SFS 1992:1177

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1992:1177
921177.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1177 Lag

utkom från trycket

om ändHng i la gCH (1992:680) om ändring i

den 18 december 1992 uppbördslagcn (1953:272);

utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § 2 mom., 11 §, 13 § 1 mom .,

14 §, 39 § 3 mom., 43 § 1 mom., 45 § 1 mom., 75 c § samt 78 § 2 mom .
uppbördslagen (1953:272)^ i bestämmelsernas lydelse enligt lagen

(1992:680) om ändring i nä mnda lag samt punkterna 1 och 2 av ikraftträ­
dandebestämmelserna till lagen (1 992:680) om ändring i uppbördslagen

(1953:272) skall ha följande lydelse.

3 § 2 mom. Preliminär A-skatt skall för inko mståret betalas av den som

har tilldelats en A-skattesedel enligt bestämmelserna i 33 a eller 38 b § eller

som s aknar skattsedel på preliminär skatt. Preliminär A-skatt skall doc k
inte betalas av staten, landsting, kommuner eller andra menigheter. Preli­

minär A-skatt skall, om inte annat föreskrivs i de tta moment eller i 10 §,
betalas för sådan ersättning för arbete, vilken helt eller delvis lämnas i

pengar. Preliminär A-skatt skall inte betalas för ersättning som tillsam­
mans med annan ersättning för arbete från samma utbetalare understiger
10000 kronor under inkomståret, om utbetalaren är en fysisk person eller

ett dödsbo och vad som utbetalats inte utgör utgift i en av utbetalaren

bedriven näringsverksamhet.

Med ersättning för arbete likställs i d enna lag
1. pension,
2. livränta, som inte utgör ersättning vid avyttring av egendom,
3. ersättning, som i a nnan form än livränta lämnas på grund av sjuk-

eller olycksfallsförsäkring, tagen i samband med tjänst,

4. inkomst som avses i punk t 12 av anvisningarna till 32 § kommun al­

skattelagen (1928:370) samt

5. undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan där­

med jämf örlig periodisk intäkt för vilken givaren enligt 23 § kommunal­

skattelagen är berättigad till avdrag.

Oavsett om mottagaren har en A-skattesedel eller en F-skattesedel eller

saknar skattsedel på preliminär skatt skall preliminär A-skatt, med de

undantag som föreskrivs i 10 § , betalas för sådan ränta och utdelning som

lämnas i pengar och för vilken kontrolluppgift skall lämnas med till-

lämpningav bestämmelserna i 3 kap. 22, 23 eller 27 § lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter. Detsamma gäller i fråga om dag­

penning från arbetslöshetskassa, korttidsstudiestöd eller särskilt vuxenstu­

diestöd.

Preliminär A-skatt skall, i fråga om en fysisk person, beräknas enligt

skattetabell, som avses i 4 §, eller enligt de grund er som anges i 7, 12 e ller

40 § och i fråga om en juridisk person enligt de grunder som anges i 7 a
eller 40 §. För enskilda fall får skattemyndighet i fråga om sådan ersät tning

2730

' Prop. 1992/93:96. bet. 1992/93: SkU9, rskr. 1992/93: 66.

' Lagen omtryckt 1991:97.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771.

¬

background image

som utgör mottagarens huvudsakliga inkomst av arbete och, om det finns

SFS 1992:1177

särskilda skäl, även i fråga om andra inkomster föreskriva särskild beräk­

ningsgrund, exempelvis att skatten skall beräknas på viss del av inkomsten

eller på inkomsten minskad med visst belopp eller att skatten skall beräk­

nas med särskilt angiven procent av inkomsten eller att preliminär skatt

inte skall betalas för viss ränta eller utdelning.

�r den, som åtnjuter i första eller andra stycket avsedd inkomst, skatt­

skyldig också för annan inkomst från vilken skatteavdrag inte kan göras
eller för förmögenhet eller skall han betala statlig fastighetsskatt, får skatte­

myndighet, om det finns särskilda skäl, föreskriva att preliminär A-skatt

skall betalas också för sistnämnda inkomst eller för förmögenheten eller
för fastighetsskatten. Därvid skall den skattskyldiges preliminära skatt
beräknas antingen till viss procent av inkomsten enligt första eller andra
stycket eller enligt skattetabell på nämnda inkomst ökad med visst belopp
eller också beräknas med visst belopp utöver vad i skattetabellen anges f�r
inkomsten.

11 § Preliminär A-skatt skall beräknas på det belopp, som återstår sedan

från inkomsten avräknats dels avgifter, som den skattskyldige betalar f�r
sådan pensionsförsäkring eller sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tagits i

samband med tjänst, dels avgifter, som den skattskyldige i samband med

tjänsten betalar f�r egen eller eft erlevandes pensionering på annat sätt än

genom försäkring.

Till andra vid taxering medgivna avdrag f�r kostnader i arbetet från

inkomst som upp bärs av en fysisk person än ovan sagts får hänsyn tas vid
beräkning av preliminär A-skatt endast om kostnaderna kan beräknas
uppgå till minst 10 proc ent av arbetstagarens ersättning från arbetsgivaren
under inkomståret. I sådant fall gäller bestämmelserna i tredje stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får fastställa en

schablon f�r beräkning av en skattskyldigs kostnader i en viss verksamhet.
Schablonen skall av se bestämda yrkesgrupper och grundas på de genom­
snittliga kostnaderna inom respektive grupp. Om en sådan schablon är

tillämplig på den skattskyldige, skall kostnaderna beräknas enligt schab­
lonen. Finns det inte någon schablon skall skattemyndigheten på framställ­
ning av arbetsgivaren bestämma hur kostnaderna skall beräknas.

Utan hinder av andra stycket får skattemyndigheten på ansökan av

arbetsgivaren besluta att vid beräkningen av preliminär A-skatt hänsyn

inte skall tas till förmån av fri hemresa eller ersättning för kostnad för
hemresa med allmänna kommunikationer till den del förmånen eller er­

sättningen inte överstiger avdragsgillt belopp enligt punkt 3 b av anvis­

ningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370).

13 § / mom. Preliminär F-skatt skall tas ut med ett belopp motsvarande

105 procent av den skatt enligt 3 mom. som har bestämts f�r den skattskyl­
dige vid den årliga debiteringen året före inkomståret. Understiger denna

skatt den ursprungligen debiterade F-skatten tas preliminär F-skatt ut med

100 procent.

Preliminär F-skatt enligt första stycket får inte tas ut med ett lägre

belopp än som motsvarar den preliminära F-skatt som har debiterats för

året före inkomståret.

2731

¬

background image

SFS 1992:1177

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte när preliminär F-

skatt skall beräknas med ledning av preliminär taxering enligt 2 mom. eller

när annars särskilda omständigheter foreligger.

Vid beräkning av preliminär F-skatt skall, om möjligt, hänsyn tas till

preliminär A-skatt som den skattskyldige kan ha at t betala.

14 § Vid beräkning av särskild A-skatt skall gälla vad som föreskrivs i

13 § 1 och 3 m om. om preliminär F-skatt.

Om det kan antas att en skillnad av någon betydelse uppkommer mellan

utgående preliminär skatt beräknad enligt första stycket och beräknad

slutlig skatt, skall särskild A-skatt beräknas med ledning av preliminär

taxering. Särskild A-skatt skall också ber äknas med ledning av preliminär
taxering om den skattskyldige har avgett preliminär självdeklaration.

39 § i mom. Vid utbetalning eller gottskrivning av sådan ränta eller

utdelning som avses i 3 § 2 mom. tr edje stycket skall den som har att avge
kontrolluppgift beträfifande räntan eller utdelningen göra skatteavdrag för
betalning av preliminär A-skatt som mottagaren har att betala. I fråg a om

sådant avdrag skall bestämmelsen i 39 § 1 a mom. fjärde stycket gäll a i

tillämpliga delar. Skyldighet att göra skatteavdrag föreligger inte om rän­
tan på ett konto uppgår till mindre än 100 kronor.

2732

43 § 7 mom. Den som betalar ut ersättning for arbete skall vid vaije

utbetalningstillfälle genom särskilt kvitto eller på annat lämpligt sätt läm­
na mottagaren uppgift om det belopp, som genom skatteavdrag har inne­
hållits på ersättningen. Skyldighet att lämna sådan uppgift foreligger dock
inte, om ersättningen kvitteras på avlöningslista, där skatteavdraget har
angivits. I fråga om folkpension och tilläggspension enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, delpension enligt lagen (1979:84) om
delpensionsforsäkring, livränta enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeför­
säkring, lagen (1976:380) om arbetsskadef�rsäkring, lagen (1977:265) o m
statligt personskadeskydd eller lagen (1977:267) om krigsskadeersättning

till sjömän eller ann an jämförbar ersättning enligt äldre lagstiftning behö­

ver uppgift om skatteavdragets belopp dock inte lämnas om avdraget är

lika stort som vid det närmast föregående utbetalningstillfället. Detsamma

gäller vid utbetalning av annan sådan pension eller livränta som avses i 3 §

2 mom. andra stycket om utbetalningen görs av den som har rätt att betala

ut sådan ersättning som anges i foregående mening eller av försäkringsfö­
retag eller understödsförening.

Har skatteavdrag for kvarstående skatt inte kunnat göras med så stort

belopp, som motsvarar den kvarstående skatten, skall arbetsgivaren vid

det utbetalningstillfälle, som närmast föregår uppbördsmånaden april,

underrätta arbetstagaren om storleken av felande belopp.

Efter den 18 i uppbördsm ånaden april eller, om arbetstagare tidigare har

avslutat sitt arbete, vid arbetets slut skall arbetsgivaren återlämna skattse­
deln på slutlig skatt till arbetstagaren. Har arbetstagaren avslutat sitt
arbete under tid då avdrag för kvarstående skatt skall göras, skall arbetsgi­

varen lämna arbetstagaren skriftlig uppgift om summan av gjorda skatte­

avdrag för sådan skatt och den tid som avdragen avser. Sådan uppgift, som
skall vara undertecknad eller signerad av arbetsgivaren eller någon hos

¬

background image

honom anställd, skall också omfatta arbetsgivarens namn oeh adress.

SFS 1992:1177

Regeringen eller myndi ghet som rege ringen bestämmer fastställer for­

mulär till blanketter för uppgifter enligt detta moment. Blanketterna skall
kostnadsfritt tillhandahållas arbetsgivare.

45 § 1 mom. Sedan skattsedel på prelimin är skatt har utfärdats, får, o m

bättre överensstämmelse mellan den preliminära skatten och den motsva­

rande slut liga skatten minskad med överskjutande ingående mervärd e­

skatt därigenom kan antas upp komma, genom jämkning föreskrivas änd­

rade grunder för uttagande av den prelimin ära skatten. Vi d jämkni ng av
preliminär A-skatt för en juridisk pe rson får dock hänsyn inte tas til l den
juridiska perso nens kostnader för lön till delägare. Jämkning sk all gör as
bland annat i fö ljande fall, nämligen

1. då skattskyldig gör sannolikt eller det annars för myn digheten fram­

står såsom troligt, att den preliminära skatten till följd av ändring i

inkomst eller i avdrag för omkostnader i förvärvskälla elle r beträffande

allmänna avdrag eller av annan anledning kommer att avvika från motsva­

rande slutliga skatt; eller

2. då genom ändring i inkom stförhållandena eller av annat skäl ändrad

skatteform synes påkallad.

I fall, som avses i första sty cket 1, bör såvitt angår preliminä r A-skatt

jämkning göras bara då på grund av jämkningen preliminär skatt skulle tas

ut m ed mi nst en fem tedel högre eller lägre belopp än som utan jäm kning

skulle betalas. Jämkning av preliminär F-skatt eller särskild A-skatt i n yss
angivna fall bör göra s bara då påräknelig skatt med minst en femtedel
över- eller understiger den tidigare antagna skatten, dock med minst 2000

kronor. Jämkning av skatteavdrag från dagpenning från arbetslöshetskassa
får ske endast vid arbetslöshet där dagpenning har betalats för längre tid än

en månad och skatteavdrag enligt tabell skulle medföra ett avsevärt över­

uttag av preliminär skatt. Jämkning av skatt för sådan mottagare av

dagpenning som debiterats preliminär F-skatt eller särskild A-skatt skall i

första hand avse den debiterade skatten.

Oavsett vad som s ägs i föregående stycke, får jämk ning verkställas om

skillnaden mell an slutl ig oeh annars utgående preliminär ska tt skulle bli

mer betydande eller det föranleds av särskilda omständigheter.

Jämkning skall, om det inte finns särskilda skäl, i första hand ske av

preliminär skatt på såda n ersättning som utgör den skattskyldiges huvud­

sakliga inkom st av arbete och därefter på andra inkomster än ränta och

utdelning. Om särskild A-skatt har debiterats, skall do ck jämkni ng som

leder till en lägre preliminär skatt i första hand avse den särskilda A-
skatten.

I fråga om preliminär skatt på ränta och utdelning får jämkning ske även

om skattsedel avseende annan preliminär skatt inte har utfärdats.

Innan jämkning äger rum, skall den skattskyldige bereda s tillfälle att

yttra sig, om detta inte uppenbarligen är obehövligt.

Jämkning får inte verkställas efter inkomstårets utgång med mindre den

preliminära skatten därigenom nedsätts. Ansökan om sådan jämkning

skall av skattskyldig inges före utgången av april månad året efter inkomst­

året.

2733

¬

background image

SFS 1992:1177

75 c § Om den som i en av honom bedriven näringsverksamhet betalar

ut ersättning för arbete till någon som har en F-skattesedel, inte i samband

därmed har gjort anmälan enligt 40 a § trots att han varit skyldig att göra
det, får betalningsskyldighet åläggas honom enligt vad nedan sägs.

1 fall då arbetet har utförts av betalningsmottagaren själv eller, när

betalningsmottagaren är ett handelsbolag, en delägare i bolaget, får betal­
ningsansvar åläggas utbetalaren för betalningsmottagarens eller delägarens

obetalda skatt intill ett belopp som svarar mot 60 procent av ersättningen

för arbetet.

Om arbetet i annat fall har utförts av en annan person än betalningsmot­

tagaren, får utbetalaren åläggas betalningsskyldighet för skatt som belöper
på ersättningen för arbetet, i den mån betalningsskyldighet enligt 75 elle r
77 § har ålagts betalningsmottagaren eller någon annan som varit arbetsgi­
vare åt den som utfört arbetet, samt för dröjsmålsavgift som belöper på

skattebeloppet.

Betalningsskyldighet får inte åläggas enligt denna paragraf, om betal­

ningsmottagaren har debiterats preliminär F-skatt för uppbördsåret eller

ålagts betalningsskyldighet enligt 75 eller 77 § samt betalningsmottagaren

har fullgjort sina skyldigheter inom föreskriven tid.

78 § 2 mom. Det åligger varje arbetsgivare att efter anmaning av skatte­

myndigheten lämna uppgift om arbetstagare, utbetalda löner och beloppet

av verkställda skatteavdrag.

Uppgifter som myndighet förfogar över och som behövs för kontroll av

att bestämmelserna om skatteavdrag har följts skall på skattemyndighetens
begäran tillhandahållas denna. Därvid gäller i tillämpliga delar bestäm­

melserna i 3 k ap. 16 § taxeringslagen (1990:324).

1. Denna lag\ med undantag av 39 § 3 mom. sista meningen, träder i

kraft den 1 januari 1993. �ldre bestämmelser gäller dock i fråga om
preliminär skatt som avser tid före den 1 ap ril 1993. Vid debitering av

sådan preliminär skatt som skall betalas senast den 18 mars 1993 skall

hänsyn tas också till mervärdeskatt i fall som avses i 21 § lagen (1968:430)

om mervärdeskatt. Vid tillämpning av bestämmelserna om jämkning i
samband med sådan återbetalning av för mycket betald preliminär skatt
som avses i 45 § 2 mom. första stycket och anvisningarna till 45 § skall vid
återbetalningar som avser inkomståret 1992 hänsyn tas också till överskju­

tande ingående mervärdeskatt. De nya bestämmelserna i 27 § 2 mom.
första stycket 4 och 45 § 2 mom. andra stycket tillämpas första gången i

fråga om överskjutande ingående mervärdeskatt som avser inkomståret

1992. De nya b estämmelserna i 27 § 3 mom. tillämpas första gången vid
debitering av skatt på grund av 1994 års taxering.

Den nya bestämmelsen i 39 § 3 mom . sista meningen träder i kraft den

25 december 1992.

2. Vid lagens ikraftträd ande skall fysiska och juridiska personer, som är

registrerade för betalning av preliminär B-skatt och redovisning av mer­
värdeskatt, eller som är registrerade för betalning av preliminär B-skatt

och som vid 1992 års taxering redovisat mervärdeskatt i sin allmänna

2734

' 1992:680.

¬

background image

självdeklaration tilldelas en F-ska ttesedel. Vad som sagt s nu gäl ler dock

SFS 1992:1177

inte sådan skattskyldig som är registrerad i kronofogdemyndighetens regis­
ter for obetalda skatter eller avgifter. Under tiden den 1 janua ri�den 31

mars 1993 skall äldre bestämmelser om prelim inär B-skatt och skattsedel

på sådan skatt gälla för den som har tilldelats en F-skattesedel med undan­
tag för att den preliminä ra skatten för uppbörds året 1993/ 94 skall tas ut
med ett belopp motsvarande 105 procent av den skatt enligt 13 § 3 mom.

som har bestämts för den skatts kyldige vid den årlig a debiteringen året
före inkomståret. Understiger denna skatt den ursprungligen debiterade

preliminära skatten skall preliminär skatt tas ut m ed 100 procent.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Karin Almgren

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.