SFS 2018:1713 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2018:1713 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
SFS2018-1713.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 8 § tullagen (2016:253) ska ha
följande lydelse.

4 kap.
8 §
Ett transportföretag får lämna uppgifter enligt 6 § på så sätt att de görs
läsbara för Tullverket genom terminalåtkomst.

Tullverket får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i den

omfattning och under den tid som behövs för att kontrollera aktuella
transporter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1713

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar