SFS 1968:430

680430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1968 ⬢ Nr 430�'433

utkom frän trycket dea 8 Jnli 1968

Nr 430

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om mervärdeskatt^

giuen Stockholms slott den 6 juni 1968.

Kimgl. MaJ:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^ funnit gott

förordna som följer.

1 §⬢

Mervärdeskatt erlägges enligt bestämmelserna i denna förordning till

staten vid omsättning inom landet och vid införsel samt, när Kommgen för­

ordnar därom, vid utförsel.

(Se vidare anvisningarna.)

Skattskyldighet m. m.

v i : :

2 §.

Skatlskyldig är den som inom landet i yrkesmässig verksamhet omsätter

1) skattepliktig vara, byggnad eller tjänst,

2) vara som anges i 8 § 1�5, tjänst som avser vara som nu nämnts

eller tjänst som anges i 11 § 1, 3 eller 4.

Skattskyldig är ^'ida^e den som i jTkesmässig verksamhet omsätter vara

eller tjänst genom utförsel.

konungen kan efter ansökan förordna om skattskyldighet tills ^^dare

for omsättning av annan tjänst än sådan som anges i 10 och 11 §§.

När s ärskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen besluta att den som på-

oorjat verksamhet tills \idare skall vara skattskyldig redan innan skatt-

skyldlghet enligt första eller andra stycket föreligger.

Om skatt \id införsel föreskrivas i 58�60 § §.

(Se %ädare anvisningarna.)

3 ^

i enkelt bolag, s. k. gruvbolag eller partrederi, är skattskyldig i

or allande till sin. andel i bolaget eller rederiet. Efter ansökan av samtliga

e agare k an länsstyrelsen besluta att den av delägarna som dessa föreslår

skair anses som skattskyldig för bolagets eller rederiets hela

skattepliktiga verksämhet.

kommanditbolag och annat handelsbolag är bolaget skatt-

skattskyldig avlidit är dödsboet skattskyldigt. Har skattskyl-

orsatts i konkurs är konkursboet skattskyldigt.

^ Prop. 1968: 100; BeU 45; Rskr 294.

233�6g8oo(j_ Sycnsl: förfatfningssamling 19G8, Nr 430�433

¬

background image

196S ⬢ Nr 430

1212

4 §.

QT-oii.l-vkli-liel inträder när vederlag inflyter kontant eller i for,�~ ,

varof cllet- pä' annat sätt kommer den skattskyldige till godo och när

^""iSstvrelsen kan efter ansökan besluta att skatlskyldig Md red oMs�~i�~,

för mervärdeskatt skall inräkna uppkomna fordringar i omsättningen.

^

5 §.

Redovisning för mervärdeskatt sker löpande för bestämda tidsperioder

(redovisningsperioder). Redovisning skall ske för varje verksamhet för

sig. Driver någon flera verksambeter kan länsstyrelsen besluta alt samt­

liga verksamheter tills "vidare skall anses som en verksamhet i redovisninn;

O

C-

liänsecnde.

Med utgående skatt försläs sädan skatt som belöper på skattepliktig om-

sättning i skattskyldigs verksamhet. Med ingående skatt förslås sådan^skatl

som belöper på förvärv eller införsel för verksamhet.

(Se vidare anvisningarna.)

G § .

Redovisningsskyldighet föreligger icke, så länge del kan antagas att den

skattepliktiga omsättningen under närmast följande tolvmånaderspcriod

ej kommer att överstiga 10 000 kronor. Redo^isningsskyldighet föreligger

dock alltid vid omsättning som avses i 2 § första stycket 2 eller andra sUc-

ket.

Nar särskilda skäl föreligger kan liinsstyrelsen medge att skatlskyldig

tills vidare skall vara redovisningsskyldig, trots att hans verksamhet är av

den mindre omfattning som sägs i för.sta stycket.

(Se vidare anvisningnrna.)

Skatteplikt

7

Vara ar skattepliktig om ej annat följer av S §.

"ör

enhgt denna förordning materiellt ting som icke ii l-

^ Vävmör^^ci-^^ ^åbgnad. Gas, värme och elektrisk kraft anses som var.i.

utan samlnnrt^^''

annan växtlighet anses som vara vid oinsällnint;

nian samband med a^yllring av marken.
rätt att Hroch

annan jämförlig rälliglid'

bete, rält\1]] foio'rrr f"i

naturprodukt, rätt till jakt, fiske e l er

ser rcklm,,. inror.nalion hkl ultderv

(Se vidare anvisningsrin)

¬

background image

1968 . Nr 430

1213

3) läkemedel som utlämnas enligt recept eller säljes till sjulUius eller

införes till landet i anslutning till sådan utlämning eller försäljning,

⬢ ⬢

4) elektrisk kraft, värme samt gas och annat bränsle för uppvärmning

eller cncrgialstring dock icke ved, torv, fotogen eller T-sprit,

. ⬢

5) allmän nyhetstidning,

; ' :

6) 3nedlemsblad och periodisk publikation, som väsentligen framstår söm

organ för sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för religiöst,-

nyktcrhetsfrämjande, politiskt, idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål

eller att företräda vanföra eller arbetshindrade medlemmar,

7) personaltidning, program och katalog, när varan säljes eller utlämnas

av utgivare som icke är skatt skyl dig för annan verksamhet eller införes

till landet för sådan utgivares räkning,

8) konstverk, som är hänförligt till tulltaxenummer 99.01�99.08, när

konstverket säljes av upphovsmannen på annat sätt än butiksmässigt eller

i s amband med utställning och när det uttages eller införes till landet av

honom eller för hans räkning,

�) vatten från vattenverk,

10) varulager, inventarium och annan tillgång som tillhör verksamhet,

när överlåtelse sker i samhand med överlåtelse av verksamheten eller del

därav, fusion eller liknande förfarande,

11) tullfri trycksak och framkallad eller enbart exponerad mikrofilm,

när varan införes till landet som gåva eller annars utan vederlag,

12) spritdryck, vin, tobaksvara, cigarrettpapper och cigarretthylsa vid

införsel till landet i den ordning som avses i 12 § 4 mom. h) rusdrycks-

försäljningsförordningen den 26 maj 1954 (nr 521) eller 1 § andra stycket

förordningen den 16 juni 1961 (nr 394) om tobaksskatt.

(Se vidare anvisningarna.)

skattepliktig, när den utgör lagertillgång i byggnadsrörelse.. - ⬢

(Se vidare anvisningarna.)

^

_

10 §.

fjanst är skattepliktig, om ej annat följer av 11 §, när tjänsten avser

1) skattepliktig vara och. innefattar tillverkning på bestäEning, lithyr-

ning, servering, formghming, montering, reparation, kontroll, analys, under­

hall, ändring eller rengöring,

:

⬢ .

2) mark och innefattar undersökning, planering, jordförbättring, schalct-

hing, sprängning, borrning, dränering eller utfyllning,

3) växande skog, odling eller annan växtlighet och innefattar röjning,

plantering, uppskattning, märkning, gödsling, beskärning, gallring, awerk-

ellerväxtskydd,

"

byggnad, annan anläggning som utgör fastighet enligt denna förord-

jrig, stängsel eller dylikt och innefattar uppförande, anläggande, rivning,

»⬢ep^ation, ändring eller underhåll,

träff P

ritning, konstruktion eEer därmed jäinförlig tjänst Le-

rnark, byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet en-

denna förordning,

) transport av vara eller förmedling av sådan tjänst,

J rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet,

'

automatisk databehandling eller skrivbyråverksamhet,

reklam eller annonsering.

(Se vidare anvisningarna,)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.