SFS 2017:248 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2017:248 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
170248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2016:253);

utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i tullagen (2016:253) ska införas

en ny paragraf, 4 kap. 43 a §, och närmast före 4 kap. 43 a § en ny rubrik av
följande lydelse.

Kontroller och inspektioner av Europeiska byrån för bedrägeri-
bekämpning

43 a §

Bestämmelserna i 26�43 §§ ska inte tillämpas vid kontroller och in-

spektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och
inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188.

SFS 2017:248

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.