SFS 1992:573

920573.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:573

om ändring i tullagen (1987:1065);

Utkom från trycket

den 17juni 1992

Utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om tullagen (1987:1065)^

dels att i 11, 11 a, 12, 13, 26 och 29 § § ordet "generaltullstyrelsen" skall

bytas ut mot "tullmyndigheten",

dels att 108 § skall ha följande lydelse.

108 §' Tull och annan skatt skall inte tas ut för en varuförsändelse när

den tull och an nan skatt som är föreskriven för försändelsen sammanlagt

inte uppgår till etthundra kronor. Detta gäller dock inte om det rör sig om
försändelser som utgör ett led i en postorderförsäljning och inte heller om
försändelsen innehåller spritdrycker, vin, starköl eller tobaksvaror.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

' Prop. 1991/92:166, SkU33, rskr. 325.

^ Senaste lydelse av

Il § 1 991:157

11 a§ 1991:157

12§ 1991:157

13§ 1991:157

26 § 1991:157.

....

' Senaste lydelse 1991:157.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.