SFS 2018:1189 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2018:1189 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
SFS2018-1189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i tullagen (2016:253) ska införas

en ny paragraf, 4 kap. 6 a §, av följande lydelse.

4 kap.
6 a §
Vad som anges i 6 § ska inte gälla lufttrafikföretag som omfattas av

skyldigheten att överföra uppgifter enligt lagen (2018:1180) om flygpassage-

raruppgifter i brottsbekämpningen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:234, bet. 2017/18:JuU39, rskr. 2017/18:394.

SFS 2018:1189

Publicerad

den 27 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.