SFS 1959:92

590092.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

.'

1959 ⬢ Nr 92�98

Utfcom frän trycket den 28 april 1959

Nr 92

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

i, ⬢''

om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning;

given Stockholms slott den 3 april 1959.

�~ Kungl. Maj:t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer.

t <

I ' .

Kap. 1. Inledande bestämmelser

1 §⬢

Bestämmelserna i denna förordning skola, i den mån särskild föreskrift

lärom lämnas, äga tillämpning å skatt eller annan avgift som utgår vid till­

verkning eller försäljning av varor inom riket eller i samband med annan

[armed jämförlig verksamhet (skatt).

2 §.

⬢d, denna förordning förstås med

> i>pkattningsmyndighet den myndighet som, enligt vad i vederbörande skat-

äförfattning eller annorledes stadgas, har att besluta om skattens faststäl-

mde,

.skattskyldig den som, enligt vad i vederbörande skatteförfattning stad-

ss/är gentemot statsverket ansvarig för skattens utgörande samt

'^dUmänt ombud den tjänsteman hos beskattningsmyndigheten åt vilken

iuiigl. Maj :t uppdragit att hos besvärsmyndighet föra det allmännas talan

nM och ärenden, å vilka denna förordning äger tillämpning.

f

Kap. 2. Om fastställande av skatt

I'v'V'

Skattskyldig skall, i den mån föreslo-ift därom meddelas i vederbörande

^atteförfattning, göra skriftlig anmälan om upptagande och nedläggande

fjiVerksamliet, i vilken skatt skall utgöras, ävensom om annat förhållande,

)rä,rör verksamheten.

^

4 §.

:|)et Migger skattskyldig att i skälig omfattning genom räkenskaper,

jiteckningar eller på annat lämpligt sätt sörja för att underlag finnes

»r fullgörande av deklarationsskyldighet och för fastställande av skatt.

K '^^..äyen skyldig att vidtaga de åtgärder i övrigt som för sådant ända-

al skäligen kunna påfordras. Hur därvid i särskilda fall skattskyldigs

VPrpp. 1959: 3; B evU 3; R slcr 12 7.

77�59702//^. S vensk författningssamling 1959, Nr 92�98

¬

background image

312

1959 . Nr 92

räkenskaper och anteckningar skola föras och hans handlingar'

samt övriga här avsedda åtgärder skola vidtagas, därom stadgas i

hörande skatteförfattning eller i bestämmelser som utfärdats med

därav.

Om skyldighet i vissa fall att föra räkenskaper är föreskrivet i

föringslagen.

Finnes den skattskyldiges räkenskaper och övriga handlingar eller de

skilda åtgärder som avses i första stycket icke stå i överensstämmelse"

vad sålunda är föreskrivet, äger heskattningsmyndigheten förelägga s

skattskyldige att fullgöra vad honom åligger.

5 §.

I enlighet med vad i vederbörande skatteförfattning stadgas skall s

skyldig för varje heskattningsperiod (redovisningsperiod) inkomma

deklaration till ledning vid skattens fastställande. Deklarationen skall

givas på heder och samvete samt avfattas å blankett enligt formulär

fastställes av beskattningsmyndigheten. I deklarationen slcall angivas

skattebelopp som enligt densamma belöper på beskattningsperioden.

Underlåter skattskyldig att inkomma med deklaration eller är aV

deklaration ofullständig, må beskattningsmyndigheten förelägga den s

.⬢skyldige att fullgöra vad som brister.

Den skattskyldige bör, utöver vad deklarationsformuläret föranleder,

dela de upplysningar som kunna vara av betydelse för att skatten s

kunna fastställas till riktigt belopp.

® 5-.

.

När deklaration inkommit till beskattningsmyndigheten, skall den

kas så snart ske kan.

7 §.

Efter föreläggande åligger det den skattskyldige att lämna de upp'

utöver deklarationen som kunna erfordras för kontroll av dennas rik

och för skattens fastställande till riktigt belopp.

8 §.

När beskattningsmyndigheten finner det erforderligt, skall skatts

på anfordran utan ersättning tillhandahålla prov och beskrivning å,

som är eller kan antagas vara skattepliktig, ävensom prov å i verks

brukad vara. Varuprov skall, om så lämpligen kan ske, återställas s

möjligt.

9 §⬢

Skattskyldig skall, när beskattningsmyndigheten finner det erford

på anfordran tillhandaliålla handelsböcker, affärskorrespondens och

handlingar hörande till den verksamhet, i vilken skatten skall utgöras,

som lämna tillträde till lokaler, som användas i verksamheten. För

ning av handlingar och varulager skall den skattskyldige lämna nöd

trade.

^

^

- o.

Granskningen skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och på såd

att den icke förorsakar hinder i den skattskyldiges verksamhet. Hava

delsböcker eller andra handlingar överlämnats för granskning, skola

fort ske kan återställas. Meddelande om resultatet av granskningen

snarast lämnas den skattskyldige.

Den som verkställer granskningen må taga del av handlingar av bC

för granskningen utan hinder därav att den skattskyldige har att i

tystnad om deras innehåll. �r handlings innehåll av beskaffenhet S

sagts eller anser den .skattskyldige att särskilda omständigheter eljc ^

¬

background image

1959 . Nr 92

313

( : t _ J

åberopas för att handlingens innehåll ej kommer till annans kännedom,

%niä jd,öck lä nsstyrelsen i det län där den skattskyldige är bosatt, på fram-

av honom, när synnerliga skäl föranleda det, förordna att hand-

iingöii skall undantagas från granskningen. Mot länsstyrelsens beslut må

ej föras.

10 §.

^'5 j c^Den som skäligen kan antagas vara skattskyldig skall, i den mån före-

l^läggande meddelas av beskattningsmyndigheten, avgiva deklaration som i

^"^'55 ,§;Sägs, så ock vidtaga åtgärd som avses i 7 och 8 §§. Han är även skyldig

atl'imderkasta sig granskning enligt 9 §.

^

11 §.

^''5^iDgn, som utan att vara skattskyldig yrkesmässigt tillverkar, bearbetar,

⬢ ^fö^-säljer eller distribuerar skattepliktig vara, så ock den, som idkar handel

®^^^ine'd V ara, vilken användes vid framställning eller distribution av skatte-

^?'^p!Mig v ara, har att, i den mån så finnes erforderligt för skattekontrollen,

i^^på anfordran av beskattningsmyndigheten lämna upplysning angående så-

^W-'dan av honom bedriven verksamhet samt att, där fråga är om sicatts fast-

^"Ställande eller kontroll av uppgiftsskyldighetens riktiga och fullständiga

frciafnllgörande, med motsvarande tillämpning av 8 och 9 §§ tillhandahålla prov

och beskrivning av vara samt handelsböcker, affärskorrespondens och övriga

Kv^fTLtili (Verksamheten hörande handlingar.

12 §.

Förelägger beskattningsmyndigheten någon att vidtaga åtgärd, varom

jörmäles i 4, 5 samt 7�11 §§, må därvid, när det finnes påk^lat, vite ut-

'^^?ättas. Vitet skall bestämmas till sådant belopp, att det med hänsyn till ve-

ierbörandes ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan

äätagas förmå honom att iakttaga föreläggandet, dock ej lägre än etthundra

llsjiiil'ef högre än femtusen kronor.

lät53'Försuttet vite ntdömes av beskattningsmyndigheten.

13 §.

Kräves för bedömande av viss fråga särskild fackkunskap och kan ytt-

rliK^iide i frågan ej erhållas från myndighet, tjänsteman eller annan, som är

[ölii?ätt,.att tillhandagå därmed, må beskattningsmyndigheten uppdraga åt

fidi^bfsbn, känd för redbarhet och för skicklighet i ämnet, att såsom sakkun-

avgiva yttrande. Ej må till sakkunnig utses den, beträffande vilken så-

[an; omständighet föreligger, att hans tillförlitlighet därigenom kan anses

^rrlngad.

Saldtunnig äger av allmänna medel erhålla ersättning för kostnad, som

«5!£p^)'baft för uppdragets fullgörande, samt för arbete och tidsspillan efter

beskattningsmyndigheten prövar skäligt.

14 §⬢

'?'^i|fad som framkommit vid utredning, företagen enligt 9 eller 11 §, skall

,^|)ptecknas. Uppgift, som eljest annorledes än skriftligen tillföres beskatt-

"'^jngsärende, skall ock upptecknas.

15 §.

anledning att fastställa skatten annorledes än i överensstämmelse

ied deklaration, skall inom beskattningsmyndigheten upprättas skriftlig

iliiji-t'^Pgorelse för vad vid utredningen framkommit med angivande av stor-

av den skatt, som ifrågasättes skola utgå, och av grunden för dess

|i;äfif?ll5knande.

i,

¬

background image

\

314

1959 . Nr 92

16 §.

Den skattskyldige skall, där hinder ej möter, erhålla tillfälle att yttra

över redogörelse, som i 15 § sägs, och annan handling, vars innehåll är

betydelse f�r beslut om skatten. Vad nu sagts skall dock icke gälla, om hanäf» ,

lingen innefattar förslag till allenast rättelse av uppenbar oriktighet, fori,

anledd av misskrivning, felräkning eller annat dylikt förbiseende i deklara­

tion eller till skattens fastställande till lägre belopp än enligt deklaration.

17 §.

^ ^

Finnes skatt böra utgå, oaktat deklaration ej avgivits, eller finnes avvikel-

se böra ske från deklaration, skall beskattningsmyndigheten meddela beslut

härom. Beslutet skall vara slutligt, om icke beskattningsmyndigheten finner ^

erforderligt att skatten preliminärt fastställes, innan utredningen i ärendej,

slutförts.

;

Begär den skattskyldige att slutligt beslut skall meddelas rörande-viss"

beskattningsperiod, skall beskattningsmyndigheten så snart ske kan faststäli^

la skatten genom sådant beslut.

3'

18 §.

Har deklaration ej avgivits eller kan, på grund av brister i deklaration -

eller bristfälligt underlag för sådan, skatten icke tillförlitligen berä

f

skall skatten bestämmas efter vad som finnes skäligt med hänsyn till före- ^

liggande omständigheter, såsom beloppet av tidigare erlagd skatt samt verk- ^

samhetens art och omfattning.

19 §⬢

Beslut om fastställande av skatt må ej meddelas senare än ett år efter -£

utgången av det kalenderår, varunder den ifrågavarande beskattningsperio­

den gått till ända.

,

Har slutligt beslut ej meddelats inom tid som i första stycket sägs m en ⬢

har deklaration avgivits, skall så anses som om skatten den dag nämnda,

tid utgick fastställts genom slutligt beslut i överensstämmelse med deklara-

tionen. Har preliminärt beslut meddelats, skall skatten i stället anses li

nämnda dag slutligt fastställts i överensstämmelse med det prelimi

^

beslutet.

20 §.

Har skattskyldig i deklaration eller annorledes lämnat oriktig upp ^

till ledning vid fastställande av skatt och har uppgiften följts eller har ii

giften eljest föranlett, att skatt ej fastställts eller fastställts till för lågt

i opp, skall beskatt ningsmyndigheten genom beslut om efterbeskattning f

,

ställa skatt som tillkommer. Efterbeskattning må dock ej ske, om det

kommande skattebeloppet är att anse som ringa eller det med hänsyn-

omständigheterna framstår som uppenbart oskäligt att efterbeskattning s

r

Föreligga sådana omständigheter att efterbeskattning skall äga rum

kan på grund av vad sålunda och i �vrigt förekommit antagas att av_

skattskyldige lämnade uppgifter icke varit av beskaffenhet att kunna l

,

till grund för en tillförlit ig beräkning av skatten, skall efterbeskattni

ske med tillämpning av 18 §.

^

Vad ovan sagts skall äga motsvarande tillämpning, om skattskyldig

derlåtit

*va deklaration eller icke rätteligen fullgjort vad som ^

ger,

7,8 eller 9 §.

⬢'i ' '

21 §.

' K

»

»^ke, med mindre beskattningsmyndigheten

\

'är efter utgången av den i 19 § första st.Y

e av skatt. Har den skattskyldige avlidit, ås

'ni

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.