SFS 1978:316

780316.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:31(5 Lag t
Utkom från trycket

den 12juni 1978

536

om ändrmg 5 taxeringslagen (1956:623);

utfärdad den 1 juni 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om taxeringslagen

(1956: 623)2

c/e/s att 16 § 1�3 mom ., 17 §, 37 § 3 mom., 59, 59 a och 60 §§, 61 § 5

mom. och 70 § skall upphöra att gälla,

de/satt 3-10, 13, 14 och 23 §§,31 §2 mom., 34 § 1 och 2 mom., 37 § 2,4

och 5 mom., 38 § 2 mom., 43 § 5 mom., 50 § I mom., 51, 53 och 57 §§,61 §

1, 2 och 4 mom., 63-66 §§, 69 § 1, 3 och 4 mom. samt 71, 76, 99och 124 §§

skall ha nedan angivna lydelse,

de/s att i lagen skall införas nya best ämmelser, 11 och 12 §§ samt 37 § 7

mom., av nedan angivna lydelse.

3

Med skattechef avses i denna lag chefen för länsst yrelsens skatteav­

delning eller, i Sto ckholms län, chefen för länsstyrelsens taxeringsavdel­

ning, samt, såvitt avser mål som skall prövas av den mellankommunala

skatterätten, allmänna ombudet för mellankommunala mål. Under benäm­

ningen taxeringsintendent inbegrips, förutom nämnda tjänstemän samt

chef för besvärsenhet och taxeringsintendent, även den, åt vilken uppdra-
gits att i sin tjä nst utföra göromål som ankommer på taxeringsintendent el­

ler på allmänna ombudet för mellankommunala mål.

Om icke annat föreskrivs, får skattechefen uppdraga åt chef för taxe­

ringsenhet, revisionsenhet eller besvärsenhet att fullgöra uppgift som an­

kommer på honom enligt denna lag. I Stockholms län får skattechefen

även lämna s ådant uppdrag åt sin ställföreträdare. Uppdrag a tt meddela

beslut om taxeringsrevision får lämnas även åt annan kvalificerad tjänste­
man vid länsstyrelsens skatteavdelning eller hos lokal skattemyndighet.

Sådan tjänsteman är dock granskningsledare enligt bevissäkringslagen
(1975; 1027) för skatte- och avgiftsprocessen endast om skattechefen sär­

skilt har förordnat honom därtill. Med chef fö r taxeringsenhet, revisions­
enhet eller besvärsenhet likställs enligt denna lag chef för sektion vid så­

dan enhet i Stockholms län. Malmöhus län samt Göteborgs och Bohus län.

Bestämmelse om länsstyrelse skall, såvitt angår den mellankommunala

skatterätten, gälla riksskatteverket.

Regeringen lår förordna tjänsteman hos riksskatteverket att såsom taxe­

ringsintendent föra talan i visst mål eller viss grupp av mål enligt denna lag.

Tjänsteman hos riksskatteverket har, i den mån verket så förordnar,

samma befogenhet och skyldighet som skattechef eller taxeringsintendent
enligt 14. 46, 51 och 53 §§, 56 § 3 mom., 57 §, 61 § 2 mom., 67. 109 och

124 §§.

4 §"' Län indelas i lokala laxeringsdistrikt och särskilda taxeringsdistrikt.

Lokalt taxeringsdistrikt omfattar kommun eller del av kommun. För

' Prop. 1977/78; 181. SkU 55. rskr 362.

2 Lagen omtryckt 1971; 399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:773.

2 Sena ste lydelse 1976:93.

" Senaste lydelse 1977:416.

\

¬

background image

vaije lokalt taxeringsdistrikt skall finnas en lokal taxeringsnämnd som

SFS 1978: 316

verkställer taxering inom distriktet, om ej annat följer av tredje eller fjärde

stycket.

Särskilt taxeringsdistrikt omfattar kommun, del av kommun eller flera

kommuner. Kommun eller del av kommun får ingå i två eller flera sär skil­

da taxeringsdistrikt. För varje särskilt taxeringsdistrikt skall finnas en sär­

skild taxer ingsnämnd, som verkställer taxering inom di striktet. I sä rskilt

taxeringsdistrikt skall, om ej annat följer av Qärde styc ket, taxeras fysiska
personer, dödsbon och familjestiftelser, vilkas inkomstförhållanden är me­
ra invecklade samt andra skattskyldiga än fysiska personer, dödsbon och

familjestiftelser. Till såd ant distrikt får också hänföras annan skattskyldig
än som nu har sa gts om det är påkallat med hänsyn till tax eringsarbetet.

Hela riket utgör ett gemensamt taxeringsdistrikt, i vilket gemensam

taxeringsnämnd verkställer dels taxering till statl ig inkomstskatt och stat­
lig förmögenhetsskatt av skattskyldiga, som saknar hemortskommun i ri­

ket, och av sådana i 17 § lagen (1 947: 576) om statlig inkomstskatt och 17 §
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt nämnda skattskyldiga, som
enligt 20 och 39 §§ folkbokförings förordningen (1967:198) skall mantals­

skrivas i Sto rkyrkoförsamlingen i Stockh olm, dels taxering till kommunal

inkomstskatt, som skall ske för gemensamt kommunalt ändamål. Taxering

för gemensamt kommunalt ändamål anses ske för beskattning i särskild

kommun.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

om indelning i taxeri ngsdistrikt och om taxeringsnämnds verksamhetsom­

råde med avvikelse från vad som e ljest följer av denna paragraf.

5 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer beslutar om
indelning i taxeringsdistrikt, om de särskilda taxeringsnämndernas verk­
samhetsområden samt om antalet gemensamma taxeringsnämnder och de­

ras verksamhetsområden.

Beslut enligt första stycket skall avse en period av tre taxeringsår, räknat

från och med året ef ter det år då val i hela riket av kommunfullmäktige har

ägt rum.

Utan hinder av vad som sägs i andra stycket får beslut enligt första styc­

ket ändras om s ärskilda skäl talar för det. Nytt beslut skall avse tid som

återstår av den period som anges i andra stycket.

6

Ordförande i taxeringsnämnd förordnas av länsstyrelsen för ett tax­

eringsår. Förordnande som ordförande i gemensam taxeringsnämnd med­

delas av länsstyrelsen i Stockholms län.

�vriga ledamöter i t axeringsnämnd och suppleanter för dem utses ge­

nom va l för tid som anges i 5 § andra stycket. Inrättas taxeringsnämnd på

grund av beslut enligt 5 § tredje stycket skall dock valet avse den tid som

beslutet avser.

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnd förrättas av kom­

munfullmäktige. Ingår i särsk ilt taxeringsdistrikt mer än en kommun för­
rättas dock valet av landstinget, eller, om i distriktet finns kommun som ej
ingår i landstingskommun, av landstinget och kommunfullmäktige med

Senaste lydelse 1977:416.

537

¬

background image

SFS 1978:316

den fördelning dem emellan som länsstyrelsen bestämmer efter befolk­

ningstalen. Kommunfullmäktige i Stockholms kommun förrättar val till ge­

mensam taxeringsnämnd.

Val skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamö­

ter som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamö­
ter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. O m kvoten

är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfa­

randet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i la gen (1955:138)

om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige

m. m.

7 § Antalet valda ledamöter i t axeringsnämnd skall vara minst fem och
högst åtta. Antalet ledamöter bestäms av den som förrättar valet eller, om

ledamöterna skall väljas av skilda organ, av länsstyrelsen.

För varje vald ledamot skall väljas en suppleant.

Om utgången av val skall den som därvid fört ordet omedelbart under­

rätta länsstyrelsen, taxeringsnämndens ordförande och de valda.

8 § Ordförande i ta xeringsnämnd skall vara myndig svensk medborgare.

Han får ej ha fyllt sjuttio år eller vara i ko nkurstillstånd.

Valbar till ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd är myndig svensk

medborgare, som ej har fyllt sjuttio år. Den som väljs till ledamot eller

suppleant i taxeringsnämnd för lokalt eller särskilt taxeringsdistrikt skall

vara mantalsskriven i ko mmun som helt eller delvis ingår i dis triktet.

Till ledamöter och suppleanter skall utses personer som har insikt i de

beskattningsfrågor som ankommer på taxeringsnämnden.

Den som har fyllt sextio år eller uppger annat giltigt hinder är ej skyldig

att mottaga uppdrag som ledamot eller suppleant.

Taxeringsnämnden prövar självmant den valdes behörighet. Talan mot

taxeringsnämndens beslut förs genom besvär hos länsstyrelsen.

9 § Den som har fyllt sextio år har rätt att frånträda uppdrag att vara le­

damot eller suppleant. Annars får ej någon frånträda sådant uppdrag om

han ej uppger hinder som godkänns av den som har utsett honom.

Upphör ledamot eller suppleant att vara valbar eller behörig, förfaller

uppdraget.

Förordnande som ordförande i taxeringsnämnd får återkallas när syn­

nerliga skäl föreligger.

När ledighet uppkommer utses ny ledamot eller suppleant för den tid

som återstår.

�r ordförande i taxeringsnämnd förhindrad att leda sammanträde med

nämnden, förordnar länsstyrelsen, om det behövs, annan att vara ordfö­
rande för den tid hindret varar.

538

10 § Besvär över kommunfullmäktiges eller landstings beslut enligt 7 §
eller över val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnd anförs hos

länsstyrelsen. I fråga om överklagandet skall i övrigt bestämmelserna i
kommunallagen (1977; 179) om besvär över beslut av kommunfullmäktige

tillämpas.

Mot länsstyrelsens beslut enligt första stycket får talan ej föras. Talan

¬

background image

får ej heller föras mot beslut enligt 5 § eller mot länsstyrelsens beslut enligt

SFS 1978: 316

6-9 §§.

11 §® Taxeringsnämndens ordförande skall, utöver vad i denn a lag an ­

nars anges, huvudsakligen ha till uppgift att plane ra och leda n ämndens ar­
bete. Ordföranden skall granska deklarationer och andra handlingar i de n
utsträckning som behövs för en noggrann och tillförlitlig taxering och vid
behov föranstalta om ut redning i äre ndena. Ordföranden får själv föredra

ärende i nämn den.

12

Länsstyrelse och lokal skattemyndighet skall granska deklaratio­

ner och i övrigt åt ta xeringsnämnden bereda ärenden och ombesörja göro-
mål av expeditioneli art. Länsstyrelsen och den lokala skattemyndigheten
skall tillhandahålla föredragande i ären de som myndigheten har berett.

13 § Kommun får förordna tjänsteman hos kommunen som länsstyrelsen

godkänner att granska deklarationer och andra handlingar. Godkännandet
får när som helst åt erkallas.

14 § Skattechefen skall bevaka det allmännas rätt i taxeri ngsfrågor och

verka för att taxeringarna blir likformiga o ch rättvisa. Han leder och an­
svarar för deklarationsgranskningen och annan kontroll vid taxeringen.

Han skall även ansvara for att taxeringarna granskas i erforderlig omfatt­

ning, varvid särskil t skall uppmärksammas ojämnheter mellan olika taxe­
ringsdistrikt.

Skattechefen får anlita sakkunnig för utredning av taxeringsfråga, som

kräver särskild sakkunskap.

Om det behövs, får skattechefen kalla o rdförande eller annan ledamot

av taxeringsnämnd i länet för att av denne erhålla upplysningar.

23

Självdeklaration skall avgivas på heder och samvete samt avfattas

på blankett enligt fasts tällt formulär. Dock får, där deklaration har inford­

rats enligt 22 § 2 m om., de erforderliga upplysningarna meddelas muntli-

gen inför taxeringsnämndens ordförande eller tjänsteman, som biträder

nämnden. Ordföranden eller tjänstemannen skall införa uppl ysningarna på

deklarationsblankett och på denna taga d en deklarationsskyldiges under­

skrift.

31 § 2/nom.® Efter anmaning är envar skyldig att i den omfattnin g, som

i anmaningen angivits, meddelade ytterligare upplysningar, som finnas er­
forderliga för kontroll av egen deklarations riktighet eller eljest för egen
taxering. Dylika u pplysningar skola lämnas skriftligen, där ej annat angi­

vits i anmaningen.

® Förutvarande 11 § upphävd genom 1971: 399.

^ Förutvarande 12 § upphävd genom 1971: 399.

" Senaste lydelse 1974:997.

® Senaste lydelse 1972: 764.

539

¬

background image

SFS 1978:316

Deklarationsskyldig skall tillika efter anmaning förete alla handlingar,

som finnas erforderliga för kontroll av deklarationen, såsom kontrakt,

kontoutdrag, räkning och kvitto.

Bedöms uppgift i d eklaration böra kontrolleras genom avstämning mot

räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar får taxeringsnämndens

ordförande eller tjänsteman, som biträder nämnden, komma överens med
den deklarationsskyldige om att sådan avstämning skall företagas vid be­
sök hos honom eller annars vid personligt sammanträffande. Ger gransk­

ning av deklaration anledning till det får överenskommelse träffas även om

besiktning av fastighet, inventarier eller andra tillgångar.

34 § / mom. Självdeklaration, som skall avgivas utan anmaning, skall,
försåvitt ej annat följer av vad här nedan stadgas, vara avlämnad senast

den 15 februari under taxeringsåret.

Följande deklarationsskyldiga får avlämna självdeklaration senast den

31 mars under taxeringsåret, nämligen

1) staten, landstingskommun, kommun och annan dylik menighet,

2) den som nästföregående år varit skyldig föra räkenskaper, om räken­

skapsåret gått till ända senare än den 31 augusti året före taxeringsåret,

3) delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi om vid

2) angivna förutsättningar föreligger beträffande bolaget eller rederiet,

4) person, som skall beskattas enligt för gift skattskyldig gällande be­

stämmelser tillsammans med person som avses vid 2) eller 3),

5) hemmavarande barn under 18 å r till deklarationsskyldig som avses

vid 2), 3) eller 4).

2 motn.^'^ Visar någon att hinder på grund av särskilda omständigheter

möter att avlämna självdeklaration inom föreskriven tid, får han efter an­

sökan beviljas anstånd med avlämnande av självdeklarationen. Anstånd
får icke utan att synnerliga skäl föreligger medges längre än till utgången av

maj månad under taxeringsåret.

Ansökan enligt första stycket görs hos och prövas av lokala skattemyn­

digheten i de t fögderi till vilket sökanden för beskattningsåret skall hänfö­

ras enligt bestämmelserna i 66 § kommunalskattelagen (1928:370) eller,

om sökanden enligt nämnda bestämmelser icke kan hänföras till n ågot fög­
deri, lokala skattemyndigheten i S tockholms fögderi. Har ansökan gjorts

hos annan lokal skattemyndighet skall denna pröva ansökan om tiden inte
medger alt ansökan överlämnas till r ätt myndighet.

Den, som i va raktigt bedriven rörelse biträder deklarationsskyldiga med

upprättande av självdeklaration, får för sådana deklarationsskyldiga som

avses i 1 m om. andra stycket efter ansökan erhålla tillstånd att enligt tids­

plan avlämna deklarationer under tiden den 1 april -den 31 maj under taxe­
ringsåret. Vid ansökningshandlingen skall fogas förteckning över de dekla­
rationsskyldiga. 1 f örteckningen upptagen deklarationsskyldig skall, om
tillståndet medges, anses ha erhållit anstånd med deklarationens avläm­
nande till den dag då deklaration senast får avlämnas enligt tidsplanen.

Ansökan enligt tredje stycket görs hos och prövas av lokiila skattemyn­

digheten i det fögderi inom vilket sökanden utövar sin rörelse.

Mot lokal skattemyndighets beslut får talan ej föras.

540

Senaste lydelse 1973; i 123.

¬

background image

37 § 2 m om." Vid avlä mnande av uppgifter, varom stadgas i 1 mom .,

SFS 1978:316

skall iakttagas följande.

Avser sådan förmån, varom i I mom. första och andra punkterna förmä-

les, endast en del av året, skall upplysning meddelas om den tidrymd, för

vilken förmånen utgått.

I kontrollup pgift, som upptager särskild resekostnads- och traktaments-

ersättning, skall angivas beloppet av dels resekostnadsersättning och dels

traktamentsersättning jämte tid för vilken traktamentsersättning utgått.
Därvid skola uppgifter lämnas om traktamentsersättning dels för förrätt­

ningar inom riket i enlighet med vad nedan sägs och dels för förrättningar

utom riket. I fråga om förrä ttningar Inom riket skola uppgifter lämnas sär­

skilt för förrättningar som icke varit förenade med öv ernattning (endags-
förrättningar), förrättningar som varit förenade med övernattning men icke

medfört vistelse mer än femton dygn i fö ljd på en och samma ort (korttids­

förrättningar) samt övriga resor (långtidsförrättningar). För endagsförrätt-

ningar uppgives utgiven trak tamentsersättning och antal dagar. Vid beräk­
ning av antalet dagar för endagsförrättningar medräknas icke sådan en-

dagsförrättning, som varat högst fyra timmar; förrättning som varat mer än
fyra timmar men högst tio timmar räknas som halv dag; längre förrättning

räknas som hel dag. För korttids- och långtidsförrättningar uppgives utgi­
ven traktamentsersättning och antal nätter övernattning skett. De första
femton dygnen av varje långtidsförrättning uppgivas såsom korttidsförrätt­

ning. - I kontrolluppgift skall i förekomm ande fall särskilt anmärkas, att

arbetsgivaren utöver traktamentsersättningen, haft utgifter för den anställ­
des bostad eller uppehälle under förrättningen.

Om skatte chefen i det län d är arbetsgivarens hemortskommun är belä­

gen medger det, behöver arbetsgivaren, i stället för att lämna uppgift enligt
tredje stycket om traktamentsersättning vid förrättning inom riket, endast

anmärka i kontrolluppgiften att sådan ersättning utgått. Förutsättning för

medgivande är att ersättning utgår enligt sådana grunder att den kan anta­

gas icke komma att överstiga avdragsgill ökning i levnadskostnaderna.

Motsvarande medgivande kan lämnas även beträffande resekostnadser­

sättning för färd med allmänt kommunikationsmedel. Medgivande lämnas

endast om arbetsgivaren har ett större antal anställda, som mera regelbun­
det företager tjänsteresor, och medgivandet bedömes vara utan olägenhet

för laxeringsarbetet. Medgivande får ej lämnas fåmansföretag i fråga om

uppgifter rörande företagsledaren och honom närstående personer samt

delägare i för etaget. Lämnat medgivande gäller tills vidare. Det kan be­

gränsas till viss grupp av anställda. - Ansökan om medgivande göres hos

länsstyrelsen senast den 31 oktober året före taxeringsåret. Talan mot be­

slut, varigenom ansöka n om medgivande avslagits eller medgivande åter­
kallats, föres hos riksskatteverket genom besvär som skola ha inkommit

till verket inom en månad från den dag då klaganden erhöll del av beslutet.
Mot riksskatteverkets beslut får talan icke föras.

Därest vid avlönings utbetalande avdrag skett för löntagares eller hans

efterlevandes pensionering, skall i kontrolluppgiften upptagas bruttolön
och vad som avdragits.

" Senaste lydelse 1976-. 86.

541

¬

background image

SFS 1978:316

542

Av kontrolluppgift enligt 1 m om. första, andra eller sjunde punkten skall

framgå, huruvida arbetsgivaren har att för utgivet belopp erlägga avgift en­

ligt 19 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän f örsäkring. I kontrolluppgift

som nu har sagts skall s ärskilt för sig uppta gas representationsersättning
och särskilt för sig annan kostnadsersättning än resekostnads- och trakta-
mentsersättning.

I kontrolluppgift skall särskilt för sig upptagas sådant skatteavdrag, som

skett för uttagande av preliminär A-skatt.

1 kontrolluppgift skall anges namn och postadress samt personnummer

eller organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldige som den uppg if­

ten avser. Kan personnummer inte anges för den sistnämnde skall, där så
kan ske, redovisas län, kommun och för samling, där han var mantalsskri­
ven för året före taxeringsåret. I kontrolluppgift som lämnas av fåmansfö-
retag skall anges om personen är företagsledare eller honom närstående
person eller delägare i företaget.

Kontrolluppgift, som i 1 mom. tredje punkten sägs och som avser pen­

sionsförsäkring tagen annorledes än i samband med tjä nst, skall innehålla

uppgift om tidigare och nuvarande ägare till försäkringen och, om möjligt,

fång varigenom äganderätten övergått samt, i förekommande fall, den som

erhållit förfoganderätten till försäkringen. Kontrolluppgift, som avser pen­
sionsförsäkring tagen i samband med tjänst, skall innehålla uppgift om

den, som enligt t jänsteavtalet skall åtnjuta pensionsförmånen.

Kontrolluppgift enligt 1 mom. f örsta eller andra punkten skall avfattas

på b lankett enligt fastställt formulär. Särskild uppgiftshandling skall läm­

nas för v arje person.

Riksskatteverket får på ansökan av uppgiftsskyldig medge undantag från

bestämmelserna i tionde s tycket. Mot ri ksskatteverkets beslut får talan ej

föras.

4 mom.^^ Kontrolluppgift enligt 1 mom. skall lämnas senast den 31 janu­

ari under taxeringsåret. Den som har tilldelats redovisningsnummer för in­

betalning av innehållen skatt skall lämna kontrolluppgift till lokal skatte­
myndighet i det län där länss tyrelsen har utfärdat redovisningsnumret. An­

nan uppgiftsskyldig skall lämna kontrolluppgift till lokala skattemyndighe­
ten i det fögderi där han är bosatt.

Kontrolluppgifter enligt 1 mom. punkterna 3,3 a eller 4 -6 skall vid av ­

lämnandet vara ordnade kommunvis eller, om i kommun ingår flera för­
samlingar, församlingsvis och skall medelst särskilda omslag eller ann orle­
des var tydligt utmärkt, vilken kommun eller församling varje grupp av

uppgifter avser.

I fråga om inkomst som avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 § k om­

munalskattelagen (1928:370) får riksskatteverket föreskriva att kontroll­

uppgift skall avlämnas i särskild ordning.

5 mom.^^ Den som har att avlämna kontrolluppgift enligt 1 mom. punk­

terna 1, 2, 3 b-3 f eller 7 skall senast den 31 januari under taxeringsåret till

inkomsttagaren översända uppgift med de upplysningar som lämnas i kon ­

trolluppgiften.

7 mom. Vid kontrolluppgift, som lämnas enligt 1 m om. punkt 1 eller 2

skall fogas särskild uppgift {kontrollupp^iftsmissiv). 1 sådant missiv skall

Senaste lydelse 1976: 334.

Senaste lydelse 1976: 334.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.