SFS 1990:372

900372.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:372

om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för utkom från trycket

skatter, tullar och avgifter;

den 11 juni 1990

utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1978:880) om

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter^

dels att i 3, 10, 17 och 18 §§ ordet "länsskattemyndigheten" skall bytas

ut mot "s kattemyndigheten",

dels att 20 § skall ha följande lydelse.

20 §' Mål om betalningssäkring prövas av den länsrätt som är behörig i
fråga om gäld enärens taxering till skatt enligt lagen (1 947:576) om statlig

inkomstskatt för det beskattningsår, då framställning om betalningssäk­
ring görs. Finns inte behörig domstol enligt vad som nu sagts, prövas målet

av länsrätten i det lä n, där verkställigheten kan äga ru m.

Behörig att föra det allmännas talan är skattemyndigheten i det län där

behörig länsrätt finns. Vad som föreskrivs i 6 kap. 15 och 16 § § taxerings­

lagen (1990: 324) gäller i tillämpliga delar i mål om betalningssäkring.

' Prop. 1989/90; 74, SkU32, rskr. 217.

^ Senaste lydelse av

3 § 1989:1000

10 § 1989:1000

17 § 1989:1000

18 § 1989:1000.

' Senaste lydelse 1989:1000.

679

¬

background image

>},

SFS 1990:372

Denna lag träder i kraft den 1 ja nuari 1991.

- ^

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.