SFS 1970:913

700913.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 913

Lag

om ändring i taxeringsförordningen (1956; 623);

given Stockholms slott den 17 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott att i fråga om taxeringsförordningen (1956; 623) förordna,

dels att 129 § 7 m om. skall upphöra att gälla,

1 Prop. 1970:191, BeU 67, rskr 454.

¬

background image

2240

1970 ⬢ Nr 913

dels att 2 § 2 mom., 3 §, 12 § 2 mom., 18, 19 §§, 22 § 1 mom., 37 § 2 mom.,

40 §, 43 § 2-^ mom., 44, 46, 48, 59, 70, 73, 75, 93, 128 §§, 129 § 2 mom.,

144 § 3 mom. och 172 § skall ha nedan angivna lydelse.

2 §.

2 mom. Beteclmingarna taxeringsår,

i kommunalskattelagen.

Hurmdda någon

stadgade grunderna.

Vad i

härstädes bosatt.

Vad i denna förordning sägs om makar skall i tillämpliga delar jämväl

gälla i fråga om skattskyldiga som avses i 65 § sista stycket kommunal­

skattelagen.

3 §.i

För Stocldiolms län gäller bestämmelse i denna förordning om landskam-

rerare landskamreraren vid prövningsnämndsavdelningen och bestämmelse

om förste taxeringsintendent taxeringsdirektören, om annat icke angives.

Taxeringsdirektören äger uppdraga åt förste taxeringsintendent, som icke är

chef för kontor, att fullgöra uppgift som ankommer på honom enligt denna

förordning.

Bestämmelse om länsstyrelse skall, såvitt angår den mellankommunala

prövningsnämnden, gälla riksskatteverket.

Med förste taxeringsintendent förstås i denna förordning även, såvitt an-

går mellankommunala prövningsnämnden, allmänna ombudet hos denna

nämnd. Tjänsteman hos riksskatteverket äger, i den mån verket så förord-

jl,

nar, samma befogenhet som förste taxeringsintendent enligt 46, 51, 53 och

54 §§, 56 § 3 mom., 57 § 1 mom., 118 och 124 §§. Under benämningen taxe­

ringsintendent inbegripas, förutom förste taxeringsintendent, taxeringsinten­

dent och biträdande taxeringsintendent, jämväl den, åt vilken uppdragits att

i sin tjänst utföra göromål som ankomma på taxeringsintendent eller på all­

männa ombudet hos den mellankommunala prövningsnämnden.

12 §.

2 mom. Hos prövningsnämnd

landskamrerarens ledning.

Inom riksskatteverket skall finnas kansli för den mellankommunala pröv­

ningsnämnden.

18 §.

Riksskatteverket skall genom råd och anvisningar främja en riktig och

enhetlig tillämpning av denna förordning och av de skatteförfattningar, en­

ligt vilka taxering verkställes på sätt i denna förordning sägs.

19 §.2

Riksskatteverket meddelar på ansökan förhandsbesked enligt vad därom

är särskilt föreskrivet.

�renden angående förhandsbesked och de andra ärenden, som Kungl.

Maj :t bestämmer, skola avgöras inom riksskatteverket av en särsldld nämnd.

Om nämndens sammansättning och verksamhet förordnar Kungl. Maj:t.

22 §.

1 mom.3 Nedannämnda skattskyldiga

skattepliktig inkomst.

Vid bedömandet

statlig förmögenhetsskatt.

Hava makar, som ingått äktenskap före ingången av beskattningsåret

och levt tillsammans under större delen därav, var för sig haft inlcomst

' Senaste lydelse 1967: 749.

' Senaste lydelse 1968: 432.

» Senaste lydelse 1970:168.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 913

2241

eller förmögenhet, skall vardera makens deklarationsskyldighet bedömas

med hänsya till makarnas och boets sammanlagda inkomst och förmögen­

het.

Skall skattskyldig

deklarationsskyldighetens bedömande.

Vid tillämpning

riket bosatta.

1 fråga �

den avlidne.

37 §.

2 mom.^ Vid avlämnande

iakttagas följande

Avser sådan

förmånen utgått.

I kontrolluppgift,

under förrättningen.

Om förste taxeringsintendenten i det län där arbetsgivarens hemortskom­

mun är belägen medger det, behöver arbetsgivaren, i stället för att lämna

uppgift enligt tredje stycket om traktamentsersättning vid förrättning inom

riket, endast anmärka i kontrolluppgiften att sådan ersättning utgått. För­

utsättning för medgivande är att ersättning utgår enligt sådana grunder att

den kan antagas icke komma att överstiga avdragsgill ökning i levnadskost­

naderna. Motsvarande medgivande kan lämnas även beträffande resekost­

nadsersättning för färd med allmänt kommunikationsmedel. Medgivande

lämnas endast om arbetsgivaren har ett större antal anställda, som mera

regelbundet företager tjänsteresor, och medgivandet bedömes vara utan olä­

genhet för taxeringsarbetet. Medgivande gäller tills vidare. Det kan begrän­

sas till viss grupp av anställda. � Ansökan om medgivande göres hos läns­

styrelsen senast den 31 oktober året före taxeringsåret. Talan mot beslut,

varigenom ansökan om medgivande avslagits eller medgivande återkallats,

föres hos riksskatteverket genom besvär som skola ha inkommit till verket

inom en månad från den dag då klaganden erhöll del av beslutet. Mot riks-

skatteverkets beslut får talan icke föras.

Därest vid

som avdragits.

I kontrolluppgift enligt

allmän försäkring.

1 kontrolluppgift skall

preliminär A-skatt.

Särskild uppgiftshandling

före taxeringsåret.

Kontrolluppgift, som

åtnjuta pensionsförmånen.

Uppgift skall

lämpad blankett.

40 §.

Bankaktiebolag, sparbank eller annan penninginrättning åligger, utöver

vad eljest i denna förordning stadgas, att, i den omfattning och ordning

riksskatteverket bestämmer, lämna uppgift om storleken av insättares ränte­

inkomst under viss angiven tid och beloppet av insättares innestående me­

del vid viss angiven tidpunkt samt om insättares fullständiga namn och

senast för inrättningen kända bostadsadress ävensom, därest annan än räk-

ningshavare äger förfoga över räkningen, uppgift om den sålunda berätti­

gades fullständiga namn och senast för inrättningen kända bostadsadress.

43 §.

2 mom. Med uppgifter, som avgivits enligt 1 mom. och röra utdelning på

svenska aktier, skall förfaras enligt kupongskatteförordningen.

övriga enligt

upplysning härom.

Enligt 1 mom. avgivna uppgifter, som avse ränta, skola avlämnas i den om­

fattning och ordning riksskatteverket bestämmer. Hava avlämnade uppgifter

icke inom fem år infordrats, må de förstöras.

Senaste lydelse 1967; 199.

Obsl Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna s. 2241 och 2242 av SFS 1970. Rättelsen avser

1970: 913, 43 § 3 mom. samt nottecknen vid 70 och 73 §§ .

¬

background image

la' ⬢

2242

1970 ⬢ Nr 913

3 mom. I den omfattning och ordning riksskatteverket bestämmer skall,

utöver vad som framgår av 1 mom., svenskt bolag eller svensk ekonomisk

förening lämna uppgift rörande utbetald utdelning ocb utgivare av obliga­

tioner, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda förskriv­

ningar lämna uppgift rörande utbetald ränta.

4 mom. Föreligga särskilda skäl, kan riksskatteverket medgiva jämkning

av den i 1 mom. stadgade uppgiftsskyldigbeten.

44 §.

Har bär i riket bosatt person eller bär verksamt företag gottgjort någon

i utlandet belopp eller förmån, som beträffande mottagare bär i riket skulle

bava föranlett skyldighet att avlämna kontrolluppgift, skall den som utgivit

beloppet eller förmånen på sätt ocb i den omfattning riksskatteverket före­

skriver avlämna kontrolluppgift till ledning vid beloppets eller förmånens

beskattning utom riket.

vvt?

46 §.i

För taxering

eller överförmyndare.

Vad nu

till envar.

�r handling,

utan bifall.

Efter ansökan

tredje styckena.

48 §.

Blanketter till sådana deklarationer ocb uppgifter, för vilka formulär

fastställas, skola kostnadsfritt tillhandahållas i den ordning riksskatteverket

föreskriver.

59 §.2

Länsstyrelsen bar

bedrives ändamålsenligt.

Det åligger

annat bistånd.

70 §.3

Om besvär över skattskyldigs taxering skola prövas av den mellankommu-

nala prövningsnämnden, skola, efter det taxering åsatts ocb längdföring

skett, deklarationer ocb övriga handlingar rörande den skattskyldige, hans

hemmavarande barn, som icke fyllt 20 å r, ävensom, därest han varit gift vid

ingången av beskattningsåret ocb under detta år levt tillsammans med make

som taxerats, motsvarande handlingar rörande maken så fort ske kan över­

sändas till riksskatteverket. Vid handlingarna skola fogas utdrag av taxe-

jSfli

ringslängd samt i förekommande fall utdrag av taxeringsnämndens proto-

'j

koll.

73 §.8

!

Talan mot

i länet.

�r förvärvskälla i fråga om beskattningsort att hänföra till skilda län,

skall dock den mellankommunala prövningsnämnden pröva besvär rörande

taxering av den skattskyldige ocb hans hemmavarande barn, som icke fyllt

20 år. Om den skattskyldige varit gift vid ingången av beskattningsåret och

<

under detta år levt tillsammans med maken, skall den mellankommunala

prövningsnämnden pröva besvär jämväl rörande makens taxering.

Den mellankommunala prövningsnämnden prövar likaledes besvär röran­

de fråga, i vilkel län skattskyldig skall taxeras.

Besvär anförda av aktiebolag, som tillsammans med annat sådant bolag ut-

» Sen aste lydelse 19fi5: 753. �ndringen Innebär att femte stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1965: 753. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

* Se naste lydelse 1970: 168.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 913

2243

gör koncernbolag enligt 221 § lagen (1944: 705) om aktiebolag, prövas av

den mellankommunala prövningsnämnden, om bolagen avlämnat eller skolat

avlämna självdeklaration inom skilda län.

75 §.

Besvär enligt 74 § skola ingivas eller insändas till kansliet hos den pröv­

ningsnämnd, som har att pröva besvären, eller, om denna nänmd är den

mellankommunala prövningsnämnden, till riksskatteverket. Den omstän­

digheten att besvären ingivits eller insänts till annan prövningsnämnd må

dock ej utgöra hinder för målets prövning; i sådant fall skola handlingarna

omedelbart översändas till kansliet hos den prövningsnämnd som har att

pröva besvären.

93 §.

Länsstyrelsen skall senast den 15 november till riksskatteverket avgiva

förslag till anvisningar för följande års taxering. Senast den 20 december

året före taxeringsåret skall verket fastställa sådana anvisningar. Länssty­

relsen skall senast den 15 januari under taxeringsåret tillställa taxerings­

nämnderna de anvisningar som gälla för länet.

128 §.

Formulär till blanketter för taxeringsarbetet fastställas av riksskattever­

ket.

129 §.

2 mom.i Länsstyrelsen meddelar beslut enligt närmare bestämmelser av

Kungl. Maj :t eller, efter Kungl. Maj :ts bemyndigande, av riksskatteverket

om ersättningar och bidrag enligt 1 mom. vid 1)�2).

144 §.

3 mom.2 Landskamreraren har att upprätta och senast den 20 augusti

året näst före taxeringsåret till riksskatteverket insända förslag till anvis­

ningar för fastighetstaxeringen inom länet, däri inbegripet lokala skogstaxe-

ringsanvisningar. Riksskatteverket skall senast den 15 september året näst

före taxeringsåret återställa förslaget jämte de erinringar mot detsamma,

som verket funnit anledning att framställa. Landskamreraren har att före­

lägga fastighetsprövningsnämnden omförmälda förslag och erinringar. Fas-

tighetsprövningsnämnden skall på grundval av nämnda handlingar fast­

ställa lokala skogstaxeringsanvisningar och övriga anvisningar till ledning

för fastighetstaxeringen, vilka senast den 30 september året näst före taxe­

ringsåret skola tillställas ordförandena i fastighetstaxeringsnämnderna och

fastighetstaxeringsombuden samt samtidigt översändas till riksskatteverket.

172 §.3

Utöver vad

allmän fastighetstaxering;

1) 13�15 §§, 16 § 2 och 3 mom. liksom 18 och 19 §§ med för taxerings­

nämnder och prövningsnämnder gemensamma bestämmelser samt med före­

skrifter om riksskatteverket m. m.,

2) 46 § angående

särskilda föreskrifter.

Om fastighet

sådan innehavare.

Denna lag träder i Irraft den 1 januari 1971. I fråga om anvisningar för

1971 års taxering gäller 93 § i sin äldre lydelse.

^ Senaste lydelse 1966: 242.

® Senaste lydelse 1963: 683.

" Senaste lydelse 1969: 709.

¬

background image

2244

1970 . Nr 913 och 91

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Värt kimgl. sigill

belcräfta låtit,

Stocldiolms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

""

^ c .. rf®

(Finansdepartementet)

G. E . STRANG

öfliU�

i'jiiii'!

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.