SFS 1974:982

740982.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:982 Lag

utkom f rän t rycket O�� ändring i tullagen (1973: 670);

den 23 dec. 1974

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen^ i fråga om tullagen (1973:

670),

dels att 20�22, 41, 44, 45 och 50 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att rubriken närmast före 39 § skall lyda "Särskild avgift, förse­

ningsavgift, straff och vite",

dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer. 6 a, 20 a, 40 a och

40 b §§, av nedan ang ivna lydelse.

6 a § Vid förtullning skall, om annat ej föreskrives, författningar om

tull och annan införselavgift tillämpas i den lydelse som gällde den dag

1. anmälan gjordes att få taga hand om varan enligt 3 § andra styc­

ket,

2. ansökan om temporär tullfrihet för varan gjordes eller sådan tull­

frihet medgavs utan ansökan,

3. varan i an nat fall än som avses i 1 och 2 angavs till förtulln ing.

Generaltullstyrelsen kan medge undantag från första stycket 2.

Har åtgärd som avses i första stycket 3 ej vidtagits i föreskriven tid,

tillämpas författningarna i den lydelse som gällde den dag då åtgärden

bort senast vidtagas.

20 § Ränta utgår på tull eller annan införselavgift som skall betalas

1. på grund av omtulltaxering eller eftertulltaxering,

2. enligt beslut av generaltullstyrelsen, kammarrätt eller regerings­

rätten,

3. i fall som avses i 20 § första eller tredje stycket tullförordningen

(1973:979).

Har tull eller annan införsel avgift enligt preliminärt beslut erlagts

med lägre belopp än som slutligt fastställts utgår ränta på det över­
skjutande beloppet.

Fördröjes utfärdande av särskild tullräkning till följd av att den som

tagit hand om vara efter medgivande enligt 3 § andra stycket icke an­
gett varan till förtullning inom föreskriven tid utgår ränta.

20 a § Ränta enligt 20 § utgår för visst kale nderår efter den h�gre av
de räntesatser som gäller vid berä kning av ränta för det året enligt 69 §

1 mom. andra stycket uppbördslagen (1953: 272). För tid som infaller

efter utgången av det år då införselavgiften slutligt fastställes tillämpas
dock den räntesats som gäller för det året. Räntebelopp som understiger
femtio kronor påföres ej.

Vid beräkning av ränta enligt 20 § första eller andra stycket gäller

att ränta utgår

från utgången av den andra månaden efter den då varan angavs till

förtullning, dock att ränta på avgift, som motsvarar tidigare återbetalat

2010

1 Prop. 1974: 180, SkU 63, rskr 387.

¬

background image

avgiftsbelopp, utgår från utgången av den månad då beloppet återbe-

SFS 1974: 982

talades,

till och med den månad då beloppet skall erläggas.

Ränta enligt andra stycket utgår ej för längre tid än två år utom

1 fall som avses i 20 § första stycket 3.

Ränta enligt 20 § tredje stycket utgår för den tid fördröjningen om­

fattar.

Har beslut, som föranlett ränta, ändrats på sådant sätt att ränta icke

skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägre belopp, skall ny beräk­

ning av ränta göras och för mycket påförd ränta återbetalas. Ränta
utgår ej på räntebelopp som tullskyldig ålägges betala enligt 20 §

utöver tidigare erlagd ränta.

Bestämmelserna i denna lag om tull och annan införselavgift äger

motsvarande tillämpning beträffande ränta enligt denna paragraf.

21 §- Betalas ej tull eller annan införsel avgift inom föreskriven tid,

utgår restavgift med fyra öre för varje hel krona av obetalt belopp,

dock minst tio kronor. �retal som uppkommer vid beräkning av rest-
avgift jämnas till närmast högre hela krontal. Generaltullstyrelsen får

meddela befrielse helt eller delvis från skyldighet att erlägga restavgift,

om särskilda skäl föreligger.

Till betalning förfallen tull och annan införselavgift skall på fram­

ställning av tullmyndighet indrivas av utmätningsman. Därvid äger 60 §

1�3 mom. uppbördslagen (1953: 272) motsvarande tillämpning. Har

säkerhet ställts eller utgör varan säkerhet, får avgiften tagas ut av säker­

heten.

Bestämmelserna i denna lag om tull och annan införselavgift äger

motsvarande tillämpning på restavgift enligt första stycket.

22 §3 Har tullskyldig inbetalat tull eller annan införselavgift med
högre belopp än han rätteligen har att erlägga, återbetalas överskjutande
belopp. Motsvarande gäller när han inbetalat tull eller annan införsel­
avgift trots att avgift ej skall utgå. Belopp, som den tullskyldige kan dra
av enligt lagen (1968: 430) oirt mervärdeskatt, återbetalas dock ej.

På belopp som återbetalas utgår ränta. Ränta utgår även på ränta

enligt 20 § som återbetalas. Vid ränteberäkningen tillämpas bestämmel­
serna i 20 a § första stycket. Ränta utgår från utgången av den månad

under vilken beloppet erlagts till och med den månad då beloppet ut­

betalats.

Har beslut, som föranlett ränta enligt andra stycket, ändrats på så­

dant sätt att ränta icke skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägre

belopp, skall den tullskyldige återbetala vad han sålunda uppburit för

mycket. Bestämmelserna i denna lag om tull och annan införselavgift

gäller därvid i tillä mpliga delar.

Vid återbetalning till den tullskyldige får avdrag göras för till betal­

ning förfallen tull eller avgift som den tullskyldige har att erlägga till

tullverket.

2 Senaste lydelse 1974; 771 (övergångsbest.).

^ Senaste lydelse 1974; 885 (övergångsbest.).

2011

¬

background image

\

SFS 1974:982

40 a § Har den som tagit hand om vara efter medgivande enligt 3 § '
andra stycket underlåtit att inom föreskriven tid lämna tulldeklaration,

påföres honom förseningsavgift med 100 kronor.

Har i fall som avses i första stycket den tullskyldige anmanats att

lämna tulldeklaration inom viss tid men icke efterkommit anmaningen,

bestämmes förseningsavgiften till 200 kronor.

I fråga om förseningsavgift gäller bestämmelserna i 17�19 §§ samt

21 § andra stycket och 22 § i tillämpliga delar.

40 b § Fråga om förseningsavgift prövas av tullmyndigheten. Innan

beslut fattas om påföring av förseningsavgift, skall den tullskyldige be­

redas tillfälle att yttra sig, om ej hinder möter däremot.

Förseningsavgift får helt efterges, om underlåtenheten kan anses ur­

säktlig eller ringa. Sådan avgift får även nedsättas.

41 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter

1. att lämna uppgift eller handling enligt 7�9 §§ eller 10 § första

stycket, eller

2. att göra anmälan enligt 11 §,
domes för tullförseelse till böter, om ej underlåtenheten är belagd med

straff i lagen (1960: 418) om straff för varusmuggling.

Allmänt åtal för tullförseelse får ej väckas utan anmälan av tullmyn­

dighet.

44 § Talan mot beslut, som annan tullmyndighet än generaltullstyrel­

sen meddelat enligt denna lag eller med stöd av lagen utfärdade be­

stämmelser, föres hos generaltullstyrelsen genom besvär.

Avser besvären fastställelse av tull, arman införselavgift, särskild av­

gift, ränta, restavgift eller förseningsavgift, skall besvärshandlingen ha

kommit in inom sex månader från den dag då beslutet meddelades.

Sker omtulltaxering gäller dock att besvärshandlingen skall ha kommit

in inom sex månader från den dag då tulltaxeringsbeslutet meddelades
eller, om besvärstiden blir längre därigenom, inom två månader från

den dag då omtulltaxeringsbeslutet meddelades.

45

Talan mot general tullstyrelsens beslut enligt denna lag eller med

stöd av lagen utfärdade bestämmelser föres hos kammarrätt genom be­

svär, när talan avser fråga om

1. fastställelse av tull eller annan införselavgift och prövningen ej

gäller sådant beslut om befrielse från eller nedsättning eller återbetal­

ning av avgift som meddelats med stöd av Konungens bemyndigande,

2. temporär tullfrihet,

3. restitution av tull eller annan införselavgift,

4. varucertifikat enligt protokoll 3 till Sveriges avtal med Europeiska

ekonomiska gemenskapen eller bilaga B del 1 till konventionen angå­

ende upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen,

5. inskränkning i rätten att förfoga över vara,

6. förhandsbesked,
7. särskild avgift.

2012

Senaste lydelse 1973:983.

¬

background image

I

8. ränta, restavgift eller förseningsavgift,

SFS 1974: 982

9. kostnad som avses i 30 § andra stycket eller 37 §,

10. föreläggande samt

I

11. utdömande av vite.
Har generaltullstyrelsen avvisat ansökan om förhandsbesked eller

återkallat lämnat förhandsbesked eller meddelat beslut som avses i 33 §
tredje stycket, får talan mot beslutet ej föras.

I övrigt föres talan mot generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag

eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser hos Konungen genom

besvär.

50 § Till omedelbar efterrättelse länder beslut enligt 12�16 §§, be­
slut om särskild avgift enligt 39 § och om förseningsavgift enligt 40 a §
samt i övrigt tullmyndighets beslut, som meddelas enligt denna lag eller
med stöd av lagen meddelade bestämmelser och som ej innebär att må­
let eller ärendet avgöres.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1975.

I fråga om beräkning av ränta enligt 22 § för tid före ikraftträdandet

gäller paragrafen i sin äldre lydelse. I fråga om den som före ikraft­
trädandet underlåtit att inom föreskriven tid lämna tulldeklaration gäl­
ler äldre bestämmelser fortfarande.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.