SFS 1975:1179

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1975:1179
751179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1179 Lag

Utkom från trycket

O"! ändring i uppbördslagcn (1953: 272);

den 22 dec. 1975

utfärdad den 11 december 1975.

fl

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 49 § 1 och 2 mom., 68 § 4

mom., 69 § 2 mom. samt anvisningarna till 85 § uppbördslagen (1953;

^

272)2 skall ha nedan angivna lydelse.

0!

49 § / mom.3 Skattskyldig må av lokal skattemyndighet erhålla an­

stånd med inbetalning av skatt, kvarskatteavgift eller ränta

1) om taxeringsintendenten anfört besvär ö ver taxering med yrkande

om ändring till den skattskyldiges förmån; til] belopp som betingas av

taxeringsintendentens yrkande,

2) om den skattskyldige anfört besvär över taxering och taxeringsin­

tendenten, helt eller delvis, tillstyrkt besvären eller, om besvären avser
taxeringsnämnds beslut, tillstyrkt ansökan om anstånd: till belopp som

betingas av taxeringsintendentens yttrande,

3) om taxering blivit o riktig på grund av felräkning, misskrivning el­

ler annat uppenbart förbiseende: till belopp som betingas av förbiseen­

det,

4) om den skattskyldige taxerats på mer än en ort för samma in­

komst, garantibelopp för fastighet eller förmögenhet: till belopp, mot­

svarande ettdera av eller båda de skattebelopp som påförts i anledning

av taxeringen,

2114

1 Prop. 1975/76; 70, SkU 1 975/76: 18, rskr 19 75/76: 71.

2 Lagen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771.

3 Senaste lydelse 1974:853.

5'

¬

background image

5) (har upphört att gälla),

gpg 1975; II79

6) om skatt påförts obehörigen eller med för högt belopp på grund

av fel vid debitering: till belopp som betingas av felaktigheten i debite­

ringen,

7) om preliminär skatt, som enligt 27 § 2 mom. skall gottskrivas den

skattskyldige, kan beräknas överstiga motsvarande slutliga skatt och

bliva avkortad enligt 65 § samt den skattskyldige icke erhållit jämkning

enligt bestämmelserna i 45 § 1 mom. sista stycket: till så stor del av

skatten som kan antagas bliva avkortad.

2 momA Skattskyldig må av länsstyrelsen erhålla anstånd med inbe­

talning av skatt, kvarskatteavgift eller ränta

1) om den skattskyldige anfört besvär över taxering och erläggandet

av skatt, som påförts i anledning av den icke lagakraftvunna taxeringen,

skulle för den skattskyldige medföra betydande skadeverkningar eller

eljest framstå såsom obilligt: till belopp som betingas av den skattskyl­
diges yrkande i fråga om taxeringen,

2) om ansökan gjorts angående skatteberäkning för ackumulerad in­

komst, angående uppskov med beskattning av realisationsvinst eller in­
täkt av skogsbruk, angående avräkning av utländsk skatt eller angående

befrielse från erläggande av skatt, som påförts avliden person eller hans
dödsbo, eller om skattskyldig eller dödsbo anfört besvär över beslut med
anledning av sådan ansökan: till belopp som betingas av ansökningen
eller besvären,

3) om ansökan gjorts angående nedsättning enligt 85 § 2 mom. av

kvarskatteavgift eller om besvär anförts över beslut i anledning av så­

dan ansökan: till belopp som betingas av ansökningen eller besvären.

Anstånd enligt första stycket vid 1) må medgivas endast om den

skattskyldige ställer nöjaktig säkerhet hos länsstyrelsen om icke med

hänsyn till anståndstidens varaktighet, den skattskyldiges förhållanden

och omständigheterna i övrigt kan antagas, att det belopp som avses

med anståndet ändå kommer att behörigen erläggas.

68 § 4 mom. Häftar den, som enligt 1 eller 2 mom. är berättigad
återbekomma erlagt skattebelopp eller som är berättigad till ränta enligt

69 § 1 mom. för restförd skatt, äger han utfå allenast vad som översti­
ger det oguldna beloppet jämte därå belöpande restavgift. �&terstoden

skall gottskrivas honom till gäldande av den oguldna skatten jämte

restavgift och i förekommande fall tillställas annan länsstyrelse med
motsvarande tillämpning av bestämmelserna i 3 mom.

Vad i föregående stycke stadgas skall äga motsvarande tillämpning

då skattskyldig, vilken enligt 1 mom. är berättigad återbekomma er-

lagd preliminär skatt eller ränta enligt 69 § 1 mom., har att gälda till­
kommande skatt, som debiterats på grund av taxering för inkomst för

det år vartill den preliminära skatten hänför sig. Har, då återbetalning
enligt 1 mom. skall ske, den tillkommande skatten icke påförts men kan

med fog antagas, att sådan skatt kommer att påföras på grund av be­

slut av skatterätt om höjd taxering eller om eftertaxering eller av läns­
styrelse om höjd debitering eller av lokal skattemyndighet om rättelse
av taxeringslängd eller höjd debitering, må den preliminära skatten el­

ler räntan innehållas i avbidan på att tillkommande skatt påföres.

Senaste lyd else 19 74:853.

¬

background image

\

SFS 1975:1179

69 § 2 momJ' På skatt, kvarskatteavgift, respitränta och anstånds­

ränta, som återbetalas enligt 68 § 2 mom., och vid utbetalning av skatt

eller ränta, som innehållits med stöd av 68 § 4 mom. andra stycket, ut­

går ränta (restitutionsräntd). Vid ränteberäkningen gälla i tillämpliga
delar bestämmelserna i 32 § första stycket.

Vid beräkning av restitutionsränta gäller i öv rigt,

att ränta utgår på belopp, som senast under taxeringsåret erlagts som

preliminär skatt, från utgången av taxeringsåret och på annat belopp

från utgången av den månad, då det betalats;

att, därest skatt betalts före upphördstermin, då skatten förfallit till

betalning, skatten anses som erlagd under nämnda uppbördstermin;

att, därest skatten betalts i flera poster och restitutionen avser alle­

nast viss del av det sammanlagda skattebeloppet, det för mycket erlag-

da beloppet avräknas mot det eller de belopp som sist guldits;

att ränta utgår till och med den månad, då beloppet återbetalas; samt

att ränta utgår i helt krontal, varvid öretal bortfaller.

Har heslut som föranlett restitutionsränta ändrats på sådant sätt att

ränta icke skulle ha utgått eller utgått med lägre belopp, om ändrings­

beslutet beaktats vid ränteberäkningen, är den skattskyldige plilrtig åter­
betala vad han sålunda uppburit för mycket. Bestämmelserna i denna

lag om tillkommande skatt äga motsvarande tillämpning beträffande

restitutionsränta.

Om restitutionsränta i särskilt fall föreskrives i 75 § femte stycket.

(Se vidare anvisningarna.)

Anvisningar

till 85 §6

Som exempel på förhållande, varöver den skattskyldige icke kunnat

råda, må nämnas att arbetsgivaren felaktigt uträknat den skattskyldi­

ges preliminära skatt eller att skatt berälcnats enligt för gift skattslcyl-

dig gällande bestämmelser och den skattskyldige på grund därav och

med hänsyn till övriga förhållanden icke kunnat rätt uträkna den slut­

liga skatten eller att den kvarstående skatten beror på att taxeringen
bestämts med frångående av den skattskyldiges deklaration. Därest
taxeringsåtgärden avsett rättelse av uppenbar felräkning eller misskriv­
ning eller omständigheterna äro sådana att den skattskyldige uppen­
barligen bort förstå att deklarationen skulle komma att frångås, skall
nedsättning av avgift medgivas endast om särskilda omständigheter

föreligga.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer äger lämna

anvisningar i frågor rörande nedsättning av avgift.

2116

^Senaste lydelse 1974:853.

® Senaste lydelse 1974:853.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Den nya lydelsen av 69

SFS 1975; 1179

§ 2 mom. tillämpas vid berä kning av ränta för tid efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G.E. STR�NG

G. Björne

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.