SFS 1988:431

880431.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:431

Utkom från trycket

den 15 juni 1988

Lag

om ändring i lagen (1960:418) om straff för

varusmuggling;

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14, 15, 18 och 19 §§ lagen

(I960:418)-om straff för varusmuggling skall ha följande lydelse.

14 § Tulltjänsteman, tjänsteman vid kustbevakningen, tjänsteman vid

lots- och fyrstaten, posttjänsteman och tjänsteman vid statens järnvägar
åligger att i den mån honom anbefalld tjänstgöring därtill föranleder nog­

grant övervaka, att brott, som avses i denna lag, icke äger rum. Vid sådan

tillsyn äge, utan hinder av vad eljest är stadgat, posttjänsteman föranstalta

om undersökning av postpaket, som inlämnats för befordran till utrikes ort
eller ankommer till riket.

Tulltjänsteman och tjänsteman vid kustbevakningen äge enahanda rätt

som enligt rättegångsbalken tillkommer polisman att gripa den som miss-
tänkes för brott, som avses i d enna lag, samt att till förhör medtaga den
som är tillstädes å plats, där sådant brott förövats.

15 § Tulltjänsteman, tjänsteman vid kustbevakningen, tjänsteman vid

lots- och fyrstaten ävensom polisman må taga egendom, som kan antagas

vara enligt denna lag förverkad, i besla g. I samband med tillsyn enligt 14 §

första stycket för uppdagande av varusmuggling må ock posttjänsteman

och tjänsteman vid statens järnvägar verkställa beslag som nyss sagts.

Tulltjänsteman och tjänsteman vid kustbevakningen äge i övrigt i fråga om

brott, som avses i denna lag, den rätt att taga egendom i beslag, som enligt

rättegångsbalken tillkommer polisman.

Verkställes beslag av annan än undersökningsledaren eller åklagaren

och har denne ej beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos

honom och han skall därvid omedelbart pröva, om beslaget skall bestå.

18 § För eftersökande av egendom, som kan antagas vara enligt denna

lag förverkad, må polisman, tulltjänsteman och tjänsteman vid kustbevak­
ningen utan förordnande företaga husrannsakan i läge nhet, som avses i 28
kap. 3 § rättegångsbalken, samt i magasin, upplagsbodar och uthus. I

övrigt äge tulltjänsteman och tjänsteman vid kustbevakningen i fråga om

brott, som avses i denna lag, samma rätt att utan förordnande företaga
husrannsakan som enligt nämnda balk tillkommer polisman.

19

Förekommer mot någon, som anträffas vid gräns- eller kustort eller

ankommer till plats, där förbindelse med utlandet äger rum, anledning
att han har på sig gods, som enligt denna lag är underkastat beslag, må för

eftersökande av sådant gods tulltjänsteman eller tjänsteman vid kust­

bevakningen företaga kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning å ho­
nom. Om vederbörande chef för tull- eller gränsbevakning finner skärpning

996

' Prop. 1987/88:142, FöU 10. rskr. 299.

^ Senaste lydelse 1987; 1067.

¬

background image

av tullkontrollen å persontrafiken till eller från utlandet med viss lägenhet

SFS 1988:431

eller för viss tidrymd å någon plats oundgängligen nödvändig, må efter

bevakningschefens förordnande kroppsvisitation verkställas å envar, som
med lägenheten eller under tidrymden till platsen ankommer från eller från
platsen avreser till utlandet. Sådant förordnande skall ofördröjligen under­
ställas generaltullstyrelsens prövning men går likväl genast i verkställighet,

Kroppsvisitation, som är av mera väsentlig omfattning, och ytlig kropps­

besiktning skall verkställas inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme i

fartyg samt, om undersökningsman eller den undersökte begär det och det

kan ske utan större omgång, i v ittnens närvaro. Kroppsvisitation och ytlig
kroppsbesiktning av kvinnor får inte verkställas eller bevittnas av annan än
kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Förande av protokoll och utfärdande av bevis om företagen kroppsvisi­

tation eller ytlig kroppsbesiktning erfordras ej med mindre den un dersökte

begär det eller föremål, som påträffas, tages i beslag.

Bestämmelser om rätt för tullmyndighet att undersöka handresgods

samt h andväskor och liknande som medförs av resande finns även i tul­

lagen (1987:1065).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.