SFS 1978:196

780196.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:196

om äedrsEig i taxerrngsIagcHi (1956:623);

utfärdad den 3 maj 1978.

Utkom från trycket

den 17 maj 19 78

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om taxeringslagen (19 56:623)'^

dels att 114- 116 j §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas nya bestämmelser, 31 § 3 mom.. 101 § 3

mom., 116 k - 116 t och 121 §§. av ne dan angivna lydelse.

31 § i mom. Har skattskyldig erhållit avräkning av utländsk skatt från
sin inkomstskatt eller förmögenhetsskatt enligt bestämmelse i d ubbelbe­
skattningsavtal eller enligt 24-28 §§ lagen (1947:576) om sta tlig inkomst­
skatt och nedsätts härefter den utländska skatten, är han skyldig att anmä­
la detta till skattechefen. Anmälan skall göras inom tre månader från det
att den skattskyldige fått del av det beslut genom vilket den utländska skat­

ten neds atts och skall avfattas på formulär som fastställts av regeringen el­
ler myndighet, som regeringen bestämmer. Till anmälan skall fogas beslu­
tet eller bestyrkt kopia av d etta.

101 § 3 mom. Har anmälan enligt 31 § 3 mom. gjorts eller har på annat
sätt framkommit att beslut meddelats om nedsättning av utländsk skatt, för
' Prop. 1977/78:136, SkU 50, rskr 263.

^ Lagen omtryckt 1971:399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1 974:773.

333

¬

background image

\

SFS 1978:196

vilken skattskyldig erhållit avräkning, må taxeringsintendent inom tid,

som angives i 100§, anföra besvär med yrkan de om sådan ändring av av-
räkningen som kan föranledas av beslutet.

114

Har skattskyldig i up pgift eller upplysning, avgiven till ledning vid

hans taxering, lämnat oriktigt meddelande och har meddelandet följts eller
har eljest meddelandet föranlett att skatt enligt uppbördslagen (1953:272)
på grund av taxeringen påförts den skattskyldige eller hans make eller, vad

angår förmögenhetsskatt, annan med honom samtaxerad person med för

lågt belopp, skall rättelse ske genom eftertaxering. Sådan rättelse skall

också ske, när skattskyldig har lämnat oriktigt meddelande i mål om sin
taxering. Eftertaxering må dock ej åsättas, om den skatt som icke påförts

är att anse såsom ringa.

Föreligga sådana omständigheter att eftertaxering skall åsättas och kan

på grund av vad sålunda och i övrigt förekommit antagas att av den skatt­

skyldige lämnade uppgifter icke varit av beskaffenhet att kunna läggas til l

grund för en riktig taxe ring, skall eftertaxeringen åsättas med tillämpnin g

av 21 §,

Vad ovan sagts skall äga motsvarande tillämpning, om skattskyldig,

ehuru uppgiftspliktig, underlåtit avlämna uppgift eller infordrad upplys­

ning.

334

115 § Fråga om eftertaxering prövas av skatterätt efter ansökan av taxe­

ringsintendent. Kommun får ansöka om e ftertaxering i fråga om kommu­
nal inkomstskatt. Ansökan om eftertaxering upptages till prövning av den

skatterätt som har haft att upptaga besvär rörande den skattskyldiges taxe­

ring det år ansökan avser.

Ansökan om ef tertaxering skall ha kommit in till skatte rätten inom fem

år efter det år, då taxeringen rätteligen bort verkställas i första instans. An­
sökan om eftertaxering på grund av oriktigt meddelande i taxeringsmål få r
dock upptagas till prövning, om den har kommit in inom ett år från utgång­

en av den månad då dom eller slutligt beslut i målet vann laga kraft. Har
den skattskyldige avlidit, skall an sökan om efte rtaxering av hans dödsbo

ha kommit in inom två år efter utgången av det kalenderår, då bouppteck­

ning efter honom gavs in för registrering.

Har skattskyldig åtalats för skattebrott som avser hans taxering, får an­

sökan om eftertaxering för det år som brottet avser upptagas till prövning
även efter utgången av den i andra stycket angivna tiden. Detsamma gäl­
ler, om eftertaxering medför att den skattskyldige enligt 12 § skattebrotts­

lagen (1971:69) är fri från an svar för sådant brott. Ansökan skall i fa ll som

har sagts nu ha kommit in före utgången av k alenderåret efter det då åtalet
väcktes eller åtgärd som avses i 12 § sk attebrottslagen vidtogs. Har den

skattskyldige avlidit, skall ansökan om eftertaxering av dödsboet ha kom­

mit in inom sex månader från dödsfallet. Eftertaxering, som har åsatts ef­
ter åtal mot den skattskyldige, skall undanröjas av skatterätten, om åtalet

ej bifalls till någon del . Detta gäller dock ej, om åtalet ogillas med stöd av

12 § skattebrollslagen.

Tredje stycket skall tillämpas också i fal l då den som har företrätt juri­

disk person åtalats för skattebrott som avser den juridiske personens taxe-

' .Senaste lydelse 1972:83.

¬

background image

ring eller är fri från ansvar för sådant brott på grund av 12 § skattebrottsla-

SFS 1978:196

gen.

116 § Eftertaxering får ej ske, om fråga därom ej har prövats av skatte­

rätten inom ett år från den dag ansökan om eftertaxering senast skall ha
kommit in.

Föreskrifterna i denna lag om besvär angående taxering skall i tillämpli ­

ga delar gälla i fråga om besvär rörande eftertaxering.

116 a §" Har skattskyldig i självde klaration eller annat skriftligt medde­

lande, avgivet till ledning vid den skattskyldiges taxering, lämnat uppgift
som befinnes oriktig, påförs honom särskild avgift (skattetillägg). Detsam­

ma gäller när skattskyldig skriftligen har lämnat sådan uppgift i m ål om sin
taxering.

Skattetillägg enligt första stycket utgår med fyrtio procent av den in­

komstskatt eller förmögenhetsskatt som, om den oriktiga uppgiften hade

godtagits, ej skulle ha p åförts den skattskyldige eller hans make eller, vad
angår förmögenhetsskatt, med honom samtaxerat barn. Skulle den oriktiga

uppgiften, om den följts, ha föranlett att skattskyldigs make erhållit skatte­
reduktion enligt 2§ 4 mom. uppbördslagen (1953:272) med för högt be­

lopp, påförs den skattskyldige skattetillägg med fyrtio procent av detta be­
lopp. Vad som enligt det föregående gäller när skatt ej skulle ha påförts
samtaxerad make tillämpas även i det fall då dödsbo samtaxerats med an­

nan skattskyldig.

Avgiftsberäkning enligt andra stycket sker efter tjugo procent i fall då

den oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas med ledning av

kontrollmaterial, som normalt är tillgängligt vid taxe ring, såsom taxerings-

avi, den skattskyldiges självdeklaration för det nästföregående beskatt­

ningsåret eller uppgift, som det enligt denn a lag åligger arb etsgivare eller

annan att utan anmaning lämna till ledning för a nnans taxering. Vad angår
annat kontrollmaterial än taxeringsavi och självdeklaration för det nästfö­

regående beskattningsåret gäller vad som har sagts nu endast om materia­

let varit tillgängl igt för taxeringsnämnden före utgången av taxeringsperio­

den. Som normalt tillgängligt kontrollma terial anses icke meddelande från
annan taxeringsnämnd.

116 b

Har självdeklaration lämnats men avvikelse skett från denna

med stöd av 21 § påförs den skattskyldige skattetillägg. Tillägget beräknas
på den skatt som till följd av uppskattning påförs den skattskyldige utöver

den skatt som annars skulle ha påförts honom. Vid beräkningen skall i öv­

rigt bestämmelserna i 116 a § andra stycket tillämpas. Till den del upp­

skattningen innefattar rättelse av oriktig uppgift från den skattskyldige

skall skattetillägg utgå enligt best ämmelserna i 116 a §.

116 c §® Har inkomst eller förmögenhet uppskattats med stöd av 21 § på
grund av utebliven självdeklaration, påförs skattetillägg, om självdeklara-

⬢' Se naste lydelse 1977:118.

® Senaste lydelse av förutvarande 116 a § tredje stycket 1977:118.

® Senaste lydelse av förutvarande 116 a § fjärde stycket 19 77; 118.

335

¬

background image

SFS 1978:196

tion ej kommit in tro ts att anmaning sänts ut till den skattskyldige. Tilläg­

get beräknas på den skatt som till följd av uppskattningen påförs den

skattskyldige utöver den skatt som skulle ha påförts enligt de skriftliga
uppgifter, som den skattskyldige har lämnat till ledning vid taxeringen. Vid
beräkningen skall i övrigt bestämmelserna i 116 a § andra stycket tilläm­
pas. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av oriktig uppgift från

den skattskyldige skall skattetillägg utgå enligt bestämmelserna i 11 6 a §.

116 d §' Beslut om skattetillägg enligt 116 c § skall undanröjas av skatte­

rätten, om deklaration kommit in ti ll skatterättens kansli eller lokal skatte­

myndighet inom två månader från del den skattskyidige fått del av beslu­

tet.

Har deklaration avseende fysisk person kommit in efter utgången av den

i första stycket angivna tiden men före utgången av året efter det då skatte­

tillägg enligt 116 c § beslutades, skall skatterätten sätta ned tillägg et till tio
procent av det tillägg som skall utgå enligt lagrummet. Gör den skattskyldi­
ge sannolikt, att han icke fått kännedom om ska ttetilläggets storlek inom

sist angiven tid, skall tillägget undanröjas, om deklaration har kommit in

inom två månader från det han erhållit så dan kännedom.

116 e §" Vid tillämpning av bestämmelserna om särskild avgift skall
meddelande, som lämnats för skattskyldig som är juridisk person, anses

avlämnat av den skattskyldige, om det icke var uppenbart att uppgiftsläm-

naren saknat behörighet att företräda den skattskyldige.

116 f § Skattetillägg utgår ej i samband med rättelse av felräkning eller

misskrivning, som uppenbart framgår av deklaration eller annat skriftligt

meddelande från den skattskyldige.

Skattetillägg utgår ej heller i den mån av vikelse avser bedömning av i

skriftligt meddelande framställt yrkande, såsom fråga om yrkat avdrag el­

ler värde av naturaförmån eller tillgång, och avvikelsen icke gäller uppgift i

sak.

Har skattskyldig frivilligt rät tat oriktig uppgift utgår ej skattetillägg.

336

116 g

Har skattskyldig underlåtit att avlämna självdeklaration, som

skall avgiv as utan anmaning, eller avlämnas sådan deklaration först efter

utgången av den i 34 § 1 mom. eller med stöd av 34 § 2 mom. föreskrivna ti­

den, påförs honom särskild avgift (förseningsavgift). Sådan avgift påförs
annan skattskyldig än aktiebolag med en procent av den högsta beskatt­

ningsbara inkomsten vid taxeringen av den skattskyldige för inkomst i
kommunen, samt med tre tiondels procent av den vid taxeringen fastställ­

da skattepliktiga förmögenheten i den mån den överstiger skattefritt be­

lopp som tillkommer den skattskyldige vid förmögenhetsbeskattningen,
dock med högst 300 kronor för en skattskyldig vid en och samma taxering.

Aktiebolag påförs förseningsavgift enligt detta stycke med 500 kronor.

Har skattskyldig trots anmaning icke avgivit självdeklaration inom före­

skriven tid, bestäms förseningsavgiften till två gånger det belopp som utgår

' Senaste lydelse av förutvarande I 16 a§ femte stycket 1977: 118.

" Senaste lydelse av förutvarande 116 a § sjätte stycket 1977: 118.

Senaste lydelse av förutvarande 116 c § 1972:764.

¬

background image

enligt första stycket, dock lägst till 100 kron or för an nan skattskyldig än

SFS 1978:196

aktiebolag.

Har skattskyldig inom föreskriven tid avlämnat deklarationshandling,

som ej är behörigen undertecknad, utgår förseningsavgift endast om hand­

lingen icke fulls tändigas med un derskrift inom tid som föreskrivs i anma-
ning. I såda nt fall beräknas avgiften enligt and ra stycket.

116 h §'" Särskild avgift får helt eftergivas, om felaktigheten eller under­

låtenheten kan a ntagas ha s ådant samband med den skattskyldiges ålder,
sjukdom, bristande erfarenhet eller därmed jämförligt förhållande att den

kan anses ursäktlig. Detsamma gäller om felaktigheten eller underlåtenhe­

ten framstår som ursäktlig med hänsyn till den oriktiga uppgiftens beskaf­

fenhet eller annan särskild omständighet, som rör annat än vad som säg s i

första meningen.

Skattetillägg får helt ef tergivas även i fall då det belopp som kunde ha

undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är att anse som
ringa.

116 i §" Särskild avgift får icke p åföras sedan den skattskyldige har avli­
dit.

Har skattskyldig avlidit sedan särskild avgift påförts, skall 75 § 1 mom.

kommunalskattelagen (1928:370) tillämpas i fråga om befrielse från skyl­

dighet att erlägga av giften.

Vid tillämpning av 72 § 2 mom. kommunalskattelagen, 20 § 2 mom. lagen

(1947:576) om statlig inkomstskatt eller 20 § 2 mom. lagen (1947:577) om
statlig förmögenhetsskatt får regeringen meddela befrielse från särskild av­
gift.

116 j §'^ Fråga om särskild'avgift prövas, såvitt gäller taxeringsnämn­
dens beslut samt vid rättel se av taxering enligt 72 a §, av den lokala s katte­

myndigheten i det fögderi där beskattningsorten är belägen. I fall som av­

ses i 24§ 2 mom. prövas dock fråga om sådan avgift av den lokala skatte­

myndighet som länsstyrelsen bestämmer.

Skatterätten prövar fråga om särskild avgift vid e ftertaxering.

116 k § Lokal skattemyndighet skall pröva fråga om särskild avgift före

den 1 oktober taxe ringsåret. I särskilda fall får beslut fattas senare, dock ej
efter den 15 december taxeringsåret. Har rättelse enligt 72 a § beslutats,
skall den lokala skattemyndigheten utan hinder av vad nu sagts bes luta om
härav föranledd avgift eller ändring av beslut om avgift.

Innan beslut fattas om påföring av avgift, skall den skattskyldige bere­

das tillfälle yttra sig, om ej hinder möter. Om det anses påkallat, får yttran­
de inhämtas från taxeringsnämndens ordförande.

Lokal skattemyndighets beslut om särskild avgift skall tillställas den

skattskyldige i den ordning som föreskrivs i 69§ 4 mom. andra stycket be­
träffande underrättelse om avvikelse från självdeklaration.

Senaste lydelse av förutvarande 116 d § andra stycket 1973: 367.

" Senaste lydelse av förutvarande 116 d § tredje stycket 1972: 764.

Senaste lydelse av förutvarande 116 e § första stycket 19 72: 83.

337

22-SFS 1978

¬

background image

\

SFS 1978:196

116 1 § Talan mot lokal skattemyndighets beslut i fråga om särskild av­
gift förs genom besvär hos skatterätten.

116 m § Skattskyldigs besvär över lokal skattemyndighets beslut om
särskild avgift skall ha kommit in t ill skatterättens kansli inom två månader
från det han erhållit del av beslutet.

Utan hinder av bestämmelsen i första stycket skall skattskyldigs yrkan­

de i fråga om särskild avgift prövas, om den taxering som avgiften a vser

icke har vunnit laga kr aft. Detsamma gäller sådant yrkande av taxeringsin­
tendent till förmån för skattskyldig. Om y rkande som har sagts nu fram­
ställs först hos regeringsrätten eller kammarrätt, kan domstolen förordna

att målet om särskild avgift skall upptagas och vidare handläggas av skatte­

rätt.

338

116 n § Taxeringsintendent får hos skatterätten yrka påföring eller änd­

ring av särskild avgift.

För taxeringsintendent talan i fråga om taxering eller eftertaxering, skall

därav föranledd talan om avgift föras samtidigt. Detsamma gäller när taxe­

ringsintendent kvittningsvis framställer invändning mot skattskyldigs yr­

kande om ned sättning av taxering. Yrkande om särskild avgift i fall som
har sagts nu får ej prövas, om taxeringsintendentens talan beträffande
taxeringen ej upptages till prövning.

Har skriftlig uppgift, som skattskyldig lämnat i mål om taxering, ej god­

tagits efter prövning i sak eller ej prövats, får taxeringsintendent hos skat­

terätten föra därav föranledd talan om skattetillägg inom ett år från utgång­

en av den månad då dom eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft.

116 o § Har beslut om skattetillägg vunnit laga kraft, får den skattskyldi­
ge genom besvär i särskild ordning föra talan mot beslutet, om detta blivit
oriktigt på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbise­

ende. Detsamma gäller, om den skattskyldige kan åberopa tidigare ej fram­
förd omständighet eller nytt bevis till stöd för yrkandet och det framstår

som ursäktligt att han ej i annan ordning åberopat omständigheten eller be­

viset. Besvär som nu ha r sagts får föras även av taxeringsintendent till den

skattskyldiges förmån.

Taxeringsintendent får genom besvär i särskild ordning föra talan om

höjning av skattetillägg, om beslut i fråga om til lägg blivit oriktigt på grund

av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende. Beslutas på
grund därav höjning av skattetillägg enligt 116 c § med anledning av utebli­

ven självdeklaration, gäller bestämmelserna i 116 d§ i fråga om undanrö­
jande eller nedsättning av tillägget.

Besvär som avses i första eller andra stycket får föras hos skatterätt. Be­

svären skall ha kommit in till ska tterättens kansli inom fem år från utgång­
en av det taxeringsår som skattetillägget avser.

116 p § Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om yrkande här­

om ej framställts, i den mån det föranleds av vad som förekommit i ärendet
eller målet om särskild avgift.

Finnes vid prövning av besvär i taxeringsmål att taxeringen skall nedsät­

tas, skall även vidtagas därav föranledd ändring i beslut o m särskild avgift.

¬

background image

116 q § Beslut om särskild avgift skall innehålla skälen för beslutet, till-

SFS 1978:196

lämpligt lagrum, den procentsats efter vilken avgiften skall beräknas, un­
derlaget för avgiftsberäkningen samt, beträffande förseningsavgift, avgif­

tens storlek.

116 r

Särskild avgift påförs som slutlig eller tillkommande skatt enligt

uppbördslagen (1953:272) och an ges i helt krontal så att öretal bortfaller.

Avgift eller det sammanlagda beloppet av vid en och samma taxering utgå­
ende avgifter, som ej uppgår till 100 kro nor, påförs ej. Särskild avgift till­

faller statsverket.

Skall någon vid taxering till statlig inkomstskatt påföras skattetillägg,

som skall beräknas efter såväl fyrtio som tjugo procent uträknas först skat­
ten på summan av de undanhållna beloppen. Skatten fördelas sedan vid
tillämpningen av de skilda procentsatserna efter den kvotdel som vart och

ett av de undanhållna beloppen utgör av d e sammanlagda undanhållna be­

loppen.

Bestämmelserna i andra s tycket skall tillämpas också, när någon i annat

fall än som a vses där skall påföras skattetillägg efter skilda procentsatser.

116 s § Vad som föreskrivs i 116 a-116 r §§ om taxering eller taxerings­

mål och särskild avgift i samband därmed gäller, om ej annat framgår, även
mål om eftert axering och om särskild avgift i sådan t mål.

116 t §'"⬢ Om ej annat framgår av vad som föreskrivs i 116 a-116 s§§
gäller bes tämmelserna i den na lag, med undantag av 100§, 101 §, 105 § 1

mom. första stycket tredje och Qärde meningarna, samma moment andra

och tredje styckena samt 114 §, i tillämpliga delar i fr åga om särskild avgift.

121 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att inom före­

skriven tid gör a anmälan enligt 31 § 3 mom. skall dömas till b öter.

I ringa fa ll skall ej dömas till ansvar enligt första stycket.

1. Denna lag träder, såvitt avser 31 § 3 mom., 101 § 3 mom. och 121 §, i

kraft den 1 juli 1978 och i övrigt dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift
på den har utkommit från trycket i Svens k författningssamling.

2. I fråga om eftert axering på grund av oriktigt meddelande i taxerings ­

mål tillämpas 114 § första stycket och 115 § andra stycket i den nya lydel­

sen, om d et oriktiga meddelandet har lämnats efter ikraftträdandet. Har

meddelandet lämnats före ikraftträdandet, tillämpas fortfarande 114§

första stycket och 115 § första stycket i den äldre lydelsen.

3. I fråga om eftertaxering av skattskyldigs dödsbo, när den skattskyldi­

ge har begått skattebrott, tillämpas 115§ tredje stycket i sin nya lydelse,

om dödsfallet har inträffat efter ikraftträdandet. Har dödsfallet inträffat fö­

re ikraftträdandet, tillämpas fortfarande 115§ andra stycket i sin äld re ly­

delse.

4. De nya bestämmelserna i 11 6 a-116 d §§ samt 116 h och 116 i §§ till-

lämpas första gången i fråga om skatte tillägg vid 1978 års taxering och ef­

tertaxering för samma år. De nya bestämmelserna tillämpas dock även i

" Senaste lydelse av förutvarande 116 h § 1977: 118.

�ndringen innebär bl. a. att förutvarande 116 j § andra stycket upphävs.

339

¬

background image

SFS 1978:196

fråga om skattetillägg vid taxering eller eftertaxering för tidigare år på |
grund av felaktighet eller underlåtenhet efter ikraftträdandet. I fråga om
sådant tillägg gäller i övrigt äldre bes tämmelser i 11 6 a § och 116 d §.

."i. 1 fråga om eftergift av förseningsavgift tillämpas de nya bestämmel­

serna i 1 16 h § första stycket första gången vid 1 978 års taxering. Beträffan­
de förseningsavgift vid 1978 års taxering tillämpas därjämte 116 d § första
stycket andra ledet samt andra stycket i den äldre lydelsen. I frå ga om för­
seningsavgift vid taxering f ör år 1977 eller tidigare år tillämpas fortfarande

116 d § första och andra styckena i sin äldre lyde lse.

6. Den nya bestämmelsen i 11 6 n § andra stycket andra meningen gäller ⬢

endast då den skattskyldiges yrkande framställts efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

G. Björne
(Budgetdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.