SFS 2016:884 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2016:884 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
160884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2016:253);

utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 9 § och 5 kap. 2 § tullagen

(2016:253) ska ha följande lydelse.

1 kap.

9 §

Den som i verksamhet hos ett tullombud eller en annan ekonomisk aktör

eller i annat fall i egenskap av ombud tar del av uppgifter som har lämnats i
enlighet med tullagstiftningen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han
eller hon i verksamheten har fått veta om någon enskilds personliga eller eko-
nomiska förhållanden.

I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

5 kap.

2 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i tullag-

stiftningen eller mot anmälningsplikten i artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/
2005, i den ursprungliga lydelsen, jämförd med 4 kap. 50 § döms för tullför-
seelse till böter.

Första stycket gäller också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter

mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tullagstiftningen om

1. skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som
a) förvaras i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon,

eller

b) är föremål för förenklingar vid tillämpning av ett tullförfarande,
2. skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket, eller
3. användningen eller förbrukningen av en icke-unionsvara.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

1 Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7.

SFS 2016:884

Utkom från trycket
den 11 oktober 2016

background image

2

SFS 2016:884

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.