SFS 1979:143

790143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\,

SFS 1979:143

Lag

Ulkom från trycket

den 1 9 april 1979

om ändring i taxeringslagen (1956:623);

utfärdad den 22 mars 19 79.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 56 § 1 mom. taxeringslagen

(1956:623)^ skall ha nedan angivna lydelse.

56 § / mom.^ För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet

enligt denna lag riktigt och fullständigt fullgjorts eller för at t eljest bereda
beskattningsmyndighet upplysning till ledning vid beslut om taxering e ller

eftertaxering må taxeringsrevision äga rum hos envar deklarations- eller

uppgiftsskyldig, dock att sådan revision e j må äga rum hos myndighet eller

annat organ, som avses i 46 § första stycket.

Taxeringsrevision må jämväl verkstä llas hos den som bedriver förmed­

lingsverksamhet eller annan verksamhet av sådan beskaffenhet, att uppgif­
ter av betydelse för taxeringskontrollen kunna hämtas ur anteckningar el­

ler andra handlingar, som föras vid verksamhetens bedrivande.

Vid taxeringsrevision må granskning ske av räkenskaper och anteck­

ningar med därtill hör ande verifikationer ävensom av korrespondens, pro­
tokoll och andra handlingar rörande verksamheten.

Taxeringsrevision får verkställas för kontroll även av det löpande be­

skattningsårets räkenskaper och handlingar.

Vid taxeringsrevision hos skattskyldig som är bokföringsskyldig enligt

bokföringslagen (1976; 125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt jord ­
bruksbokföringslagen (1979:141) må även verkställas kassainventering och

granskning av varulager samt maskiner och andra för stadigvarande bruk
avsedda inventarier.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

På regeringens vägnar
INGEMAR MUNDEBO

Stig von Bahr
(Budgetdepartementet)

' Prop. 1978/79:44, SkU 34, rskr 188.

^ Lagen omtryckt 19 71; 399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 773.

^ Senaste lydelse 1974; 773.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.