SFS 2018:702 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2018:702 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
SFS2018-702.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha

följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import

eller införsel till det svenska tullområdet finns i

�

lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

�

mervärdesskattelagen (1994:200),

�

lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

�

lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

�

lagen (1994:1776) om skatt på energi,

�

lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och

�

lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det

förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i

beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller

motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag

omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde

den dag då tullvärdet fastställdes.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.

2

Senaste lydelse 2016:1086.

SFS 2018:702

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.