SFS 1990:329

900329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

öm ändring i uppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om uppbördslagen

(1953:272)^

dels att 3 § 3 mom., 39 § 3 mom., 72 a och 74 §§ samt anvisningarna till

49 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 74 § skall utgå,
dels att i 1 §, 2 § 1 och 4 mom., 13 § 1 mom. samt 27 § 3 m om. orden

"taxeringslagen (1956:623)" skall bytas ut mot "taxeringslagen

(1990:324)",

dels?iXi i 2 § 2 mom. ordet "taxeringsnämnds" skall bytas ut mot "skatte­

myndighets",

dels att i 27 § 4 mom., 39 § 4 mom., 52 §, 53 §, 54 § 1 och 3 mom., 55 §,

57 §, 5 8 § 2 mom., 62 och 67 §§, 68 § 2 och 3 mom., 70 § 2 mom., 85 §
2 mom. och 88 § samt punkt 1 av anvisningarna till 45 § ordet "länsskatte­
myndighet" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "skattemyndighet" i
motsvarande form,

delssXi i 8, 2 0 och 21 §§,41 § 2 mom., 44 a §, 45 § 2 och 3 mom., 71 §,

punkterna 2 och 4 av anvisningarna till 39 § samt anvisningarna till 40 och

41 §§ orden "den lokala skattemyndigheten" skall bytas ut mot "skatte­

myndigheten".

SFS 1990:329

Utkom från trycket

den 11 juni 1990

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

^ Lagen omtryckt 1972:75.

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974:771

1 § 1989:349

2§ 1 mom. 1986:1288

2§2mom. 1984:669

2§4mom. 1986:514

3§3mom. 1977:281

4 § 1 mom. 1985:407

8§ 1987:1305

13 § 1 mom. 1988:1525

18 § 1986:1288

27 §3 mom. 1988:1525

27 §4 mom. 1988:1525

34 § 1979:489

35 § 1979:489

37 § 1979:489

38 § 1979:489

39 §3 mom. 1974:771

39 §4 mom. 1986:1288

40 § 1 mom. 1986:1288

40 §2 mom. 1979:489

40 §3 mom. 1986:1288

41 § 1 mom. 1974:771

41 §2 mom. 1976:89

44 a § 1983:977

45 § 2 mom. 1979:489

45 §3 mom. 1981:839

46 § 4 mom. 1979:489

48 § 1 mom. 1979:489

48 §2 mom. 1979:489

48 §4 mom. 1985:404

52 § 1987:562

53 § 1 mom. 1986:1288

53 §2 mom. 1986:1288

54 § 1 mom. 1987:571

54 §2 mom. 1986:1288

54 §3 mom. 1986:1288

55 § 1 mom. 1986:1288

55 §2 mom. 1986:1288

57 § 1986:1288

58 §2 mom. 1986:1288

62 § 1986:1288

67 § 1986:1288

68 §2 mom. 1986:1288

68 § 3 mom. 1986:1288

70 §2 mom. 1986:1288

71 § 1 mom. 1982:189

71 §2 mom. 1982:189

72 a § 1974 :771

74 § 1988:389

85 §2 mom. 1988:1525

88 § 1986:1288

punkt 4 av anvisningarna till 39 § 1986:474

anvisningarna till 40 § 1979:489

anvisningarna till 41 § 1985:404

punkt 1 a v anvisningarna till 45 § 1986:1288

punkt 1 av anvisningarna till 49 § 1986:1288

punkt 2 av anvisningarna till 49 § 1979:999

rubriken närmast före 74 § 1988:389.

591

¬

background image

SFS 1990:329

dels att i 4 § 1 mom., 18, 19, 34, 35, 37 och 38 §§, 40 § 1 och 2 morii

41 § 1 mom., 45 § 2 mom., 46 § 4 mom., 48 § 1, 2 och 4 mom., 70
2 mo m. samt punkt 2 av anvisningarna till 3 § och punkterna 1 och 2 av *

anvisningarna till 45 § orden "lokal skattemyndighet" i olika böjningsfor- '

mer skall bytas ut mot "skattemyndighet" i m otsvarande form,

dels att i 40 § 3 mom . samt i 54 § 1 och 2 mom. orden "länsskattemyn­

digheten eller den lokala skattemyndigheten" i olika böjningsformer skall
bytas ut mot "skattemyndigheten",

dels att 3 § 2 mom., 10 och 22 §§ , 27 § 1 mom., 3 0-32 §§, 39 § 1 mom.,

44 §, 45 § 1 mom., 46 § 1 och 3 mom ., 49 § 1, 2 och 3 � 5 mom., 50 §, 58 §

1 mo m., 68 § 1 och 4 mom., 69, 69 a, 72, 73, 75, 75 a, 75 b, 78, 83 och

84 §§, 85 § 1 mom ., 86 f 1 mom. och 86 a § samt rubriken närmast före

84 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas t re nya pa ragrafer, 32 a, 61 och 86 b §§,

av följande lydelse.

3 § 2 mom} Preliminär skatt utgår såsom preliminär A-skatt eller preli­

minär B-skatt.

1. Preliminär A-skatt skall med de undantag, som framgår av vad nedan

i detta moment och i 10 § sägs, utgöras för sådan inkomst av tjänst, vilken
helt eller delvis utgår i pennin gar och vilken hänför sig till den skattskyldi­

ges huvudsakliga arbetsanställning eller eljest utgör hans huvudsakliga

inkomst av tjänst. För inkomst av sådan huvudsaklig arbetsanställning hos

fysisk person eller dödsbo, som är avsedd att vara kortare tid än en vecka,

skall dock preliminär A-skatt erläggas endast om vad som utbetalats utgör

utgift i en av ar betsgivaren bedriven rörelse.

Med tjänst likställes i denn a lag rätt till pension, livränta, som utgår på

grund av sjuk-, olycksfalls- eller skadeförsäkring eller annorledes än på
grund av försäkring och inte utgör vederlag vid avyttring av egendom,
ersättning, som i annan form än livränta utgår på grund av sjuk- eller
olycksfallsförsäkring, tagen i samband med tjänst, samt undantagsför­

måner ävensom sådant periodiskt understöd eller sådan därmed jämförlig
periodisk intäkt, varför givaren enligt 22, 25 eller 29 § kommunalskatte­

lagen är berättigad till avdrag.

Preliminär A-skatt skall utgå enligt skattetabell, som avses i 4 §, eller

enligt de g runder som anges i 7, 12 eller 40 §. För enskilda fall får skatte­

myndighet föreskriva särskild beräkningsgrund, exempelvis att skatten

skall beräknas på viss del av inkomsten eller på inkomsten minskad med

visst belopp eller att skatten skall utgå med särskilt angiven procent av

inkomsten.

�r den, som åtnjuter ovan avsedd inkomst av tjänst, skattskyldig jämväl

för annan inkomst eller för förmögenhet får skattemyndighet, då särskilda

skäl föreligger, föreskriva att preliminär A-skatt skall betalas också för
sistnämnda inkomst eller för förmögenheten. Därvid skall den skattskyldi­
ges preliminära skatt beräknas antingen till viss procent av den huvudsak­
liga inkomsten av tjänst eller enligt skattetabell på nämnda inkomst ökad

592

' Senaste lydelse 1986: 1288.

¬

background image

med visst belopp eller också utgå med visst belopp utöver vad i skattetabel-

SFS 1990:329

len anges för den huvudsakliga inkomsten av tjänst.

�r i fall varom i föregående stycke sä gs inkom sten vid sidan av den

huvudsakliga ink omsten av tjänst betyda nde i förhållande till denna eller
föreligger annars särskilda omständigheter, får skattem yndighet föreskri­

va, att preliminär B-skatt skall erläggas i stället för preliminär A-skatt.

Ytterligare bestämmelser om preliminär A-skatt finns i lagen (1990:326)

om skatteavdrag i vi ssa fall fr ån folkpension m. m., lagen (1990:327) om
skatteavdrag från sjukpe nning m.m. och lag en (1990 :328) om skatteav­
drag i v issa fall från artistersättning.

2. Preliminär B-skatt skall för inkomståret beta las av skattskyldig, som

inte skall betala preliminär A-skatt enligt 1. Prelimi när B-skatt skall beta­

las för inkomster från den skat tskyldiges samtliga förvärvskällor och för

förmögenhet. Preliminär B-skatt skall betalas enligt särskild debitering.

Skattemyndigheten får besluta att fysisk person, som har inkomst av

sådan uppdragsverksamhet som avses i 4 § lagen (1982:1006) om avdrags-
och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar, skall betala

preliminär A-skatt i stället för preliminär B-skatt. Ett sådant beslut får

meddelas om den för inkomståret beräknade slutliga skatten kan antas till
huvudsaklig del bli betald genom avdrag för skatt.

10 §" Preliminär A-skatt skall inte beräknas på ersättning, som vid stat­

lig eller kommunal tjänst lämnas för vissa me d tjänsten förenade kostna­
der, ej heller på ersättning, som vid enskild tjänst lämnas för sådana

kostnader, om inte ersättningen väse ntligen överst iger vad som sk äligen

kan anses vara erforderligt för kostnadernas bestridande.

Preliminär skatt skall alltid beräknas på traktamentsersättning för resa i

tjänsten som inte varit förenad med övern attning samt på ersättning för
resa med egen bil i tjäns ten till d en del den öv erstiger det i pun kt 3 femte

stycket av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) angiv­

na beloppet.

Preliminär A-skatt skall inte utgå för:
a) folkpension och tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän

försäkring, om inte annat följer av bestämmelserna i lagen (1990:326) om

skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m. eller den skattskyldige

begär att avdrag för sådan skatt skall göras;

c) familjebidrag enligt familjebidragslagen (1978:520); eller

d) sådan pensio n, livränta ell er från försäkringsanstalt utgående annan

skattepliktig ersättning, som uppgår till högst hälften av det basbelopp som
enligt lage n om allmä n försäkring gällde för året före det år under vilket
ersättningen utges. Vad nu har sagts skall dock ej tillämpas på pension och

vårdbidrag, som utgår på grund av lagen om allmän försäkring, delpension

enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring och på yrkesskadelivrän­

ta eller livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller
lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd.

'Senaste lydelse 1989:1025.

593

¬

background image

t,

SFS 1990:329

22

Skattemyndighet beslutar i fråga om beräkning av preliminär A'M ,

skatt samt debitering av preliminär B-skatt och slutlig, kvarstående och
tillkommande skatt. Skattemyndighet fastställer också avgiftsunderlag för
egenavgifter. Skatt, avgift och ränta enligt denna lag utgår i helt krontal,'

varvid öretal bortfaller.

Beslut som avses i förs ta stycket meddelas av skattemyndigheten i det

län där den skattskyldiges hemortskommun är belägen. Om den skattskyl­
dige saknar hemortskommun beslutar skattemyndigheten i Stockholms
län.

27 § 7 mo m} Vid debitering av slutlig skatt skall iakttas:

att kommunal inkomstskatt uträknas i en post med ledning av den

skattesats som för inkomståret gäller i beskattningsorten; samt

att egenavgifter enligt lagen (19 81:691) om socialavgifter debiteras på

grundval av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av den
allmänna försäkringskassan.

30 §' Skall enligt 11 kap. 6 § första stycket lagen (196 2:381) om allmän

försäkring pensionspoäng för visst års inkomst av annat förvärvsarbete

tillgodoräknas den skattskyldige trots att tilläggspensionsavgift för året
inte till fullo betalas inom den tid som anges i 29 § a ndra stycket, får

skattemyndigheten efter framställning från den skattskyldige medge befri­
else helt eller delvis från skyldighet att betala avgiften, om ömmande
omständigheter föreligger.

Har här i lande t bosatt skattskyldig avlidit och efterlämnat dödsbodel­

ägare som vid h ans död varit beroende av honom för sin försöijning och
skall dödsboet efter dödsfallet betala kvarstående eller tillkommande
skatt, får skattemyndigheten efter framställning från dödsboet medge be­

frielse helt eller delvis från skyldighet att betala skatten, om ömmande
omständigheter föreligger. Befrielse får avse skatt, som påförts den avlidne
eller, såvitt angår det beskattningsår varunder dödsfallet inträlfade, döds­

bo efter honom. Befrielse får inte avse skatt som påförts på grund av

eftertaxering och som rätteligen skulle ha betalats före dödsfallet.

Skattemyndigheten skall vidta den ändring av beslut om skattebefrielse

som skattemyndighets eller domstols beslut om taxering föranleder.

31

Uträkning av de särskilda skatteposter som ingår i tillkommande

skatt samt debitering av sådan skatt verkställs efter samma grunder, som

har gällt för debitering av motsvarande slutliga skatt.

Sänkning av viss skatt vid ändrad debitering avräknas mot höjning av

annan skatt till följd av ändringen. Tillkommande skatt under 25 kronor

uttages ej.

594

' Senaste lydelse 1986; 1288.

Senaste lydelse 1984; 361.

'Senaste lydelse 1984:669.

' Senaste lydelse 1986:474.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.