SFS 2017:173 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2017:173 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
170173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2016:253);

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 5 kap. 2 § tullagen

(2016:253) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den

9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förord-
ningar som meddelas med stöd av den förordningen,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den

12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den

26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur
gemenskapen, och

� rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bi-

stånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om sam-
arbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämp-
ning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

Vissa bestämmelser om autonoma åtgärder för militär utrustning finns i

rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande
av importtullar på vissa vapen och militär utrustning.

5 kap.

2 §

För tullförseelse döms till böter den som uppsåtligen eller av oaktsam-

het

1. bryter mot föreskrift i tullagstiftningen eller mot anmälningsplikten i

artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/2005, i den ursprungliga lydelsen, jämförd
med 4 kap. 50 §, eller

2. inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 18a.4�6 i förord-

ning (EG) nr 515/97, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2015/1525.

Första stycket gäller också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter

mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tullagstiftningen om

1 Prop. 2016/17:44, bet. 2016/17:SkU13, rskr. 2016/17:159.

SFS 2017:173

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:173

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som
a) förvaras i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon,

eller

b) är föremål för förenklingar vid tillämpning av ett tullförfarande,
2. skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket, eller
3. användningen eller förbrukningen av en icke-unionsvara.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.