SFS 1967:749

670749.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 749

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

öm iiiidrmg i taseringsf�rordnmgen den 23 novemier 1956 (pr 623);

gu>en S tockholms slott den 15 de cember 1967,

Kung], Maj.),

riksdageii\ funnit gott forordna, att 3 och 4 §§,

Uxpr

^ mom. , 34 § 2 mom., 42 § 1 mom., 57 § 1 mom. samt 134 §

sätt

den 23 november 19562 skall erhålla ändrad lydelse på

paraT f" ^nges samt att efter 25 a § samma förordning skall införas en ny

'

§» av nedan angiven lydelse.

'

64; Rskr 383.

hdelsc av 3 §, 34 5 2 mom, och 57 § 1 mom. se 1965: 753 samt av 4 § so 1967:199.

¬

background image

1967 ⬢ Nr 749

1G12

3 §.

Fnr Stockholms län gäller bestämmelse i denna förordniiig om ; ^

jJmrcrarc landskamreraren vid prövningsnänmdsavdelningen och 1, S "

iPlse om försie faxeringsintendcnt taxermgsdirekloren. om annat icU

Inres Taxeringsdirektören äger uppdraga ät förste taxeringsintendenl

rcke\är chef för kontor, att fullgöra uppgift som ankoimner på hono'n ""

]M denna förordning. Med vederbörande länsstyrelse avses, saiili 1 ⬢'

den melhinkommimala prövningsnamnden, länsstyrelsen i Stockholms ?

Med fö rste

ankommande goromål.

''"i'

4 §.

I ];in

särsJdlda taxeringsdistrild.

Lokalt taxeringsdistrikt

lokalt taxeringsdistrikt.

För varje �

paragraf sägs.

I fögderi

invecklad beskaffenhet.

I län

och familjestiftelser.

En taxeringsnämnd i Stockholms län förordnas årligen av länsst\ielscn

att, utöver nämnden eljest tillkommande göromål, såsom en för riket } {e-

mensam taxeringsnämnd (den gemensamma taxeringsnämnden) verkställa

dels taxering till statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt av

skattskyldiga, som sakna hemortskommun i riket, ävensom av sådana i

17 § förordningen om statlig inkomstskatt och 17 § förordningen om stat­

lig förmögenhetsskatt omförmälda skattskjddiga, som jämlikt 20 och 3 9 §§

folkbokföringsförordningen skola mantalsskrivas i Storkyrkoförsanilingcn

i Stockholm, dels ock taxering till kommunal inkomstskatt, som skall sk e

för gemensamt kommunalt ändamål.

Taxering som

särskilt taxeringsdistrikt.

§⬢

7 mom. Varje län

� ett prövningsdistrikt.

För varje

en prövningsnämnd.

I Stockholms län sammanträder prövningsnämnden på fem avdclning-

ai.^ vungl. Maj :t ma efter framställning av länsstyrelse i annat lån m cd-

giva, att prövningsnämnden i länet sammanträder på två avdelningar. Di

principiell innebörd, så ock eljest, då särskilda sknl

artill föranleda, må nämnden i dess helhet företaga mål eller ärende li H

avgörande.

^

1

12 §.

I

^

landskamreraren prövningsnämndens ordförande

nämnd^-r^-n^^

förordnar länsstjn-elsen förste länsassessor Aid pr övnings-

^ ni ngen att vara ordförande på avdelning inom pr�Amingsnanii

Prövningsnämnd i

f,,ra år

horden

⬢⬢

L>raai.

I länen

~ ^ "»'""den.

Av l odamStcrZ��'" P.vövningsdistriklet.

1 taxeringsnämnd.

han ^^d självdplfu!^^'!'!^^'^ nnder beskattningsåret avyttrat

lär för

erforderlig^itredning på fastställ f ";;�~

slnittskvldig undi iT

realisationsvinst. Detsamma f 1

^ödana'förhållaiiden nu""- ""'Ssåret överfört eller upplåtit egendom i

nöen att överföringen eller upplåtelsen enligt 3o § 2 m

¬

background image

1967 . Nr 749

,ei3

.waslyrkrt eller pimkt 4 av amisningarna lill 35 § koinmunalsUattelagen

i fråga om reallsatlo^s^^nst jämställd med fastighet.

34 §.

.)

På ansökan

vara avlämnad.

\ns5kan som i första stycket avses göres hos förste taxeringsintenden-

len i del iän, där sökanden ar skattskyldig till statlig inkomstskatt eUer

stailig fö rmögenhetsskatt. Foreligger ej sådan skattskyldighet för sökan-

dcn/göres ansökningen hos förste taxeringsintendenlen i det län, där

s,jälvdeklaralionen skall avlämnas. I Stockholms län göres ansökningen

iios förste t axeringsintendenten å vederbörande taxeringskontor.

Mot ta xcringsintendentens

ej föras.

42 §.

1 mom. Har medlem av bostadsförening eller delägare i bostadsaldie-

liolag und er hela eller större delen av beskattningsåret helt eller till över­

vägande del till annan upplåtit honom i nämnda egenskap tillkommande

lägenhet, s kall till ledning för medlemmens eller delägarens taxering varje

år"av föreningen eller bolaget lämnas uppgift om beloppet av medlemmens

dier delägarens inbetalningar till föreningen eller bolaget och huru myc­

kel därav som utgör kapitaltillskott ävensom angående värdet av medlem­

mens dier delägarens andel i föreningens eller bolagets behållna förmögen­

het. M otsvarande gäller beträffande sådan ekonomisk förening eller så­

dant aktie bolag soiii enligt punkt 3 av anvisningarna till 24 § kommunal-

skallelagen likställes med bostadsförening och bostadsaktiebolag vid in­

komstbeskattningen. Omförmälda uppgift skall utan anmaning avlämnas

senast den 15 februari under taxeringsåret i den ordning, som gäller för

avlämnande a v självdeklaration.

Uppgiften skall

fastställt formulär.

57 §.

1 mom. Beslut om taxeringsrevision meddelas av förste taxeringsinten­

denlen. I Stockholms län får uppdragas åt förste revisionsintendenten att
meddela beslut som nu sagts.

finner förste

det länet.

Taxeringsrevision skall

av länsstyrelsen.

134 §.i

fastighctsprövningsnämnd i

om fastighetsvärdering.

Enligt sa nmia

för dem.

\ad i

gälla fastighctsprövningsnämnd.

Ordföranden i

fastighetsprövningsnämndens ordförande.

Fasligbetsprövningsnämnd biträdes

omförmälda kansliet.

.

förordning träder i kraft den 1 januari 1969 såvitt avser 25 h § och

'ovngt den 1 januari 1968.

�~

,

.

Oör ledamot och suppleant i prövningsnamnderna i StoclMm

«cli Stockholms län skall upphöra vid utgången av år 1967 UPpdrag

ledamot eller suppleant i den nya prövningsnamnden i Stocldiolm

skall första gängen avse tiden till och med den 30 juni 1969.

' ändri

"⬢'"fcCn innebär all tredje stycket upphävs.

¬

background image

1614

1967 ⬢ Nr 749 och 750

Del alla som vederbör hava sig liörsamiigen alt cfterrätla T'l]

^⬢isso hava Vi d ella med egen hand underskrivit och med V4H\

bckräfla lålit.

^ ^

sigjJi

Stockholms slott den 15 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

^ _

E' STKSSO

. j-

{B

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.