SFS 1992:639

920639.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:639

Utkom från tryc ket

den 23 juni 1992

Lag

om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter;

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter

dels att i 1 kap. 4 § samt 5 kap. 8 och 9 §§ ordet "restavgift" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "dröjsmålsavgift" i motsvarande form,

dels att rubriken närmast före 5 kap. 8 § skall lyda "Dröjsmålsavgift",
dels att 5 kap. 10, 11 och 12 §§ skall ha följa nde lydelse.

1336

5 kap.
10 § Dröjsmålsavgiften tas ut enligt bestämmelserna i 58 § 2 -5 mom.

uppbördslagen (1953:272).

11

Beskattningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från

skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl.

12

Ränta skall utgå på

1. skatt som avses i 1 § tredje stycket,
2. skatt som den skattskyldige fått anstånd med att betala enligt 5 § till

den del skattebeloppet skall betalas senast vid anståndstidens utgång.

I fall som avses i första stycket 1 utgår räntan från den dag då skatten

skulle ha be talats enligt 1 § första stycket till och med den dag då skatten
skall betalas enligt beskattningsmyndighetens beslut. I fall som avses i
första stycket 2 skall bestämmelserna om ränta i 49 § 4 mom. uppbörds­
lagen (1953:272) tillämpas.

Beskattningsmyndigheten får befria en skattskyldig helt eller delvis från

skyldigheten att betala ränta, om det finns synnerliga skäl.

14 §'' Räntan beräknas for visst k alenderår efter en räntesats som mot­
svarar 75 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av no­

vember närmast föregående kalenderår. Räntesatsen bestäms till procent­

tal med högst en decimal.

' Prop. 1991/92:93, SkU19, rskr. 269.

' �ndringen innebär bl. a. att andra styck et upphävs.

' Senaste lydelse 1990: 331.

* Senaste lydelse 1986:478.

¬

background image

För tid som infaller efter utgången av det år då skatten beslutas tillämpas

SFS 1992:639

den räntesats som gäller for det året.

Vid rän teberäkningen skall avrundning ske till närmast lägre hela kron­

tal. Räntebelopp under femtio kronor tas inte ut och återbetalas inte.

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1993. �ldre foresk rifter gäller

dock fortfarande i fråga om skatt eller ränta som forfallit till betalning fore
ikraftträdandet. Ränta som belöp er på tid före ikraftträdandet beräknas
enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

if]

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.