SFS 1991:503

910503.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:503 Lag

utkom från trycket

oiH ändring i uppbördslagen (1953:272);

den 11 juni 1991

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 78 § 1 mom. uppbördslagen

(1953:272)' skall ha följande lydelse.

78 § / mom. Arbetsgivare, som enligt lag är skyldig föra handel sböcker,
skall ha sin bokföring så ordnad att därav framgår arbetstagares namn,
lönebelopp och skatteavdrags belopp. Om skattsedel eller skattekort har

företetts för arbetsgivaren skall också framgå arbetstagares födelsetid samt
nummer på för honom utfärdad skattsedel.

Också annan arbetsgivare än i första stycket sägs, som har a tt verkställa

skatteavdrag på a rbetstagares lön, är skyldig att i e nahanda omfattning

föra anteckningar i hänseenden som har sagts nyss.

För kontroll av att bestämmelserna om skatteavdrag har följts får revi­

sion verkställas hos sådan arbetsgivare, som avses i första och andra
styckena. Beslut om revision meddelas av riksskatteverket eller skattemyn­
dighet. I övrigt gäller i fråg a om revision i tillämpliga delar bestämm elser­
na i 3 kap. 8 � 14 §§ taxeringslagen (1990:324).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

' Prop. 1990/91:153, SkU28, rskr. 320.

' Lagen omtryckt 1991:97.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.