SFS 1987:1228

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1987:1228
871228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

lag

SFS 1987:1228

om ändring i taxeringslagen (1956:623);

utkom från trycket

den 29 december 1987

Utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 46 §, 56 § 1 -4 mom. och 57 §

taxeringslagen (1956:623)^ skall ha följande lydelse.

46

Uppgift som myndighet förfogar över och som behövs för taxering

skall på begäran tillhandahållas för taxeringskontroll.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om

uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap.

1 § sekretesslagen (1980:100) e ller en bestämmelse till vilken hänvisas i
någon av de nämnda par agraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i sekre­

tesslagen, föreligger uppgiftsskyldighet enligt första stycket endast om

framställningen görs av länsskattemyndigheten. Om ett utlämnande skulle

medföra synnerligt men för något allmänt eller enskilt intresse föreligger
uppgiftsskyldighet endast om regeringen på ansökan av länsskattemyndig­

heten beslutar att uppgiften skall lämnas ut.

56 § 7 mom . ^ För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet

enligt denna lag fullgjorts riktigt och fullständigt får taxeringsrevision äga

rum ho s den som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976; 125)
eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen
(1979:141) samt även hos annan juridisk person som inte är dödsbo.
Taxeringsrevision hos annan deklarations- eller uppgiftsskyldig får ske när

särskilda skäl föranleder det. Taxeringsrevision får inte verkställas hos

myndighet.

Taxeringsrevisionen får även avse att inhämta uppgifter av betydelse för

kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjorts av andra,

till n amnet kända personer eller av någon som ingått viss bestämd rätts­

handling med den hos vilken revisionen skall äga rum. Hos den som avses i
första stycket första meningen får taxeringsrevisionen dessutom avse att
insamla uppgifter som en förberedande åtgärd för kontroll av andra än den
hos vilken revisionen sker .

Vid taxeringsrevision får granskning ske av räkenskaper och anteck­

ningar med därtill hörande verifikationer samt av korrespondens, protokoll
och andra handlingar som rör v erksamheten.

Med handling förs tås framställning i skrift eller bild samt upptagning

som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt

hjälpmedel.

Taxeringsrevision får verkställas för kontroll även av det löpande be­

skattningsårets räkenskaper och handlingar.

Vid taxeringsrevision hos den som är bokföringsskyldig enligt bokfö­

ringslagen (1976:125) eller skyldig a tt föra räkenskaper enligt jordbruks-

JProp. 1987/88:65, SkU 17, rskr. 70.

Lagen omtryckt 1971:399.

j Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:773.

Senaste lydelse 1986:1284.

Senaste lydelse 1979:143.

3669

¬

background image

SFS 1987:1228

3670

bokföringslagen (1979:141) får den som verkställer revisionen även inven­
tera kassan samt granska varulager, maskiner och andra inventarier som är

avsedda för stadigvarande bruk.

2 mom.^ Den som verk ställer taxeringsrevision har rätt att genast ta del

av handlingar som skall granskas.

Vid taxeringsrevision är den, hos vilken revisionen sker, skyldig att

tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar, som behövs för att
verkställa revisionen. Han skall också lämna tillträde till sådana utrym­
men, som huvudsakligen används i hans verksamhet, samt ge den hjälp

som behövs för granskning av handlingar och varulager samt maskiner och
andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier och för kassainvente­

ring.

Den som verkställer taxeringsrevision skall på begäran ges tillfälle att

själv använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel för att ta del av

upptagning som kan u ppfattas endast med sådant hjälpmedel.

3 mom.^ En taxeringsrevision skall om möjligt ske på sådant sätt och på

sådan tid att den inte hindrar verksamheten för den hos vilken revisionen
sker. Den får inte utan särskilda skäl verkställas hos enskild mellan kl. 1 9
och kl. 8.

Den som meddelar ett beslut om revision får, när det behövs, bestämma

tid och plats för revisionen. Revisionen får verkställas hos den vars verk­

samhet skall granskas eller på annan plats. Om denne medger det får

revisionen verkställas också i an nat utrymme hos honom än sådant som
huvudsakligen används för verksamheten. Skall revisionen verkställas på

annan plats än hos den vars verksamhet skall granskas, skall räkenskaper
och andra handlingar på begäran av den som skall verkställa revisionen

mot kvitto överlämnas till denne.

Böcker och andra handlingar, som överlämnats för taxeringsrevision,

får inte vara tillgängliga för annan än den som har att verkställa revisionen
och denne underställt biträde samt den som i sin tjänst har att övervaka
revisionen. Handlingarna skall återställas så fort det kan ske.

Meddelande om resultatet av revisionen skall snarast lämnas den, hos

vilken revisionen skett, i vad angår hans taxering.

4 mom? Den som verkställer taxeringsrevision får ta del av handlingar

som är av betydelse för revisionen även om den hos vilken revision en sker
skall iaktta tystnad om deras innehåll. Länsrätten får dock, på framställ­

ning av den hos vilken revisionen sker, när det finns synnerliga skäl
besluta att sådana handlingar skall undantas frän revisionen. Detsamma

gäller om den hos vilken revisionen sker i annat fall begär att en handling

skall undantas från revisionen med hänstn till att dess innehåll på grund av

särskilda omständigheter inte bör komma till någon annans kännedom.

Om handlingen utgörs av sådan upptagning som avses i 1 mom. Qärde

stycket får rätten besluta om såda na begränsningar av rätten att använda
den reviderades tekniska hjälpmedel som behövs för att handlingar som

enligt första stycket bör undantas från granskning inte skal! bli tillgängliga
för den som verkställer revisionen.

Länsrättens beslut får inte överklagas.

^ Senaste lydelse 1975: 1030.

*' Senaste lyde lse 1986: 1284.

' Senaste lydelse 19 79: 175.

ti; il' ⬢

¬

background image

^7 § ® Taxeringsrevision som avses i 56 § I mom. andra stycket andra

SFS 1987; 1228

meningen beslutas, om den hos vilken revisionen verkställs inte är skyldig

att efter anmaning lämna uppgifter rörande personerna i fråga, av riksskat-

leverket eller efter verkets bestämmande av chef för länsskattemyndighet.

Beslut om taxeringsrevision i annat fall meddelas av chef för länsskatte­

myndighet eller av en sådan annan kvalificerad tjänsteman vid m yndighe­
ten eller vid lokal skattemyndighet som länss kattemyndigheten har gett i

uppdrag att meddela sådana beslut. En sådan tjänsteman är granskningsle­

dare enligt bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen

endast o m länss kattemyndigheten särskilt har förordnat honom till det.

Finner en länsskattemyndighet att taxeringsrevision bör verkställas i annat

län, skall begäran om detta framställas till länsska ttemyndigheten i det
länet.

Om e n taxeringsnämnd finner att en taxeringsrevision är nödvändig,

skall nämnden göra framställning om det till de n som får medd ela bes lut
om taxeringsrevision.

Revisionen skal l verkställas av en tjänsteman, som förordnats av den

som meddelade beslutet. Taxeringsrevision får även uppdras åt annan i
bokföring och taxering sakkunnig person, som därtill har godkänt s av

länsskattemyndigheten.

Tjänsteman vid länsskattemyndighet eller lokal skattemyndighet, som i

taxeringsnämnd har deltagit i slutlig hand läggning av taxering, får utan

hinder av 11 § första stycket 3 förval tningslagen (19 86:223) utföra taxe­
ringsrevision rörande taxer ingen om det finns särskilda skäl. Detsamma
gäller sådan tjänsteman som avses i 13 §.

Beslut om taxeringsrevision får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

'Senaste lydelse 1986; 1284.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.