SFS 1986:1284

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1986:1284
861284.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1284

om ändring i taxeringslagen (1956:623);

Utkom från trycket

den 29 december 1986

utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om taxeringslagen

(1956:623)2

dels att 3 och 29 §§, 105 § 2 mom. och 109 § skall upphöra att gälla,
dels att i 6-9, 12 och 13 §§, 16 § 4 mom., 35 §, 37 § 2 mom., 50 § 2

mom., 61 § 1 mom., 116 d § och 129 § 2 mom. ordet "länsstyrelse" i olika
böjningsformer skall bytas ut mot "länsskattemyndighet" i motsvarande

form,

dels att i 15 och 26 §§, 31 § 3 mom., 33 §, 37 § 2 mom., 42 § 4 mom. och

46 § ordet "skattechef i olika böjningsformer skall bytas ut mot "läns-
skattemyndighet" i motsvarande form,

dels att i 7 4 och 96 §§, 101 § 1-3 mom., 102, 115 och 116 n §§ ordet

"taxeringsintendenf i olika böjningsformer skall bytas ut mot "länsskat-
temyndighef i m otsvarande form,

dels att nuvarande 16 § 4 mom. och 105 § 1 mom. skall betecknas 16

respektive 105 §,

dels att2 § 1 mom., 10, 11, 14 och 18 §§, 22 § 1 och 3 mom., 24 § 2 och 3

mom., 25 och 28 §§, 38 § 1 mom., 42 § 1 och 2 mom., 43 § 5 mom., 51 och

53 §§, 56 § 3 mom,, 57 §,61 § 2 mom., 63 och 66 a�68 §§, 69 § 1 mo m., 72
a, 73,75, 76 och 100 §§, den nya 105 §, 106, 116 1, 116 m , 116 o och 124 §§
samt 129 § 3 och 5 mom. skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

' Prop. 1986/87: 47, SkU I I, rskr. 95.

35 § 1979:490

^ L agen omtryckt 1971:399.

37 §2 mom. 1986:513

Senaste lydelse av

42 § 4 mom. 1984:952

lagens rubrik 1974:773

46 § 1980:1086

3 § 1978:316

50 § 2 mom. 1980: 1086

6 §1978:316

61 § 1 mom. 1981: 1110

7 §1981: 1110

96 § 1 979: 175

8 §1981:1110

101 § 1 mom. 1985:406

9 §1981: 1110

101 § 3 m om. 1978: 196

12 § 1978:316

102 § 1981: 1120

13 § 1978:316

105 § 2 .mom. 1979:175

16 §4 mom. 1979:490

115 § 1 985: 106

26 § 1983:318

116 d § 1 980: 1015

29 § 1984; 1081

116 n § 1979: 175

2257

31 § 3 mom. 1986:467

129 § 2 m om. 1974:773.

33 § 1984:1081

¬

background image

SFS 1986:1284

2 § 7 mom ? I denna lag förstås med

inkomsttaxering: taxering till kommunal inkomstskatt och till statlig

inkomstskatt;

förmögenhetstaxering: taxering till statlig förmögenhetsskatt;

allmän fastighetstaxering: sådan taxering av fastighet, som enligt 1 kap.

7§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall verkställas vartannat år;
samt

särskild fastighetstaxering: sådan taxering av fastighet, som enligt

16 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall verkställas de år, då

allmän fastighetstaxering inte äger rum.

Inkomsttaxering och förmögenhetstaxering samt särsk ild fastighetstaxe­

ring innefattas under benämningen årlig taxering.

Till den årliga taxeringen hänförs också vad som enligt 68 § skall anteck­

nas i skatte längden i fråga om annat än inkomsttaxering eller förmögen­

hetstaxering.

6 a § Länsskattemyndigheten får förordna en tjänsteman vid myndigh e­
ten eller vid lokal skattemyndighet {taxeringsnämndsombud) att fullgöra
de uppgifter i en taxeringsnämnd som följer av 11 § andra stycket och 63 §
tredje stycket. Förordnandet far när som helst återkallas.

10 §'' Besvär över kommunfullmäktiges eller landstings beslut enligt 7 §
eller över val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnd anförs hos

kammarrätt. I fråga om överklagandet skall bestämmelserna i kommunal­

lagen (1977: 179) om besvär över beslut av kommunfullmäktige tillämpas.

Mot en kammarrätts beslut enligt första stycket får talan ej föras. Talan

far ej heller föras mot beslut enligt 5 § eller mot en länsskattemyndighets

beslut enligt 6-9 §§.

11 §' Taxeringsnämndens ordförande skall, utöver vad i denna lag an­

nars anges, huvudsakligen ha till uppgift att planera och leda nämndens

arbete. Ordföranden skall granska deklarationer och andra handlingar i
den utsträckning som behövs för en noggrann och tillförlit lig taxering och

vid behov föranstalta om utredning i ärendena. Ordföranden får själv

föredra ärende i nämnden.

Taxeringsnämndsombudet skall biträda nämndens ordförande i arbetet

med f örenklade självdeklarationer. Ombudet får föredra ärende i nämn­

den.

14

Länsskattemyndigheten får anlita sakkunnig för utredning av taxe­

ringsfråga, som kr äver särskild sakkunskap.

Om det behövs, får länsskattemyndigheten kalla ordförande eller annan

ledamot av taxeringsnämnd i länet för att av denne erhålla upplysningar.

2258

^ Senaste lydelse I98I: 1120. �ndringen Innebär bl. a, att fjärde styck et upphävs.

" Senaste lydelse 1978; 316.

' Senaste lydelse 1978:316,

'⬢ Senaste lydelse 1978: 316. �ndringen innebär bi. a. att första stycket upphävs.

¬

background image

18 §' Riksskatteverket leder och ansvarar för skatteförvaltningens verk­

samhet enligt denna lag. Länsskattemyndigheten leder och ansvarar för

verksamheten i länet.

Riksskatteverket har samma befogenheter som länsskattemyndighet en­

ligt 14 §, 43 § 5 mom., 46, 51 och 53 §§, 61 § 2 mom. och 124 § och som

chef för länsskattemyndighet enligt 57 §.

Det allmännas talan i ärenden enligt denna lag förs av länsskattemyn­

digheten. En länsskattemyndighet får uppdra åt en annan länsskattemyn­

dighet att föra det allmännas talan i visst ärende eller viss grupp av

ärenden. Ett uppdrag far ges endast om d en andra myndigheten medger
det.

Riksskatteverket får ta över uppgiften att föra det allmännas talan i visst

ärende eller viss grupp av ärenden. Därvid skall vad som är föreskrivet
angående länsskattemyndighet gälla i tillämpliga delar.

SFS 1986:1284

22 § I mom} Nedannämnda skattskyldiga är, om ej annat följer av 3

mom., skyldiga att utan anmaning till ledning för egen taxering avlämna

deklaration (självdeklaration), nämligen:

1) aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, ömsesidig skadeförsäk­

ringsanstalt och aktiefond ävensom sådan stiftelse, fond eller inrättning
som har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss familjs, vissa familjers

eller bestämda personers ekonomiska intressen,

2) ideell förening, som avses i 7 § 5 mom. första stycket lagen

(1947:576) om statlig inkomstskatt, om dess bruttointäkter av en eller flera

förvärvskällor under beskattningsåret överstigit grundavdraget enligt 8 §

nämnda lag,

3) annan juridisk person, om dess bruttointäkter av en eller flera för­

värvskällor under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 100 kro­

nor,

4) fysisk person, vilkens bruttointäkter av en eller flera förvärvskällor

under beskattningsåret uppgått, om han varit här i riket bosatt under hela
beskattningsåret och under denna tid icke erlagt sjömansskatt, till sam­
manlagt minst 10000 kronor och eljest till sammanlagt minst 100 kronor,

5) fysisk eller juridisk person, vilkens tillgångar av den ar t som anges i

3 § 1 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, vid beskatt­

ningsårets utgång haft ett värde överstigande 400 000 kronor eller, såvitt

angår sådan juridisk person som avses i 6 § 1 mom. b nämnda lag, 25000

kronor,

6) juridisk person för vilken underlag för skogsvårdsavgift eller statlig

fastighetsskatt skall fastställas.

Vid bedöm andet av fysisk eller juridisk persons deklarationsskyldighet

enligt punkterna 2)-5) skall hänsyn icke tagas till sådan inkomst eller

förmögenhet, för vilken den fysiska eller juridiska personen icke är skatt­

skyldig enligt kommunalskattelagen (1928:370), lagen om statlig inkomst­
skatt eller lagen om statlig förmögenhetsskatt.

Har makar, som ingått äktenskap före ingången av beskattningsåret och

levt tillsammans under större delen därav, var för sig haft inkomst eller

Senaste lydelse 1974:773.

® Senaste lydelse 1984:1081.

2259

\

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.