SFS 1961:340

610340.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F� RFATTNINGSSAMLING

1961 ⬢ N r 340�342

Utkom från trycket den 26 joni 1961

Nr 340

KUNGL. MAJ :TS F�RORDNING

om ändring i taxeringsförordningen den 28 november 1956 (nr 623);

given Stockholms slott den 26 maj 1961.

Kungl. Maj;t har, med riksdagen^, funnit gott förordna, att 6 § 2 och 3

mom., 10 §, 16 § 1 mom., 20 §, 31 § 2 mom., 37 § 1 mom., 39 § 1 och 2 mom.,

53 §, 56 § 1�3 mom. samt 121 och 124 §§ taxeringsförordningen den 23

november 1956^ s kola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

6 §.

2 mom. För särskild taxeringsnämnd, som enligt vad i 4 § fjärde stycket

stadgas skall verkställa taxering av fysiska personer, dödsbon och familje­

stiftelser, skall länsstyrelsen förordna en eller flera taxeringsassistenter att

biträda nämnden.

3 mom. Val av

en kommun.

Antalet valda ledamöter i taxeringsnämnd skall utgöra minst tre och

högst åtta. I särskild taxeringsnämnd, som i 2 mom. sägs, må dock högst

tolv ledamöter väljas. Minst en ledamot skall i sådan nämnd väljas för var­

je kommun. Antalet ledamöter skall bestämmas av dem, på vilka valet an­

kommer, dock att, om ledamöterna skola väljas av skilda organ, länssty­

relsen skall bestämma antalet ledamöter i taxeringsnämnden samt angiva

huru många av dem som skola väljas av varje organ.

För envar

en suppleant.

Om utgången

de valda.

I taxeringsnämnd.

10 §,

och 10).

Därjämte åligger det taxeringsassistent huvudsakligen att

1) granska deklarationer,

� honom påkallas.

I taxeringsnämnd, som åtnjuter biträde av flera taxeringsassistenter, an­

kommer det på taxeringsintendenten i länet att utfärda närmare anvisning­

ar angående arbetsuppgifternas fördelning på taxeringsassistenterna.

Taxeringsassistent skall därjämte iakttaga vad länsstyrelsen eller taxe­

ringsintendenten i länet i övrigt föreskri^^t i avseende å taxeringsarbetets

ordnande och ändamålsenliga bedrivande.

' Taxeringsassistent skall, i den mån han därtill erhåller uppdrag, utföra

'taxeringsrevision.

* » Prop. 1961: 100; BevU 50; Rskr 317.

= Senaste lydelse av 6 § 2 mom. och 16 § 1 mom. se 1959: 102, av 37 § 1 mom. se 1959: 610,

t av 39 § 1 mom. se 1959: 557.

211�618000, Svensk ö attningssamling 1961, Nr 340�342

¬

background image

810

1961 . Nr 3

1 mom. Det åligger lokal sltattemyndigliet' att

1) omLesörja sortering

särskild taxeringsnämnd,

2) verkställa längdföring

av länsstyrelsen,

3) i den mån länsstyrelsen därom förordnar, vaka över att taxerings­

assistent och till hans förfogande ställda biträden fullgöra sina åligganden,

samt

4) i den

vid taxeringsarbetet.

Vad ovan

gälla Stocldiolm.

Den som

20 §.

kontroll därav^

Underlaget skall bevaras under sex år efter utgången av det kalenderår

underlaget avser.

Om skyldighet i Aussa fall att föra rältenskaper är särskilt stadgat.

31 §.

2 mom. Efter anmaning

i anmaningen.

Deklarationsskyldig skall tillika efter anmaning förete kontrakt, konto­

utdrag, räkning, kvitto eller annan därmed jämförlig handling, som finnes

erforderlig för kontroll av deklarationen.

1 mom. Till ledning

Uppgiftsskyldig

1. a) Statlig och

� sådan förvärvskälla.

37 §.

� följande uppställning;

Vem uppgiften skall

avse

Vad uppgiften skall

avse

Den som

nan stiftelse.

an-

Avlöning, arvode, -

� vederlaget lämnas.

i

Undantag:

a) folkpension,

b) ersättning och

� hela året,

c) ersättning och för­

mån till någon i anled­

ning av tillfälligt arbete

å annan fastighet än jord­

bruksfastighet, om vad

som sammanlagt utgivits

har lägre värde än 300

kronor för hela året och

det icke utgör avdragsgill

omkostnad i förvärvskäl­

lan rörelse,

d) utbetalning till rö-

relseidkare av ersättning

för tillfälligt arbete, om

ersättningen utgör intäkt

av rörelse för mottaga­

ren,

e) av statlig

erlagt sjömansskatt.

i

.ti

''⬢nit,

¬

background image

1961 . Nr 340

811

Uppgiftsskyldig

3. Försäkringsanstalt

och understödsför­

ening.

3 a. Försäkringsanstalt.

1 mom. I särskilda

6. Försäkringsanstalt

eller understödsför­

ening.

Vem uppgiften skall

avse

Den som

loppet föreligger.

Den som bedrivit jord­

bruk eller skogsbruk el­

ler innehaft jordbruks­

fastighet eller annan fas­

tighet eller bedrivit rö­

relse samt uppburit er­

sättning från anstalten på

grund av liden skada.

Vad uppgiften skall

avse

be-

Utgivet belopp.

Utgiven ersättning, ej

understigande 1 000 kro­

nor för varje skadefall,

på grund av skada på

byggnad, inventarier och

maskiner, produktei från

jordbruket eller skogs­

bruket, växande gröda,

skog, varulager, varor

under tillverkning, för­

brukningsartiklar

eller

andra förnödenheter för

produktionen, samt utgi­

ven ersättning, ej under­

stigande 500 kronor för

varje skadefall, på grund

av skada på levande djur.

Därest delutbetalning

av försäkringsersättning

förekommit, må med av­

lämnandet av kontroll­

uppgift anstå till året ef­

ter det då skadan slutreg-

lerats.

Undantag: ersättning

för personligt lösöre samt

annan

ersättning

grund av motorfordons­

försäkring än stillestånds-

ersättning.

39 §.

följande uppställning:

Namngiven

dig.

skatts kyl-

7. Den som bedrivit

Namngiven näringsid-

jordbruk, skogsbruk el- , kare.

ler rörelse eller innehaft

Arten av uppgiven för­

säkring, beloppet av pre­

mie eller annan avgift,

tid då sådan mottagits,

utbetalt

försäkringsbe­

lopp samt värdet och ar­

ten av åtnjutna förmå­

ner i övri^, som icke

enligt annan föreskrift

uppgivits.

Belopp för vilket den

.uppgiftsskyldige i för­

värvskällan under viss

¬

background image

812

1961 > Nr 340

Uppgiftsskyld ig

annan fastighet än. jord­

bruksfastighet eller varit

innehavare av lägenhet

med bostadsrätt.

Vem uppgiften skall

avse

Vad uppgiften skall

avse

angiven tid köpt eller sålt

varor eller som han un­

der viss angiven tid utbe­

talt eller erhållit såsom

ersättning för utförda

tjänster, allt dock under

förutsättning att beloppet

i mottagarens eller utgi­

varens hand är skatte­

pliktig intäkt eller av­

dragsgill utgift. Om så

begäres, skall tillika an­

givas varuslag och myc­

kenhet samt verkställda

likvider med uppgift om

tidpunkten härför och

betalningssätt

ävensom

arten och omfattningen

av utförda arbeten.

Undantag: belopp av­

seende inom detaljhan­

del verkställda köp eller

försäljningar av varor

över disk och liknande

fall inom detaljhandel,

där uppgiftsskyldigheten

uppenbarligen icke kan

fullgöras.

2 mom. Den som bedrivit jordbruk, skogsbruk eller rörelse eller innehaft

annan fastighet än jordbruksfastighet eller varit innehavare av lägenhet med

bostadsrätt är skyldig att, ändå att mottagarna icke i anmaningen namngi­

vas, avlämna följande uppgifter:

a) uppgift om belopp, som han under viss angiven tid utbetalt till nä­

ringsidkare, i d en mån beloppen äro av beskaffenhet att i mottagarens hand

utgöra intäkt av jordbruksfastighet eller av rörelse och uppgift därom icke

skolat lämnas på grund av annan föreskrift i denna förordning, med upp­

lysning tillika om mottagarens namn och adress, samt

b) uppgift om belopp, som han under viss angiven tid av näringsidkare

uppburit för försålda varor eller såsom ersättning för utförda tjänster, i den

mån beloppen äro av beskaffenhet att i köparens eller utgivarens hand ut­

göra avdragsgill utgift, med upplysning tillika om köparens eller utgivarens

namn och adress.

Vad i detta moment stadgas om uppgiftsskyldighet skall ej avse i de­

taljhandel verkställda köp eller försäljningar av varor över disk och liknan­

de fall inom detaljhandel, där uppgiftsskyldigheten uppenbarligen icke kan

fullgöras.

53 §.

I anmaning, som utfärdas av taxeringsnämnd, taxeringsintendent eller

prövningsnämnd, må, utom i fall som i 31 § 2 mom. andra stycket sägs,

te föreläggas.

ihi\

¬

background image

1961 . Nr 340

813

56 §.

t mom. För kontroll

första stycket.

Taxeringsrevision må

verksanihetens bedrivande.

Vid taxeringsrevision

rörande verksamheten.

Då taxeringsrevision �

handlingar granskas.

Vid taxeringsrevision hos bokföringspliktig skattskyldig må även verk­

ställas kassainventering och granskning av varulager.

2 mom. Den som

skola granskas.

Vid taxeringsrevision är den, hos vilken revisionen sker, pliktig att läm­

na de upplysningar som erfordras för revisionens verkställande, att lämna

tillträde till de lokaler, som användas i vederbörandes verksamhet, samt att

lämna nödigt biträde för granskning av handlingar och varulager.

3 mom. Taxeringsrevision skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och

på sådan tid att den icke förorsakar hinder i verksamheten för den, hos vil­

ken revisionen sker.

Taxeringsintendeiiten i länet äger, när det finnes påkallat, bestämma tid

och plats för revisionen. Denna må verkställas hos den, vars verksamhet

skall granskas. Skall revisionen äga rum annorstädes, skola räkenskaper

och andra handlingar, som skola granskas, på anfordran av den som skall

verkställa revisionen mot kvitto överlämnas till denne.

Böcker och andra handlingar, som överlämnats för taxeringsrevision, må

ej vara tillgängliga för annan än den som har att verkställa revisionen och

honom underställt biträde ävensom tjänsteman, som har att övervaka re-

\isionens verkställande. Handlingarna skola återställas så fort ske kan.

Meddelande om resultatet av revisionen skall snarast lämnas den, hos vil­

ken revisionen skett, i vad angår hans taxering.

121 §.

Har någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosatt skyldigheten

enligt 20 § första och andra styckena att sörja för och bevara underlag och

har han därigenom omöjliggjort eller allvarligt försvårat fullgörande av

deklarations- eller uppgiftsskyldighet eller kontroll därav, dömes till dags­

böter. Föreligga vid uppsåtligt brott synnerligen försvårande omständighe­

ter, må till fängelse i högst sex månader dömas.

Har någon

trehundra kronor.

124 §.

Om uttagande

av taxeringsintendent.

Finnes, då fråga uppkommer om utdömande av vite, ändamålet med vitet

hava förfallit, må vitet ej utdömas. Har vitesföreläggande iakttagits först

efter det anmälan enligt första stycket inkommit, skall ändamålet med A�tet

icke anses hava därigenom förfallit.

Vid prövning

under bedömande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961. Förordningen skall dock

icke, såvitt avser 6 och 10 §§, 16 § 1 mom. och 37 §, tillämpas vid 1961 års

taxering, ej heller, i vad angår 124 §, å viten som förelagts före ikraftträ­

dandet. Vad i 16 § 1 mom. första stycket under 3) i äldre lydelsen stadgas

om skyldighet att tillhandahålla biträdespersonal skall i stad med egen upp­

bördsförvaltning alltjämt äga giltighet intill utgången av år 1961 samt i

övrigt till och med den 30 juni 1962.

¬

background image

814

1961 ⬢ Nr 340 och

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

'

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

"

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 26 maj 1961.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

I

1I'3

�0li

i

i

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.