SFS 1975:1027

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1975:1027
751027.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1027 Bevissäkringslag för skatte- och avgiftsprocesseo;

Utkom från trycket

utfärdad den 27 november 1975.

den 16 dec. 1975

Enligt riksdagens be slut^ föreskrives följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag är tillämplig vid revision eller annan granskning för

fastställande av skatt, tull eller avgift enligt lagen (1908; 128 s. 1) om
bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, uppbördsla­

gen (1953:272), taxeringslagen (1956:623), lagen (1958:295) om sjö­

mansskatt, lagen (1959: 92) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskatt­

ning, lagen (1959: 552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om

allmän försäkring, m. m., stämpelskattelagen (1964: 308), lagen (1967:
340) om prisreglering på jordbrukets område, lagen (1968: 430) om mer­
värdeskatt, kupongskattelagen (1970: 624), vägtrafikskattelagen (1973:

601), förordningen (1973: 602) om särskild vägtra fikskatt, tullagen (1973:

670), lagen (1974: 226) om prisreglering på fiskets område.

Beskrivningar

2 § I denna lag förstås med

säkringsåtgärd: beslag, försegling och eftersökning,

bevismedel: räkenskapsmaterial, varuprov och dylikt, som enligt vad

som är särskilt föreskrivet skall tillhand ahållas för granskning,

förvar: skåp, låda, behållare, bankfack, väska, pärm, kuvert och lik­

nande anordning, som kan tillslutas,

utrymme: byggnad, lokal, gård, upplagsplats och liknande avgränsat

utrymme,

granskningsledare: den som i sin tjänst har att övervaka granskningen

samt den som särskilt har förordnats att vara granskningsledare enligt
denna lag.

1808

1 Prop. 1975/76: 11, SkU 12, rsla 28.

¬

background image

3 § Säkringsåtgärderna enligt denna lag verkställes,

SFS 1975: 1027

beslag genom att bevismedel omhändertas,
försegling genom att förvar eller utrymme förses med sigill eller lik­

nande förslutning,

eftersökning genom att bevismedel efterforskas i förvar eller utrymme.

Villkor för beslut

4 § Beslut om beslag får fattas, om bevismedlet icke tillhandahålles för
granskning eller risk föreligger att det kommer att undanhållas eller för­
vanskas.

5 § Beslut om försegling får f attas om

1. granskningsledaren icke f år tillåtelse att genomsöka förvar eller ut­

rymme och det skäligen kan antagas, att bevismedel finns där, samt ef­
tersökning ej kan beslutas eller verkställas omedelbart, eller

2. bevismedel som ej är under beslag icke lämpligen kan föras från

den plats, dar det har påträffats.

Beslut om försegling av förvar eller utrymme, där beslagtaget bevis­

medel finns, skall fattas om bevismedlet lämnas kvar hos innehavaren.

6 § Beslut om efter sökning i utrymme får fattas, om de t finns grundad

anledning antaga, att den granskade ej endast tillfälligt använder ut­
rymmet för sin verksamhet eller att utrymmet yrkesmässigt användes av

annan, som har uppdrag för den granskade i dennes verksamhet, samt

risk föreligger att bevismedel kommer att undanhållas eller förvanskas.
Samma villkor gäller för beslut om eftersökning i förvar som påträffas i

sådant utrymme, i myndighets lokal eller på allmän plats.

Beslut om eftersökning i annat utrymme eller förvar än som avses i

första stycket får fattas om det finns grundad anledning antaga att be­
vismedel finns där, samt risk föreligger att det kommer att undanhållas
eller förvanskas.

7 § Beslut om säkringsåtgärd skall omedelbart hävas, när åtgärden icke

längre behövs för att säkra bevisning.

Villkor för verkställighet, m. m.

8 § Beslut om säkringsåtgärd och om hävande av sådan åtgärd får

verkställas omedelbart. Beslut om hävning som har vunnit laga Icraft

skall verkställas så fort det kan ske med hänsyn till granskningen.

Länsskatterätts beslut om eftersökning i utrymme eller förvar får

verkställas även om det vid förrättningen framgår att fråga är om ut­

rymme eller förvar som avses i 6 § fö rsta stycket.

9 § Innan beslut enligt 4�6 §§ verkställes skall den granskade beredas

tillfälle att inställa sig till förrättningen. Detsamma gäller annan hos vil­
ken verkställighet skall ske.

1809

114-SFS 1975

bli*

¬

background image

SFS 1975: 1027

Kan den som avses i första stycket ej utan nämnvärt uppskov kallas

till förrättningen eller inställa sig vid denna, får verkställighet ändå ske
under förutsättning att särskilt tillkallat vittne är närvarande. �r den

hos vilken verkställighet av eftersökning enligt 6 § andra stycket skall

ske ej närvarande, får dock förrättningen genomföras endast om det kan
antagas att den granskade eller annan söker förhala granskningen eller

att den av annat skäl kommer att försenas.

10 § Den granskade och annan hos vilken verkställighet sker äger till­

kalla vittne. Förrättningen får dock ej i onödan uppehållas i väntan på

att vittne skall inställa sig.

11 § Bevismedel, som har tagits i beslag, får lämnas kvar hos innehava­

ren endast om särskilda skäl härför föreligger.

Vid verkställighet av beslag får även förvar som behövs för bevismed­

let omhändertagas.

12 § Vid verkställighet av eftersökning i utrymme får även förvar som

påträffas där genomsökas.

Verkställighet av eftersökning som avses i 6 § andra stycket får ej

utan medgivande av den som ber�res därav påbörjas mellan kl. 19 och

kl. 8.

13 § Beslut om hävning av säkringsåtgärd verkställes genom att be­

sittning eller annat förhållande som har rubbats genom åtgärden åter-
ställes.

14 § Verkställighet skall genomföras så att den innebär minsta möjli­

ga olägenhet för den som beröres av förrättningen. Skada får icke för­

orsakas på egendom. Lås och annan stängningsanordning får dock bry­

tas.

Behörighet att fatta och verlcställa beslut

15 § Länsskatterätt beslutar på skriftlig framställning av gransknings­

ledare om eftersökning som avses i 6 § andra stycket.

Granskningsledare beslutar om säkringsåtgärd i annat fall än som

avses i första stycket samt om hävande av säkringsåtgärd.

Har särskilt förordnad granskningsledare fattat' beslut enligt andra

stycket, skall han snarast möjligt anmäla detta till den som har att över­

vaka granskningen. Denne prövar omedelbart om beslutet skall bestå.

Sådan prövning får ske utan att den som ärendet avser har hörts.

16 § ICronofogdemyndighet verkställer beslut om säkringsåtgärd och

om hävande av sådan åtgärd. Verkställighet sker på begäran av gransk­

ningsledare. Beslagtaget bevismedel överlämnas snarast till denne.

Granskningsledare äger verkställa beslut enligt 15 § andra stycket,

om det kan ske obehindrat. Beslut om försegling eller eftersökning får

granskningsledare dock verkställa endast i närvaro av den som beröres

av förrättningen eller någon som kan anses företräda denne.

1810

¬

background image

17 § Granskningsledare äger tillfälligt avlägsna förslutning som har

SFS 1975: 1027

anbringats på grund av beslut om försegling.

Undantagande av bevismedel från granskning

18 § Anser den granskade eller annan hos vilken verkställighet sker,

att bevismedel som ä r eller har varit under beslag skall helt eller till viss
del undantagas från granskningen därför att han har att iakttaga tystnad
om dess innehåll eller innehållet på grund av särskilda omständigheter
ej bör komma till annans kännedom, skall han göra skriftlig framställ­

ning till länsskatterätten om undantagande.

Länsskatterätten skall underrätta granskningsledaren när framställning

enligt första stycket har kommit in.

19 § Sedan granskningsledaren har erhållit underrättelse enligt 18 §

andra stycket, skall det bevismedel som framställningen avser omedel­

bart ställas till rättens förfogande.

20 § Länsskatterätten prövar utan dröjsmål framställning enligt 18 §.
Sådan framställning får bifallas endast om synnerliga skäl föreligger.

Bifalles framställning enligt första stycket helt eller till viss del, äger

länsskatterätten förordna att det som har undantagits från granskning
skall överlämnas till den som gjort framställningen redan innan rättens
beslut har vunnit laga kraft.

21 § Bevismedel som har undantagits från granskning enligt 20 § får

ej återges eller åberopas i granskningsärendet.

Underrättelse om beslut och verkställighet

22 § Domstols beslut i mål enligt denna lag skall omedelbart meddelas

den som har fört det allmännas talan vid domstolen.

23 § Beslut om säkringsåtgärd upprättas skriftligt och lämnas senast
vid förrättning för verkställighet mot bevis till den granskade och annan,

hos vilken verkställighet sker. Beslutet skall innehålla upplysning om vad
den har att iakttaga som vill påkalla prövning av det.

Kan beslutet ej överlämnas vid förrättningen, skall det delgivas genom

granskningsledarens försorg.

Genom åtgärd som anges i första eller andra stycket fullgöres, såvitt

angår enskild part, vad i 31 § första stycket förvaltningsprocesslagen

(1971: 291) föreskrives om att domstols beslut skall tillställas part. Bevis

om sådan åtgärd skall tillställas domstolen.

24 § Angående verkställighet av beslut om säkringsåtgärd skall utfär­
das bevis. Vad i 23 § första och andra styckena föreskrives rörande be­

slut om säkringsåtgärd skall äga motsvarande tillämpning på bevis om
verkställighet. � r den som skall erhålla bevis ej närvarande vid förrätt­
ningen, skall bevis lämnas även till någon som kan anses företräda

honom, om sådan person är närvarande.

K"

¬

background image

"i

SFS 1975:1027

Bevis om verkställighet av beslag skall innehålla förteckning över be,-

slagtagna bevismedel samt erinran om bestämmelserna i; 18 §.

Talan mot beslut och verkställigh et

25 § Den som vill påkalla prövning av granskningsledares beslut en­

ligt 15 § eller av verkställighet enligt denna lag, äger göra framställning

härom till lä nsskatterätten. Det allmännas talan föres av den som i sin

tjänst har att övervaka granskningen.

�vriga bestä mmelser

26 § Framställning enligt 15 § första stycket och enligt 25 § upptages
av den länsskatterätt som för det år, då framställningen göres, har att

pröva den granskades taxering till ska tt enligt lagen (1947: 576) om stat­

lig inkomstskatt. Finnes ej behörig länsskatterätt enligt vad nu har sagts,
är länsskatterätten i det län behörig, där beslut om säkringsåtgärden skall

verkställas eller har verkställts.

Behörig att pröva framställning enligt 1 8 § är länsskatterätten i det

län där verkställighet av beslaget har ägt rum.

27 § Denna lag får tillämpas även om det förekommer anledning till

misstanke om brott .

28 § Vad någon h ar erfarit vid tillämpningen av denna lag får ej obe-

hörigen yppas.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i

första stycket dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte
gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Bestämmelsen i 28 § andra stycket avser endast gärning som har be­

gåtts före den 1 januari 1976.

Genom lagen upphäves lagen (1961; 332) om handräckning vid taxe­

ringsrevision. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om
handräckning som har begärts före ikraftträdandet av denna lag.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

G. E. STR�NG

(Finansdepartementet)

1812

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.