SFS 1987:1221

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1987:1221
871221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1221

om ändring i tullagen (1987:1065);

utkom från trycket

den 29 december 1987

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 86 och 90 §§ tullagen (1987:1065)

skall ha följande lydelse.

86 § Om d en som tag it hand om en vara med stöd av hemtagningstill­

stånd inte har kommit in med tulldeklaration vid den tidpunkt då deklara­

tionen senast skulle ha lämnats, påförs h an en särskild avgift (försenings­
avgift).

Förseningsavgiften är 300 kronor. Avgiften är dock 600 kronor, om den

tullskyldige anmodats att lämna tulldeklaration men inte fullgjort skyldig­

heten inom den bestämda tiden.

' Prop. 1987/88; 55, SkU 12, rskr. 71.

3663

¬

background image

SFS 1987:1221

90 § Bestämmelserna om eftergift av tulltillägg och förseningsavgift skall
beaktas, även om yrkande om detta inte har framställts, i den mån det

föranleds av vad som har förekommit i ärende t eller målet om tulltillägg

eller förseningavgift.

Om tull eller annan skatt sätts ned, skall också vidtas den ändring i

beslutet om tulltillägg som nedsättningen kan föranl eda.

Vid handläggningen i k ammarrätt av mål om tulltilläg g eller försenings­

avgift skall muntlig förhandling hållas, om den tullskyldige begär det.

Muntlig förhandling behövs dock inte, om det inte finns anledning anta att
tulltillägg eller förseningsavgift kommer att utgå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Bestämmelserna i 86 § i den

nya lydelsen tillämpas i fråga om deklaration som skall lämnas efter ikraft­
trädandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

t

(

I

5iP

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.