej i annan ordning åberopat omständigheten
eller beviset. Besvär som nu har sagts får föras även av länsskattemyn­
dighet till den skattskyldiges förmån.

Länsskattemyndighet far genom besvär i särskild ordning föra talan om

höjning av skattetillägg, om beslut i fråga om tillägg blivit oriktigt på grund

av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende. Beslutas på

grund därav höjning av skattetillägg enligt 116 c § med anledning av utebli­

ven självdeklaration, gäller bestämmelserna i 116 d § i fråga om undanrö­

jande eller nedsättning av tillägget.

Besvär som avses i första eller andra stycket får föras hos länsrätt.

Besvären skall ha kommit in inom f em år från utgången av det taxeringsår

som skattetillägget avser.

124

Om uttagande av vite förordnar länsrätten efter anmälan av läns­

skattemyndighet eller lokal skattemyndighet.

Finnes, då fråga uppkommer om utdömande av vite, ändamålet med

vitet hava förfallit, far vitet ej utdömas. Har vitesföreläggande iakttagits

först efter det anmälan enligt första stycket har inkommit, skall ändamålet

med vitet icke anses hava därigenom förfallit.

Vid prövning av anmälan enligt första stycket får också fråga, huruvida

och med vilket belopp vitet hade bort föreläggas, komma under bedöman­

de.

129 § 3 mom. Sakkunnig eller tolk erhåller gottgörelse, som bestämmes
av länsskattemyndigheten eller, då den sakkunnige eller tolken biträtt

riksskatteverket, av verket.

I fråga om gottgörelse till sakkunnig eller tolk, som anlitats av domstol,

finnas särskilda bestämmelser.

5 /no/77." De ordförande och andra ledamöter i taxeringsnämnd, som har

inställt sig efter kallelse av länsskattemyndigheten för att lämna upplys­
ningar eller för överläggningar rörande taxeringsarbetet, har rätt att för

inställelsen få ersättning av statsmedel enligt bestämmelser som meddelas

av regeringen.

2272

" Senaste lydelse 1979: 175.

Senaste lydelse 1979: 175.

" Senaste lydelse 1979:490.

¬

background image

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 .
2. �ldre bestämmelser som rör mellankommunala skatterätten eller

allmänna ombudet för mellankommunala mål tillämpas intill utgången av

juni 1988 såvitt gäller åtgärder med anledning av 1986 års taxering samt

extraordinära besvär och eftertaxering för samma eller tidigare år.

3. Mål som är anhängigt vid mellankommunala skatterätten vid utgången

av juni 1988 prövas av den länsrätt som är behörig enligt de nya bestäm­

melserna.

4. De nya bestämmelserna i 22 § 1 mom. tillämpas första gången vid 1988

års taxering utom såvitt avser första stycket 4 som tillämpas första gången

vid 1989 års taxering.

5. Vid 198 7 och 1988 års taxeringar gäller, i stället för vad som i 28 §

första stycket 5 anges om intäkter, som skall upptas i den förenklade

självdeklarationen, att alla intäkter som är att hänföra till inkomst av
kapital skall upptas. Vad som i 28 § första st ycket 6 anges om räntetillägg

tillämpas första gången vid 1988 års taxering.

6. De nya bestämmelserna i 66 b § första stycket 2 tillämpas första

gången vid 19 88 års taxering utom såvitt avser kontrolluppgift om inkomst
av kapital som tillämpas första gången vid 198 9 års taxering.

7. De nya bestämmelserna i 2 2 § 3 mom., 24 § 2 och 3 mom., 25 §, 42 § 1

och 2 mom., 66 a §, 69 § I mom., 72 a § andra stycket 3, 5 och 6 och 100 §

tillämpas första gången vid 198 8 års taxering.

8. �ldre bestämmelser i 22 § 1 mom. första stycket 6, 22 § 3 mom., 25 §

första stycket 7, 29 §, 38 § 1 mom. tredje stycket, 67 § såvitt gäller hänvis­

ningen i första stycket till 57 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928: 370),

69 § 1 mom., 72 a § andra stycket 3, 100 § samt 105 § 1 mom. Qärde
stycket tillämpas i fråga om förvärvskälla för vilken beskattni ngsåret på­

börjats före den 1 maj 19 86.

9. Med avvikelse från vad annars stadgas skall följande gälla beträffande

överklagande av taxeringsnämnds beslut och lokal skattemyndighets be­
slut om särskild avgift, som rör 1987 och tidigare års taxeringar.

En skattskyldig eller en kommun skall ge in skrivelsen med överklagan­

det till länsrätten. Har skrivelsen inom överklagandetiden kommit in till en

annan länsrätt än den som skall pröva överklagandet eller till en taxerings­

nämnd, en lokal skattemyndighet eller en länsskattemyndighet utgör detta

inte hinder för målets prövning. Skrivelsen skall i så dana fall ö versändas
till den länsrätt som har att pröva besvären.

10. Bestämmelsen i 73 § femte st ycket tillämpas första gången vid 1988

års taxering.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

SFS 1986:1284

2273

72-SFS 1986

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.