SFS 1992:643

920643.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:643

om ändring i tullagen (1987:1065);

utkom från trycket

utfärdad den 11 j uni 1992.

den 23 juni 19 92

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om tullagen (1987; 1065)

dels att i 37, 9 9 och 100 §§ ordet "restavgift" skall bytas ut mot "dr öjs-

målsavgift",

dels att 29, 32 och 33 §§ samt rubriken närmast före 29 § skall ha

följande lydelse.

⬢ Prop. 1991/92:93, SkU19. rskr, 269.

" Senaste lydelse av

99§ 1991: 157

iOO§ 1991:157.

1343

¬

background image

SFS 1992:643

I Dröjsmålsavgift

29 § Om tull eller annan skatt inte betalas inom föreskriven tid, skall
dröjsmålsavgift tas ut enligt 58 § 2 � 5 mom. uppbördslagen (1953:272).

Tullmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att

betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl.

Bestämmelserna i denna lag om tull och annan skatt tillämpas även

beträffande dröjsmålsavgift enligt första stycket.

32 § På belopp som återbetalas enligt 28 § utgår ränta. Ränta utgår även

på ränta enligt 30 § och dröjsmålsavgift som åt erbetalas. Ränta utgår från
utgången av den månad under vilken beloppet betalats till och med den
månad då beloppet återbetalas.

33 § Ränta beräknas för visst kalend erår efter en räntesats som motsva­

rar 75 procent av den stat slåneränta som gällde vid utgången av november

det föregående året. Räntesatsen bestäms till procenttal med högst en
decimal. För den tid som infaller efter utgången av det år då tull och annan
skatt slutligt fastställs tillämpas dock den räntesats som gäller för det året.

Räntebelopp som inte uppgår till femtio kronor tas inte ut och återbetalas

inte.

Denna lag tr äder i kraft den 1 ja nuari 1993. �ldre föreskrifter gäller

dock fortfarande i fråg a om tull och ann an skatt som förfallit till betalning

före ikraftträdandet. Ränta som belöper på tid före ikraftträdandet beräk­
nas enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.