SFS 1990:1137

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1990:1137
901137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

(Ids an det i lag en skall införas två nya paragrafer, 14 och 87 a §§ , och ett

nytt moment, 39 § 3 mom., samt närmast före 87 a § en ny rubrik av

följande lydelse.

I

SFS 1990:1137 Lag

Utkom från tr>cket

0111 ändring i uppbördslagen (1953:272);

" i-fe

den 14 december 1990

"UiV;

utfärdad den 6 december 1990.

n

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om uppbördslagen

(1953:272)^

(ids att rubriken närmast före 88 § skall utgå,
elds att 1 §, 3 § 2 mom., 4 § I och 4 mom., 5 � 8 och 10 §§, 13 § 1 o ch

2 mom., i 5 §. 17 § I mom., 24 § I m om., 33 §, 39 § 2 mom., 40 § 1 mom .,
45 i} i mom., 46 § 2 mom., 48 § 4 mom., 52 §, 53 § 1 mom., 54 § samt
punkt 1 av an visningarna till 3 §, punkt I av anvisningarna till 39 § och

anvisningarna till 45 § skall ha följande lydelse,

i

Prop. 1990/91:5. SkU.U iskr. 57.

j

- Lagen om tryckt 1972:75.

2128

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974; 771.

¬

background image

1 §' Med skatt avses i denn a lag, om inte annat anges:

SFS 1990:1137

1. kommunal inkomstskatt,

2. statlig inkomstskatt,
3. statlig förmögenhetsskatt,
4. statlig fastighetsskatt,
5. utskiftningsskatt,
6. ersättningsskatt,

7. skogsvårdsavgift,

8. egenavgifter enligt lagen (1981:6 91) om socialavgifter,
9. avkastningsskatt,
10. skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324),

11. mervärdeskatt i fall som avses i 21 § lagen (1968:430) om mervärde­

skatt,

12. annuitet på avdikningslån.

3 § 2 mom.'' Preliminär skatt utgår såsom preliminär A-skatt eller preli­

minär B-skatt.

1. Preliminär A-skatt skall med de undantag, som framgår av vad nedan

i d etta moment och i 10 § sägs, betalas for sådan inkomst av tjänst, vilken

helt eller delvis utgår i pengar och vilken hänför sig till den skattskyldiges

huvudsakliga arbetsanställning eller annars utgör hans huvudsakliga in­
komst av tjänst. För inkomst av sådan huvudsaklig arbetsanställning hos

fysisk person eller dödsbo, som är avsedd att vara kortare tid än en vecka,
skall dock preliminär A-skatt erläggas endast om vad som utbetalats utgör

utgift i en av arbetsgivaren bedriven näringsverksamhet.

Med tj änst likställs i denna lag rätt till pension, livränta, som utgår på

grund av sjuk-, olycksfalls- eller skadeförsäkring eller annorledes än på
grund av forsäkring och inte utgör vederlag vid avyttring av egendom,
ersättning, som i annan form än livränta utgår på grund av sjuk- eller

olycksfallsförsäkring, tagen i samband med tjänst, samt undantagsför­
måner och sådant periodiskt understöd eller sådan därmed jämförlig peri­
odisk intäkt for vilken givaren enligt 23 § kommunalskattelagen

(1928:370) är berättigad till avdrag.

Preliminär A-skatt skall också, med de undantag som foreskrivs i 10 §,

betalas for sådan ränta och utdelning vilken utgår i pengar och för vilken
kontrolluppgift skall lä mnas med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap.
22, 23 eller 27 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgif­
ter.

Preliminär A-skatt skall utgå enligt skattetabell, som avses i 4 §, eller

enligt de grunder som anges i 7, 12 eller 40 §. För enskilda fall får skatte­

myndighet föreskriva särskild beräkningsgrund, exempelvis att skatten

skall beräknas på viss del av inkomsten eller på inkomsten minskad med

visst belopp eller att skatten skall utgå med särskilt angiven procent av

inkomsten eller att preliminär skatt inte skall betalas för viss r änta eller
utdelning.

�r den, som åtnjuter ovan avsedd inkomst av tjänst, skattskyldig jämväl

for annan inkomst eller for förmögenhet får skattemyndighet, då särskilda

^Senaste lydelse 1990:579. �ndringen innebär bi. a. att andra stycke t upphävs.

^ Senaste lydelse 1990; 329.

2129

i

⬢ ⬢ V

¬

background image

SFS 1990:1137

skäl föreligger, föreskriva att preliminär A-skatt skall betalas också
sistnämnda inkomst eller för förmögenheten. Därvid skall den skattskyldi­
ges preliminära skatt beräknas antingen till viss procent av den huvudsak­
liga inkomsten av tjänst eller enligt skattetabell på nämnda inkomst ökad

med visst belopp eller också utgå med visst belopp utöver vad i skattetabel­

len anges för den huvudsakliga inkomsten av tjänst.

�r i fall varom i föregående stycke sägs i nkomsten vid sidan av den

huvudsakliga inkomsten av tjänst betydande i förhållande till denna eller
föreligger annars särskilda omständigheter, får skattemyndighet föreskri­
va, att preliminär B-skatt skall erläggas i stället för preliminär A-skatt.

Ytterligare bestämmelser om preliminär A-skatt finns i lagen (1990:326)

om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m., lagen ( 1990:327) om
skatteavdrag från sjukpenning m.m. och lagen (19 90:328) om skatteav­
drag i vissa fall från a rtistersättning.

2. Preliminär B-skatt skall för inkomståret betalas av skattskyldig, som

inte skall betala preliminär A-skatt enligt 1 första eller andra stycket.
Preliminär B-skatt skall betalas för inkomster från den skatt skyldiges
samtliga förvärvskällor och för förmögenhet. Preliminär B-skatt skall beta­
las enligt särskild debitering.

Skattemyndigheten får besluta att fysisk person, som har inkomst av

sådan uppdragsverksamhet som avses i 4 § la gen (1982:1006) om avdrags-
och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppd ragsersättningar, skall betala

preliminär A-skatt i stället för preliminär B-skatt. Ett sådant beslut får
meddelas om den för inkomståret beräknade slutliga skatten kan antas till

huvudsaklig del bli betald genom avdrag för skatt.

4 § I mom. ^ För inkomst av tjänst som hänför sig till bestämd tidsperiod
och uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen eller till arbetsan-
ställning som är avsedd att vara kortare tid än en vecka skall preliminär A-
skatt utgå med belopp, som anges i sk attetabeller, om inte skattemyndig­

het har bestämt annat. Skattetabellerna skall ange den preliminära skatt

som belöper på olika inkomstbelopp, beräknade för månad eller den

kortare tid som anges i tab ellerna. Regeringen eller myndighet som rege­
ringen bestämmer fastställer för vaije inkomstår sådana tabeller.

Tabellerna skall grundas på följande förutsättningar, nämligen
alt inkomsten är oförändrad under inkomståret,
att den skattskyldige endast kommer att taxeras för den inkomst som

anges i tabellen,

att den skattskyldige inte skall erlägga annan skatt eller avgift som avses

i denna lag än statlig inkom stskatt och kommunal inkomstskatt,

att den skattskyldige vid taxering för inkomsten inte erhåller andra

avdrag än grundavdrag samt avdrag som avses i 33 § 2 mom. kommunal­
skattelagen (1928:370) med ett belopp av 4000 kronor, dock högst tio

procent av inkomsten.

4 mom.'' 1 skattetabellerna skall också anges det belopp varmed prelimi­

när A-skatt skall b eräknas på inkomst för dag av sådan anställning som är

avsedd att vara kortare tid än en vecka. Skattebeloppen skall beräknas på

2130

^ Senaste lydelse 1990: 653.

'' Senaste lydelse 1979: 11 59.

¬

background image

^ndval av beräknelig genomsnittlig sysselsättning under året och med

SFS 1990:1137

ledning av för riket genomsnittlig skattesats till kommunal inkomstskatt

föregående år. 1 � vrigt skall vad ovan i de nna paragraf sägs i tillämpliga
delar gälla vid ska ttebeloppens beräkning,

5 §' Vid beräkning av preliminär A-skatt enligt skattetabell skall för
envar skattskyldig, beträffande vilken icke skall tillämpas enligt 4 § 3

mom. and ra stycket fastställd särskild tabell, tillämpas den tabell, som

avser en sammanlagd utdebitering till kommunal inkomstskatt och lands­

tingsmedel, vilken för skattekrona och skatteöre är lika med det belopp,

som för inkomståret bestämts till utdebitering i ko mmunen eller kommun­
delen. Ingår i sistnä mnda utdebitering öretal, uppgående till högst femt io,
användes den tabell, som avser närmast lägre utdebitering. Därest i ut de­

biteringen ingår öretal, överstigande femtio, tillämpas den tabell som

avser närmast högre u tdebitering. Att å inkomst av arbetsanställning, som
är avsedd a tt vara kortare tid än en vecka, preliminär A-skatt dock kan
beräknas enligt vilken som helst för inkomståret upprättad skattetabell,
framgår av bestämmelserna i 4 § 4 mom.

6 § Preliminär A-skatt enligt skattetabell utgår vid varje tillfälle, då

inkomst uppbärs, med det belopp som anges i vederbörlig tabell för det

inkomstbelopp och den tidsperiod som är i fråga .

Beträffande inkomst av anställning som avses i 4 § 4 mom. skall, om

inkomst som intjänats under flera dagar uppbärs vid ett tillfälle, den

preliminära A-skatten beräknas på grundval av inkomsten under varje

ifrågakommande dag och med tillämpning av vad som anges i skatte tabel­
len för daginkomst.

�r anställningen annan än sådan, varom i 4 § 4 mom. sägs, skall gälla

att, därest inkomsten avser annan tidsperiod än som är i skattetabellen

upptagen, först uträknas huru mycket av inkomsten som belöper på en i

tabellen upptagen tidsperiod av minst en veckas längd. Skatten beräknas
därefter med utgångspunkt från det skattebelopp, som skulle utgå för

sådan del av inkomsten, och efter förhållandet mellan, å ena sidan, läng­

den av den tid speriod den uppburna inkomsten avser och, å andra sidan,
den i tabellen angivna tidsperiodens längd.

Uppbäres vid ans tällning varom nu är fråga inkomst för kortare tidspe­

riod än en vecka, skall preli minär skatt icke utgå mer ä n en gång i vecka n.
Därvid skola de undersamma vecka uppburna inkomstbeloppen samman­
räknas och anses på en gång utbetalda.

7 § För inkomst av tjänst, som icke avser bestämd tidsperiod eller icke

uppbäres vid regelbundet återkommande tillfällen, skall utgå preliminär

A-skatt med tr ettio procent av inkomsten.

Uppbäres inkomst som avses i första stycket jä mte inkomst, som avses i

4 § 1 mom. första stycket, skall preliminär A-skatt utgå enligt grunder som
riksskatteverket fastställer.

För inkomst som avses i 3 § 2 mom. 1 t redje stycket skall preliminär

skatt utgå med trettio procent av inkomsten. Preliminär skatt på ränta

' �ndringen innebär att an dra-fjärde styckena upphävs.

2131

¬

background image

SFS 1990:1137

eller utdelning på utländska värdepapper skall utgå med så stort belopp att

det tillsammans med den skatt som innehållits i utlandet uppgår till trettio

procent av räntan eller utdelningen.

Skatt enligt första eller andra stycket uttages icke på b elopp under tio

kronor.

Att särskil da grunder for uttagande av preliminär A-skatt kan foreskri-

vas i vissa fal l framgår av 3 § 2 mom.

Bestämmelserna i denna paragraf gälla icke om annat följer av 40 §.

8

�&tnjuter skattskyldig jämte kontant inkomst andra förmåner skall

preliminär A-skatt beräknas efter inkomstförmånernas sammanlagda vär­

de. Har den skattskyldige utgett ersättning for en förmån skall förmånsvär­
det sättas ned med e rsättningens belopp.

Värdet av bilförmån skall beräknas enligt punkt 2 utom tredje stycket

andra meningen av anvisningarna till 42 § kommunalskattelagen
(1928:370).

Värdet av förmån av bostad som är belägen här i riket och som inte är

semesterbostad skall beräknas enligt följande grunder. Riket delas in i
områden som är väsentligen enhetliga i fråga om boendekostnader. För­

månsvärdet av en bostad inom varje område skall bestämmas till det

genomsnittliga värdet for jämförbara bostäder inom området. Om bosta­
den är belägen utom tätort med närmaste omgivning skall dock värdet

bestämmas till det lägsta av nämnda ge nomsnittsvärden reducerat med tio
procent.

Värdet av annan förmån än som avses i an dra och tredje styckena skall

beräknas enligt 42 § andra stycket kommunalskattelagen samt punkt I

andra och tredje styckena och punkt 3 av anvisningarna till den paragra­
fen.

Föreligger fall som avses i punkt 4 andra stycket av anvisningarna till

42 § kommunalskattelagen får skattemyndigheten bestämma värdet av
förmånen med hänsyn härtill.

I

10 §' Preliminär A-skatt skall beräknas på ersättningar f�r öka de lev­

nadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa inom riket som avses i

punkt 3 av anvisningarna till 33 § kommunaiskattelagen (1928:370) en­

dast till den del er sättningarna överstiger de schablonbelopp som anges i

nämnda lagrum eller, såvitt gäller kost nad för logi, den faktiska utgiften.
På ansökan av den som betalar ut ersättning får skattemyndigheten besluta

att i den mån tjänsteresa varar mer än tre månader motsvarande skall gälla

till den del ersättningarna inte överstiger vad som anges i punkt 3 a av

anvisningarna till näm nda paragraf.

På ersättning f�r ökade levnadskostnader vid sådan tjänsteresa utom

riket som avses i punkt 3 sista stycket av anvisningarna till 33 § kommu­
nalskattelagen skall preliminär A-skatt beräknas endast till den del ersätt­
ningen överstiger avdragsgillt belopp enligt nämnda lagrum.

1 fråga om ersättning för resa med egen bil i tjänsten gälle r att preliminär

A-skatt beräknas på ersättningen endast till den del den överstiger det i

2132

* Senaste lydelse 1990: 329.

Senaste lydelse 1990:653.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.