SFS 1988:1525

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1988:1525
881525.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1525

om ändring i uppbördslagen (1953:272);

uikom rrSn iryckci

den 23 december 1988

Utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om uppbördslagen

(1953:272)'

dels att 14 § skall upphöra att gälla,
dels att 13 § skall delas in i moment, 1 och 2 mom., och ha följande

lydelse,

dels att 27 § 3 och 4 mom., 69 § 1 mom. samt 85 § 2 mom. skall ha

följande lydelse.

13 §' 1 mom. Preliminär B-skatt skall tas ut med belopp motsvarande

120 procent av den slutliga skatt som har påförts den skattskyldige året
före inkomståret. Understiger den slutliga skatten den ursprungligen debi­

terade B-skatten tas preliminär B-skatt ut med 110 procent.

Preliminär B-skatt enligt första stycket får inte tas ut med lägre belopp

än som motsvarar den preliminära B-skatt som har debiterats för året före
inkomståret.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte när preliminär

B-skatt skall b eräknas med ledning av preliminär taxering enligt 2 mom.
eller när annars särskilda omständigheter föreligger.

I den slutliga skatt som avses i första stycket skall inte inräknas utskift-

ningsskatt, ersättningsskatt, skattetillägg eller förseningsavgift enligt taxe­
ringslagen (1956:623) eller sådan i denna lag inte omnämnd skatt eller

avgift, vilken har påförts enligt bestämmelse i annan författning.

Vid beräkning av preliminär B-skatt skall, om möjligt, hänsyn tas till

preliminär A-skatt som den skattskyldige kan ha att betala på grund av

förordnande enligt 3 § 3 mom. andra stycket.

' Prop. 1988/89:46, SkU4. rskr. 64.

'Lagen omtryckt 1972 :75.

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974:771

14§ 1974:771.

'Senaste lydelse 1982:1209.

3317

¬

background image

SFS 1988:1525

2 mom. Har skattskyldig inte påförts slutlig skatt enligt den årliga

taxeringen året fore inkomståret, men kan han anta gas bli påförd sådan

skatt enligt den årliga taxeringen året efter inkomståret, ska ll preliminär

B-skatt beräknas med ledning av särskild taxering till statlig inkomstskatt,

kommunal inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt (preliminär taxe­
ring).

Preliminär B-skatt skall också beräknas med ledning av preliminär

taxering, om det med sannolikhet kan antagas, att vid årli g taxering året
efter inkomståret till statlig eller kommunal inkomstskatt taxerad inkomst

kommer att avvika från motsvarande inkomst vid den årliga taxe ringen

året före inkomståret med minst en femtedel av sistnämnda inkomst, dock

minst 2000 kronor.

Preliminär B-skatt får beräknas på grundval av preliminär taxering även

i annat fall än som sä gs i först a eller andra styck et, om särskilda omstän­

digheter föranleder det. Sådana omständigheter kan fö religga exempelvis

när det är fråga om nedsatt skatteförmåga eller om mer betydande skillnad
mellan annars utgående preliminär skatt och på räknelig slutlig skatt.

3318

27 § i mom." �verstiger skattskyldigs slutliga skatt den preliminära
skatt som han har betalat sen ast den 18 januari året efter inkomståret och
den preliminära skatt som skall gottskrivas honom enligt 2 m om. 1 eller 2,
skall den skatts kyldige betala en avg ift (kvar skatteavgift) på det öv erskju­

tande beloppet. Kvarsk atteavgift utgår med två procent på det öv erskju­
tande beloppet till den del det har täckts av preliminär skatt som har
betalats senast den 30 a pril året efter inko mståret och med tio pro cent på
resterande del. Om särskild beräkning i v issa fall föreskrivs i 4 mom.

Avgift, i förekommande fall efter avdrag f� r ö-skatter änta, påfö rs inte

om beloppet understiger femtio kronor. Vid beräkningen av avgiften gäller

att i den slu tliga skatten inte inräknas skattetillägg eller förseningsavgift

enligt taxeringslagen (1956:623);

att avgift inte skall beräknas på �vers kjutande belopp till den del de t

uppgår till högst 20000 kronor och har betalats senast den 30 april året

efter inkomståret;

att belopp, som avgi ften skall beräknas på, avrundas till närmast l ägre

hundratal kronor.

�ndras debitering eller tillgodoräkning av preliminär skatt eller debite­

ras tillkommande skatt, görs ny beräkning av kvarskatteavgift. Avgiften
bestäms därvid till belopp som skulle ha utgått, om beräkningen gjorts vid

den årliga debiteringen av motsvarande slutliga skatt.

Bestämmelserna i denna lag om kvarstående skatt och tillko mmande

skatt skall tillämpas på kv arskatteavgift om inte annat anges.

4 mom.* Har skattskyldig, som har fått anstånd med sjä lvdeklaration­

en till någon dag efter den 30 april taxeringsåret, betalat in preliminär skatt

för inkomståret efter den 30 april men senast den 30 juni taxeringsåret,
skall kvarskatteavgiften beräknas på den del av det överskjutande beloppet
enligt 3 mom. som täcks av den inbetalade skatten. Avgiften ska ll utgå

med två procent på belopp upp t. o. m. 20000 kronor och med fyra procent
på resterande del.

* Senaste lydelse 1985:404.

' Senaste lydelse 1986:1288.

¬

background image

För överskjutande belopp som inte täcks av inbetalning under tiden den

SFS 1988; 1525

1 maj �den 30 juni gäller bestämmelserna i 3 mom.

Har skattskyldig, som på grund av omständighet som utgör laga förfall

inte har fullgjort sin deklarationsskyldighet senast den 30 april taxerings­

året, betalat in preliminär skatt för inkomståret efter den 30 april men
senast den 30 juni taxeringsåret, skall länsskattemyndigheten på ansökan
av den skattskyldige b eräkna kvarskatteavgiften på sätt som anges i förs ta
stycket. Ansökan skall ha kommit in till länsskattemyndigheten före ut­

gången av året efter det då kvarskatteavgiften påfördes.

69 § 7 mom.'' Om preliminär skatt, som har inbetalats eller som, utan att
så har skett, skall gottskrivas skattskyldig på grund av att arbetsgivaren

gjort skatteavdrag, överstiger den slutliga skatten skall ränta (ö-skatterän-

ta) beräknas på det överskjutande beloppet.

Vid ränteberäkningen gäller

att i den slutliga skatten inte inräknas skattetillägg eller förseningsavgift

enligt taxeringslagen (1956:623);

att i den preliminära skatten inte inräknas sådan preliminär skatt som

avses i 27 § 2 mom. 3 och som har betalats efter den 30 april året efter
inkomståret;

att det belopp som räntan skall beräknas på, avrundas till närmast lägre

hundratal kronor.

Ränta utgår för en beräknad tid av tolv månader. Har preliminär skatt,

som avses i 27 § 2 mom. 3, betalats efter den 18 januari året efter inkomst­
året men senast den 30 april samma år, skall dock ränta på sådan skatt utgå
för en tid av sex m ånader.

Ränta beräknas på den del av överskjutande belopp som inte överstiger

20000 kronor enligt en räntesats som motsvarar halva det av riksbanken
fastställda diskonto som gällde vid utgången av året före taxeringsåret och
på övrig del enligt en rä ntesats som motsvarar fjärdedelen av diskontot.

Räntesatserna bestäms till procenttal med högst en decimal, som i

förekommande fall avrundas uppåt.

Ränta, i förekommande fall efter avdrag för kvarskatteavgift, betalas

inte ut om beloppet understiger femtio kronor. �retal som uppkommer
vid ränteberäkningen bortfaller.

�ndras debitering eller tillgodoräkning av preliminär skatt eller debite­

ras tillkommande skatt, görs ny beräkning av ränta. Räntan bestäms
därvid till belopp som skulle ha utgått, om beräkningen gjorts vid den

årliga debiteringen av motsvarande slutliga skatt.

Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tillämpas på

ö-skatteränta.

85 § 2 mom.'' Har skattskyldig påförts kvarskatteavgift och beror skillna­

den mellan den slutliga och den preliminära skatten på förhållande, som
den skattskyldige inte har kunnat råda över, får länsskattemyndigheten i

'Senaste lydelse 1985:407.

'Senaste lydelse 1986:1288.

3319

¬

background image

SFS 1988:1525

det län, där avgiften har påförts, efter ansökan av den skattskyldige besluta

att avgiften skall utgå m ed endast fem pro cent.

Vid beslut om nedsättning enligt första stycket skall bortses från den del

av avgiften som har beräknats efter två eller fyra procent enligt 27 § 3 eller

4 mom.

Ansökan skall ha kommit in till länsskattemyndigheten före utgången av

året efter det då av giften påfördes.

(Se vidare anvisningarna.)

1. Denna lag träder i kraf t den 1 januari 19 89.
2. De nya föreskrifterna i 13 § 1 och 2 mo m. tillämpas första gången för

uppbördsåret 1989/90.

3. De nya föreskrifterna i 2 7 § 3 och 4 mom., 69 § 1 m om. samt 85 § 2

mom. tillämpas i fråga om skatts kyldiga som avses i 10§ 1 mom. la gen

(1947:576) om statlig inkomstska tt första gången vid den årliga debit e­

ringen år 1990 och i fråga om övrig a skattskyldiga första gången vid de n
årliga debiteringen år 1989.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.