SFS 1988:430

880430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:430

om ändring i tuUagen (1987:1065);

Utkom från trycket

den 15 juni 1988

Utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 73 § tullagen (1987:1065) skall ha

följande lydelse.

73 § Polisen och kustbevakningen är skyldiga att medverka i kontroll­

verksamheten enligt denna lag. Vad som sägs i 63-70 §§ om tullmyndighet

och tulltjänsteman gäller vid sådan medverkan också polismyndighet och

kustbevakningen samt polisman och tjänsteman vid kustbevakningen.

�ven järnvägsföretag och postverket är skyldiga att medverka i kontroll­

verksamheten enligt d enna lag i fråga om va ror som befordras på järnväg

eller med post. I fråg a om sådan medverkan gäller inte 63-70 §§.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om medverkan som avses i

första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

' Prop. 1987/88; 142, FöU 10, rskr. 299.

995

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.