SFS 1979:979

790979.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:979

Lag

Uikom frän trycket

den 11 december 1979

2572

om ändring i tullagen (1973:670);

utfardad den 29 november 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 och 20a §§ tullagen (I973:6"ö|

skall ha nedan angivna lydelse.

20 S' Ränta utgår på tull e ller annan införselavgift som skall betalas

1. på grund av omtulltaxering eller eftertulltaxering.

2. enligt beslut av generaltuilstyrelsen. kammarrätt eller regeringsrätten.
3. i fall som avses i 20 § första eller tredje stycket titllfdrordningen

(1973:979).

Har tull e ller annan införselavgift enligt preliminärt beslut erlagts med

lägre belopp än som slutligt fastställts utgår ränta på det överskjutande be­
loppet.

Ränta enligt första eller andra stycket utgår dock ej på bel opp som Or

dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1968: 430) om mervärdcskall.

Fördröjes utfärdande av särskild tullräkning till följd av att den som tagit

hand om vara efter medgivande enligt 3 § andra stycket icke angett varan

till förtullning inom föreskriven lid utgår ränta.

20 a

Ränta enligt 20 § u tgår för visst kalenderår efter den högre av de

räntesatser som gäller vid beräkning av ränta för det året enligt 6 9 § I
mom. andra stycket uppbördslagen (1953: 272). För tid som in faller efter
utgången av det år då införselavgiften slutligt fastställes tillämpas dock den

räntesats som gäller för det året. Räntebelopp som understiger femtio km-

nor påföres ej.

Vid beräkning av ränta enligt 20 § första eller andra stycket gäller an

ränta utgår

från utgången av den andra månaden efter den då varan angavs tiH '''f"

⬢o�t-., c*, *auii aiiui a manauen eiier uen ua vaian

lullning. dock att ränta på avgift, som motsvarar tidigare återbeiabi

giftsbelopp, utgår från utgången av den månad då beloppet återbetalade^-

till och med den månad då beloppet skall erläggas.

; ^«P- 1978/79: 111 (bil. ,0), SkU 1979 /80-9 rskr 3"'

Senaste lydelse 1974:982.

rskr 3..

senaste lydelse 1974: 982.

¬

background image

Ränta enligt andra stycket utgår ej för längre tid än två år utom i fall som

SFS 1979;'979

avses i 20 § första stycket

.

... , ^ ? . ; ,T- : ;

.

I Ränta enligt 20 § fjärde stycket utgår för den tid fördröjn^gen omfat tar.

Har bes lut, som föranlett ränta, ändrats på sådant sätt att "ränta icke

sj;ulle ha ut gått eller skulle ha utgått med lägre belppp . skall ny beräkning

pv ränta göras och för mycket påförd ränta återbetalas. Ränta utgår ej på

^Titebelopp som tulls kyidig ålägges betal a enligt 20 § utöver tidigare er-

jagd ränta.

Bestämmelserna i denna lag om tull och annan införselavgift äger mot­

svarande tillämpning beträflfande ränta enligt denna paragraf.

Denna la g träder I kraft den 1 januari 1980.

Pä regeringens vägnar

STAFFAN B LIRENSTAM LINDER

Sven Norberg
(Handelsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.