SFS 1993:640 Lag om ändring i tullagen (1987:1065)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1993:640 Lag om ändring i tullagen (1987:1065)
SFS 1993_640 Lag om ändring i tullagen (1987_1065)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:640 Lag

om ändring i tullagen (1987:1065);

Utkom från trycket
den 18 juni 1993

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om tullagen (1987: 1065)
dels att 11 a, 7 5 - 7 8 och 115 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall inforas en ny paragraf, 16 a §, av följande

lydelse.

11 a §2 Tullmyndigheten kan ge tillstånd till att tulldeklaration och and-

ra uppgifter som skall avges enligt denna lag eller enligt lagen (1987:1069)
om tullfrihet m. m. får lämnas genom ett elektroniskt dokument till tullda-
tasystemet eller på annat sätt med hjälp av automatisk databehandling.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och

utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Regeringen får meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet för

uppgiftslämnandet och om förfarandet i övrigt.

Ett tillstånd enligt första stycket får förenas med särskilda villkor om det

tekniska förfarandet för uppgiftslämnandet och om förfarandet i övrigt.

En tullmyndighet får genom tulldatasystemet överföra elektroniska do-

kument och andra upptagningar till en uppgiftslämnare.

16 a § Den för vars räkning en vara förts in till tullområdet är skyldig att

i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämp-
ligt sätt sörja för att det finns underlag för att fullgöra deklarationsskyldig-
heten och för kontroll av hur den har fullgjorts.

1

Prop. 1992/93:208, bet. 1992/93: SkU29, rskr. 1992/93:369.

2

Senaste lydelse 1992:573.

1324

background image

SFS 1993:640

Avser tulldeklarationen en vara som är införselreglerad skall vad som nu

sagts även gälla handlingar som visar att införselvillkoren är uppfyllda.

Underlaget skall bevaras under fem år efter den dag då varan anmäldes

till förtullning eller den längre tid som for vissa uppgifter eller handlingar
kan vara föreskriven i annan lag eller författning.

75 § För kontroll av att anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt denna
lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen fullgjorts
riktigt och fullständigt får tullmyndigheten, utöver undersökning enligt
63 §, förelägga den som är uppgiftsskyldig att för granskning tillhandahålla
tullmyndigheten räkenskaper, anteckningar och andra handlingar som rör
hans verksamhet. �ven den för vars räkning en vara förts in eller förts ut
kan föreläggas att tillhandahålla handlingar som behövs för kontrollen.
Detsamma gäller andra personer som bedriver verksamhet av sådan be-
skaffenhet att uppgift som är av betydelse för kontrollen kan hämtas ur
anteckningar eller andra handlingar, som rör verksamheten.

Avser ett föreläggande enligt första stycket räkenskaper som förs med

hjälp av automatisk databehandling skall dessa därvid efter tullmyndighe-

tens bestämmande tillhandahållas i utskrift eller på medium för automa-
tisk databehandling.

76 § I beslut om granskning enligt 75 § skall tullmyndigheten förordna
en eller flera tjänstemän att verkställa granskningen. Tullmyndigheten får,
när det behövs, bestämma tid och plats för granskningen. Om den som
granskas medger det får granskningen göras också i annat utrymme hos
honom än sådant som huvudsakligen används för verksamheten.

77 § Om det är möjligt, skall granskningen ske på sådant sätt och på
sådan tid att den inte hindrar verksamheten för den vars handlingar är
föremål för granskning. Den får inte utan särskilda skäl verkställas hos
enskild mellan kl. 19 och kl. 8. Om räkenskaper och andra handlingar skall
granskas på någon annan plats än där de förvaras, skall de mot kvitto
överlämnas till den som skall verkställa granskningen. Handlingarna skall
lämnas tillbaka så snart som möjligt.

78 § Den som verkställer granskningen får ta del av handlingar som är
av betydelse för denna även om den, vars handlingar är föremål för
granskningen, är skyldig att iaktta tystnad om deras innehåll. Föreligger
sådan skyldighet eller anser den vars handlingar skall granskas att hand-
lingens innehåll inte bör komma till någon annans kännedom, får länsrät-
ten på talan av honom besluta att handlingen skall undantas från gransk-
ningen, om synnerliga skäl motiverar det.

Länsrätten får besluta om begränsning av rätten att bearbeta sådana

räkenskaper som enligt 75 § andra stycket tillhandahållits på medium för
automatisk databehandling, om det behövs för att uppgifter, som enligt
första stycket skall undantas från granskningen, inte skall bli tillgängliga
för den som verkställer granskningen.

Länsrättens beslut får inte överklagas.

1325

background image

SFS 1993:640

115 §3 Regeringen får bemyndiga Generaltullstyrelsen att meddela före-

skrifter i de ämnen som anges i 3 §, 5 § andra stycket, 7 § första stycket 1,
7 § andra stycket, 8 § första stycket 2 och andra stycket, 9 § första stycket,

11 a § tredje stycket, 12 § tredje stycket, 14 § andra stycket, 15 § tredje

stycket, 16 § första stycket, 27, 34 a, 44 och 45 §§, 47 § första stycket andra
meningen, 49 § första stycket, 51 § andra stycket, 52 § andra stycket, 72 §,
73 § tredje stycket och 110- 113 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1991:157.

1326

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.